Aktuality

Bc. učitelské - UPYZ

Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - psychologie

Úvod do psychologie - UPYZ

 1. Předmět psychologie: význam, cíle, základní dělení psychologických disciplín, funkce aplikovaných disciplín, základní druhy výzkumů v psychologii.
 2. Determinace lidské psychiky: míra dědičnosti psychických dispozic, vlivy zrání, sociálního prostředí, socializace, psychofyziologické vztahy mozku, CNS a psychických funkcí, stavů.
 3. Vědomí, nevědomí a změněné stavy vědomí: základní vymezení vědomí a nevědomí, funkce vědomí, změněné stavy vědomí.
 4. Vnímání: druhy, tvarové zákony, práh vnímání, představivost a fantazie – druhy, manipulace s představami, asociační zákony, Paiviova teorie, produkty lidské fantazie.
 5. Pozornost: vlastnosti, druhy pozornosti, metody pro zkoumání selektivní pozornosti, vývoj pozornosti, poruchy pozornosti.
 6. Myšlení: základní myšlenkové operace, strategie řešení problémů, usuzování a heuristiky při rozhodování, divergentní myšlení, pojmotvorné procesy, vývoj myšlení, vztah myšlení a řeči (Piaget, Vygotskij).
 7. Paměť: fáze paměťového procesu, druhy paměti, teorie a příčiny zapomínání, vztah paměti k ostatním kognitivním procesům.
 8. Učení: hlavní teorie (Pavlov, Skinner, Thorndike, Köhler, Tolman, Bandura), priming, habituace, senzibilizace, imprinting.
 9. Motivace: vymezení a funkce motivace, druhy motivů a potřeb, typy konfliktů, základní teorie motivace (Maslow, Hull, Murray, Freud), motivace poznávací, sociální, výkonová (Rotter). Odměny a tresty.
 10. Emoce: základní teorie – fyziologické, kognitivní, evoluční, dimenze a druhy emocí, vývoj, regulace emocí a vliv na kognitivní funkce.
 11. Inteligence: druhy a teorie inteligence (Spearman, Thurstone, Cattell, Sternberg), koncepce IQ a měření inteligence, emoční inteligence – význam a složky.

 

Doporučná literatura:

 • NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1996.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.
 • VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 2003.
 • STUCHLÍKOVÁ, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2002.

 

Příklad otázky z didaktického testu:

(1) Co není motivace?

(A) Souhrn sil a motivů.

(B) Signál potřeby.

(C) Potřeba změnit situaci.

(D) Vjemy.