Aktuality

NMgr. Učitelství psychologie - Psychologie a její didaktika (do června 2015)

NAPOSLEDY PLATNÉ PRO SZZ V TERMÍNU KVĚTEN/ČERVEN 2015!!!

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce
 
Navazující magisterské studium dvouoborové - psychologie

Studijní obory:
Učitelství pro střední školy - dvouoborové (např.: Psych SŠ - VKZ ZŠ, Psychn - Tvn)

 

Studenti u SZZ předloží:

 • Seznam prostudované literatury, na jehož základě bude vedena odborná rozprava o daném zkušebním okruhu

Studenti u SZZ prokáží:

 • Důkladné teoretické znalosti psychologie a didaktiky získané studiem odborné literatury
 • Schopnost propojovat psychologické poznatky s pedagogickými situacemi.
 • Schopnost určit souvislosti mezi pedagogickou a didaktickou teorií a praktickým využitím v pedagogických situacích při výuce psychologie.

Předpokládá se základní znalost v oblasti obecné, sociální, vývojové psychologie a psychologie osobnosti.

 

II. Zkušební okruhy a literatura z předmětu: Psychologie a její didaktika

 

Didaktika psychologie:

 1. Předmět a základní kategorie obecné didaktiky. Pojmový aparát didaktiky, obecná didaktika, oborová didaktika, didaktika vyučovacího oboru.
 2. Předmět didaktiky psychologie a její aktuální problémy.
 3. Koncepce, vzdělávání, obsah a cíle předmětu psychologie na středních školách.
 4. Dosavadní životní zkušenosti žáka jako konkrétní východisko pro vyučování psychologie. Motivace a aktivizace žáků.
 5. Vzdělávání učitelů předmětu psychologie. Kompetence k výuce psychologie (předmětová, diagnostická, komunikativní, intervenční, seberozvojová).
 6. Didaktické zásady.
 7. Kurikulum a jeho konstrukce, vzdělávací programy, struktura vzdělávacích programů.
 8. Vyučovací hodina psychologie, struktura.
 9. Písemná příprava na vyučovací hodinu psychologie. Analýza zvoleného tématického celku.
 10. Didaktické zásady a jejich konkretizace pro předmět psychologie.
 11. Metody vyučování, faktory ovlivňující volbu metody.
 12. Materiálně didaktické prostředky ve výuce psychologie (učebnice, odborná literatury, filmy, apod.)
 13. Organizační formy výuky a jejich využití při výuce psychologie.
 14. Problémové vyučování v psychologii, projektové vyučování, práce ve skupinách.
 15. Projekty individuálního, skupinového vyučování v tématech psychologie. Výhody a nevýhody. Příklady užití.
 16. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů.
 17. Edukační proces (model, prvky)
 18. Edukační cíle (třídění a požadavky)
 19. Aktivizační didaktické metody. Přehled, funkce v učebním procesu.
 20. Dialogické metody - využití diskuze, dialogu v kruhu, apod.
 21. Využití samostatné činnosti žáka (práce s učebnicí, odborným textem, problémové situace).
 22. Metody pedagogické diagnostiky žáka a třídy. Zkoušení, hodnocení a klasifikace výsledků učení žáků v předmětu psychologie.
 23. Konstrukce didaktického testu ke kontrole osvojeného učiva.
 24. Základní terminologie v teoretických psychologických disciplínách, problematika jejich vymezení a osvojování.

 

Literatura:

 1. Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc 1989
 2. Kalous, Z. - Obst, O.: Školní didaktika, Praha. Portál 2002
 3. Petty,G.: Moderní vyučování. Praha 1996
 4. Rámcové vzdělávací plány pro výuku psychologie, internet.stránky MŚTM
 5. Rys, S.:Příprava učitele na vyučování, Praha 1979
 6. Silberman, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha 1997
 7. Skalková, J.: Obecná didaktika, Praha 1999, 2007
 8. Šil, P. - Karbolová, J.: Já člověk: alternativní výuka psychologie pro střední školy. Olomouc 2004
 9. Švec, V., Filová, H., Šimoník,O.: Praktikum didaktických dovedností. Brno 2003
 10. Učebnice, učební texty psychologie pro různé typy středních škol
 11. Vališová, A. a kol.: Didaktika pedagogiky. Praha 1990