Aktuality

SOP - SZZ - Základy speciální pedagogiky

Tématické okruhy pro SZZ specializace  Základy speciální pedagogiky

 1. Vymezení speciální pedagogiky jako vědního a studijního oboru, její postavení v systému věd.
 2. Historický posun ve vnímání znevýhodněných jedinců a minorit: vývoj od defektu, vady ke dnešním konceptům specifických potřeb.
 3. Státní politika podpory osob se zdravotním postižením.  Významné právní normy a současná legislativa upravující postavení znevýhodněných osob v naší společnosti.
 4. Problematika zaměstnávání znevýhodněných osob, jejich současné postavení na trhu práce v ČR.
 5. Poradenství jako součást systému ucelené rehabilitace, východiska a cíle poradenské činnosti.  Metody v poradenské práci, osobnost poradce. Poradenská zařízení a instituce.
 6. Marginalizace v sociálních skupinách (potenciální zdroje na straně jedince a ve skupinové struktuře). Prevence a podpora marginalizovaných jedinců a skupin. 
 7. Týrané dítě – syndrom CAN – rizika pro vývoj chování, problematika prevence, intervence a podpory v edukačním kontextu.
 8. Rodinný kontext postižení: postižený jedinec jako člen rodiny, rodičovství a sourozenectví ve vztahu k postiženému dítěti.
 9. Pervazivní vývojové poruchy – typy syndromů, vznik a vývoj, možnosti působení pedagoga.
 10. Mentální retardace – kategorie mentálních retardací, vznik a vývoj, možnosti vzdělavatelnosti, institucionální péče.  
 11. Sluchové postižení (typy, stupně, projevy, příčiny) a charakteristika speciálně pedagogických přístupů k osobám s postižením sluchu.
 12. Zrakové postižení (typy, stupně, příčiny, projevy). Vývoj zrakově postiženého dítěte. Uveďte a charakterizujte speciálně pedagogický přístup k těmto osobám.
 13. Narušení komunikační schopnosti. Druhy narušené komunikační schopnosti (příčiny, projevy, výskyt). Charakteristika speciálně pedagogických přístupů k osobám s jednotlivými typy narušené komunikační schopnosti.
 14. Tělesné postižení a zdravotní znevýhodnění. Faktory ovlivňující úspěšnost osoby se zdravotním postižením. Využitelné vzdělávací, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Začleňování do společnosti. Charakterizujte speciálně pedagogický přístup k těmto osobám.
 15.  Specifické poruchy učení (druhy poruch, etiologie, projevy). Systém péče a podpora osob se SPU.
 16. Etopedie a její vývoj v systému speciální pedagogiky, odlišnosti etopedie od ostatních speciálně pedagogických disciplín.
 17. Gerontopedagogika, východiska, socioedukativní intervence ve stáří, ohrožení a znevýhodnění seniorů, aktivizace seniorů.
 18. Institut ústavní a ochranné výchovy - charakter ústavní a rodinné péče – odlišnosti, aplikace, zákonná opora a právní odpovědnost za výchovu dětí v náhradní rodinné péči, institucionální náhradní rodinná péče.
 19. Poruchy chování spojené s problémy v pozornosti – ADD, ADHD.
 20. Probace a mediace u mladistvých a mladých dospělých.