Aktuality

Bc. učitelské - ZPEZ

 

 1. Pedagogika a její základní kategorie. (Vztah pedagogiky k dalším vědním disciplínám. Struktura pedagogických věd. Činitelé, principy a formy výchovy.)
 2. Podstata výchovy a její úloha pro rozvoj jedince a společnosti. (Funkce výchovy, filozofická východiska, výchovná dilemata (Fink), obecné rysy výchovy, výchovné cíle, intencionální a funkcionální formy výchovy. Podmínky výchovy. Sebevýchova. Zhodnocení současných úkolů a trendů vzdělávání a výchovy.)
 3. Řešení základních otázek výchovy a vzdělávání v systému a díle J. A. Komenského. (Charakteristika kontextu doby života J. A. Komenského, významné etapy jeho života. Objasnění pedagogického myšlení Komenského ve vztahu k jeho všenápravným snahám o reformu společnosti. Znalost následujících aspektů jeho pedagogiky: východiska, metody poznávání skutečnosti, vyučovací metoda, školní organizace, pedagogické principy, výchovný demokratismus a humanismus a hlavní díla. Vyhodnocení jeho přínosu pro pedagogiku.)
 4. Otázka svobody a přirozenosti ve výchově v historickém kontextu. (Řešení základních otázek výchovy a vzdělávání v pojetí J. F. Herbarta a J. J. Rousseaua. Filozofická a pedagogická východiska díla obou myslitelů, jejich dílo a jejich vztah k současné škole.)
 5. Výchova demokratického občana v historickopedagogickém pohledu. (Jako východisko použijte Komenského myšlenku demokratismu a filozofii vzdělávání J. Deweye. Otázka pragmatismu a humanismu. Přínosy koncepce problémového a projektového vyučování k rozvoji demokratických hodnot, postojů a kompetencí. Znalost demokratizujících prvků v pedagogice J. Deweye.)
 6. Vývoj snah o reformy ve školství v Evropě od konce 19. století. (Základní myšlenky a východiska reformní pedagogiky, reformní školy 20.-30. let 20. století, znalost jednotlivých "klasických" alternativ a jejich náhledů na výchovu člověka. Reformní úsilí v českých školách ve 20. a 30. letech, pokusné školy, V. Příhoda. Znalost problematiky diferenciace a individualizace.)
 7. Transformace české školy a proměny vzdělávání po roce 2000. (Pojem humanizace školy a jeho důsledky pro učitelskou profesi. Východiska a inspirační zdroje humanizace školy, její projevy v praxi.)
 8. Kurikulum, kurikulární dokumenty v ČR (např. Bílá kniha, RVP, ŠVP apod.) zásady výuky a práce s kurikulem na ZŠ. (Pojem klíčové kompetence, průřezová témata, charakteristika RVP a ŠVP.)
 9. Vztah rodiny a školy v měnící se společnosti. (Rodina a její charakteristika, funkce rodiny, možnosti a formy spolupráce školy s rodiči. Možné překážky spolupráce rodiny a školy, dysfunkční rodiny, týrání a zneužívání dětí v rodinách, záškoláctví. Pojmy prestiž a image školy.)
 10. Problematika volného času dětí a mládeže. (Pojetí volného času, funkce volného času, oblasti volnočasových aktivit, povědomí o institucionálním zajištěním volnočasové výchovy.)
 11. Škola a socializace. (Socializace, školní třída jako sociální skupina. Vliv kulturního a sociálního prostředí na školní úspěšnost žáka (vysvětlete pojmy sociální a kulturní kapitál). Jazykové kódy a vybrané problémy ze školní socializace (formální a neformální řád, Hawthornský jev, etiketování a sebesplňující se předpověď, očekávání učitele - Pygmalion efekt.)
 12. Styly učení. (Základní pojmy: učení, styl a jeho kategorie, strategie a pojetí učení, diagnostika stylů učení a jejich ovlivňování.)
 13. Strategie řízení třídy. (Pojetí autority učitele, třídní klima, pedagogická komunikace, neintervenující, interaktivní a intervenující principy řízení.)

 

Základní literatura:

 • BENDL, S. Školní kázeň. Praha: ISV, 2001.
 • ČÁBALOVÁ, D. Pedagogika. Praha: Grada 2011.
 • KALHOUS, Z.; OBST, O. et al. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
 • KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2010.
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-977-1.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7367-047-X.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1821-7.
 • STŘELEC, S. a kol. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy. Brno: Paido, 1998.
 • VALIŠOVÁ, A. a kol. (ed.). Autorita jako pedagogický problém. Karolinum, Praha. 1998.
 • VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. (eds.). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
 • VAŠUTOVÁ, J. Kapitoly z pedagogiky. Praha: PF UK, 1998.

 

Příklad otázky z didaktického testu:

(1) Hlavním vodítkem k rozlišení mezi nedostatečným sebevědomím žáka, které se může projevovat přehnaným prosazováním, a zdravým sebevědomím přirozeně soutěživého dítěte je:

(A) Zda-li jde o žáka či žákyni.

(B) Do jaké míry jeho chování odpovídá jeho kognitivnímu vývoji.

(C) Rodinné sociální prostředí žáka.

(D) Stupeň přehánění proti běžnému chování.