Aktuality

SOP - SZZ - Trestní právo a kriminologie, Kriminalistika

Specializace v pedagogice

TRESTNÍ PRÁVO A KRIMINOLOGIE

 1. Pojem, funkce, systém a zásady trestního práva hmotného,
 2. Trestní odpovědnost, základy trestní odpovědnosti, pojem trestného činu, znaky trestného činu,
 3. Vývojová stádia trestného činu, 
 4. Skutková podstata - druhy skutkových podstat, vymezení a znaky SPTČ,
 5. Trestní součinnost, 
 6. Okolnosti vylučující protiprávnost, vymezení pojmů a jejich vysvětlení,
 7. Zánik trestní odpovědnosti
 8. Tresty a ochranná opatření, 
 9. Řízení o trestních věcech mladistvých,
 10. Dokazování - vymezení a vysvětlení pojmů, důkaz, důkazní prostředek, důkazní předmět
 11. Zajištění osob a věcí, předvedení, předvolání, zajištění, zadržení, vazba,
 12. Zahájení trestního řízení, počáteční neodkladné úkony, další úkony OČTŘ,
 13. Postavení státního zástupce, činnost státního zástupce a soudce v přípravném řízení trestním,
 14. Ohlašovací povinnost subjektů podle trestního řádu,
 15. Zastupování a činnost advokáta v trestním řízení,
 16. Předání věci, skončení, odložení věci, přerušení, zastavení,
 17. Pojem trestního práva procesního, prameny, působnost, význam,
 18. Zásady trestního řízení, třídění, vysvětlení,
 19. Subjekty trestního řízení,
 20. Opravné prostředky,
 21. Vykonávací řízení,
 22. Pojem kriminologie, předmět, funkce, úkoly,
 23. Osobnost pachatele, charakteristika jednotlivých přístupů, vnější a vnitřní faktory ovlivňující osobnost,
 24. Oběť trestného činu, viktimologie, viktimnost, viktimizace, předmět, typologie obětí,
 25. Význam viktimologie a ochrana oběti v českém právním řádu,
 26. Charakteristika pojmu a vymezení kriminality mladistvých, zvláštnosti násilné kriminality mladistvích a zvláštnosti mravnostní kriminality
 27. Delikvence nezletilých, její zvláštnosti a trestání.

KRIMINALISTIKA 

 1. Pojem, předmět, objekt a systém kriminalistiky,
 2. Historie kriminalistiky a její vliv na obsah a systém kriminalistiky, kriminalistické školy a osobnosti kriminalistiky,
 3. Postavení kriminalistiky v systému věd a vztah k jiným vědám,
 4. Kriminalistická stopa, obecné zákonitosti vzniku stop, možnosti jejich třídění a zkoumání, 
 5. Paměťové stopy, jejich zjišťování, zajišťování, zkoumání a využití,
 6. Charakteristika a vymezení kriminalistických metod, jejich přípustnost, postupy v kriminalistických metodách,
 7. Kriminalistická identifikace, pojem, východiska, objekty, cíl, stupně, problémy autentifikace a její využití.
 8. Kriminalistické identifikační a neidentifikační zkoumání
 9. Zkoumání vnějších znaků osoby, portrét osoby, kriminalistická antropologie a entomologie,
 10. Daktyloskopie, daktyloskopické stopy, jejich zjišťování, zajišťování, zkoumání a využití,
 11. Identifikace osob podle ručního písma a zkoumáni obsahu řeči a textu
 12. Zkoumání listin a dokumentů, falšovaní a ochrana dokladů,
 13. Biologické stopy, koncepty využití poznatků DNA analýz,
 14. Kriminalistická chemie, fyzikální a chemické metody zkoumání a jejich aplikace v kriminalistice, 
 15. Fonoskopie, zkoumání stop a využití jejích poznatků,
 16. Odorologie, a využití jejích poznatků v policejní činnosti.
 17. Mechanoskopie, kriminalistická balistika, kriminalistická pyrotechnika,
 18. Trasologie, typologie stop, zkoumání stop a využití jejích poznatků,
 19. Kriminalistická dokumentace, metody, formy a základní zásady,
 20. Pojem a obsah výslechu jako kriminalistické metody, příprava, druhy, postupy dokumentování,
 21. Prověrka výpovědi na místě, Konfrontace,Kriminalistický experiment, Rekonstrukce, 
 22. Pojem a kriminalistická podstata rekognice, druhy a způsoby provedení,
 23. Pojem a kriminalistická podstata prohlídky, druhy prohlídky podle objektů, a její provedení,
 24. Kriminalistické verze, jejich tvorba, prověřování a využití poznatků,
 25. Kriminalistická informatika a informační systémy v Kriminalistice, kriminalistické sbírky a databáze,
 26. Znalecká a odborná činnost, kriminalisticko-technické činnosti - obsah a formy,
 27. Digitální stopy - jejich třídění, možnosti vyhledávaní, zajišťování a zkoumání, 
 28. Kriminalistická diagnostika, Elektrotechnika, Metalografie,
 29. Forenzní psychologie, psychiatrie, Soudní lékařství a inženýrství, forenzní vědy a kriminalistika,