Aktuality

Publikační činnost - 2011

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.

Článek v periodiku

ABRAMČUK, F. Živly jako metaforický popis osobnosti. Československá psychologie, 2011, roč. 55, č. 6, s. 534-545.

ABRAMČUK, F. Test Čtyř živlů a jeho vztahy k vybraným testům osobnosti. E-psychologie, 2011, roč. 5, č. 4, s. 1-10.

 

Mgr. Zuzana Bílková

Článek ve sborníku

BÍLKOVÁ, Z. Psychologická podpora vychovatelů dětí s ADHD. In Sborník konference Evropské pedagogické fórum. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011, s. 361-369. ISBN 978-80-904877-6-5. 

 

Mgr. Radek Cvach

Kniha

CVACH, R., ŠTURSA, P. Komunikační a lektorské dovednosti. IÚP - NIDV - MŠMT, 2011, 

 

Mgr. Lukáš Dastlík

Článek v periodiku

DASTLÍK, L., FENCLOVÁ, L. Porovnání vnímání smysluplnosti života u sportujících adolescentů s ostatními adolescenty.. Česká kinantropologie, 2011, roč. 15, č. 1, s. 59-67. 

Kniha

DASTLÍK, L., ČERNÝ, M. Možnosti zvyšování efektivity a kvality vyučovacího procesu. Praha : Elio, 2011, 116 s. 

 

PhDr. Marta Franclová

Článek v periodiku

FRANCLOVÁ, M. Možné příčiny ztráty motivace žáků 1. ročníku ZŠ. Komenský, 2011, roč. 135, č. 4, s. 15-18. 

 

Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová 

Článek ve sborníku

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Vzdělavatelé budoucích učitelů v období od roku 1918 až do roku 1939 a jejich snahy o zavedení vysokoškolského vzdělání pro učitele škol obecných a mešťanských. In Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum 2011. Hradec Králové : Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum 2011, 2011, s. 332-341. ISBN 978-80-904877-6-5. 

 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

Článek v periodiku

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Effet Topaze et liaisons dans les pratiques des professeurs de mathématiques Tchèque. Revue Internationale Francophone, 2011, roč. neuveden, č. Numéro spécial 2010., s. 307-316. 

Článek ve sborníku

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Teacher competences prerequisite to natural differentiation. In Pytlak, , Rowland, , Swoboda, CERME 7 Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Rzeszow : University of Rzeszow, 2011, s. 2888-2897. ISBN 978-83-7338-683-9. 

HOŠPESOVÁ, A. Mosaics as substantial learning environment in geometry. In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings.. Prague : Charles University, 2011, s. 158-165. ISBN 978-80-7290-509-6. 

HOŠPESOVÁ, A., SEMERÁDOVÁ, S. Child, geometrical preconcepts, and tessellation. In International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings.. Prague : Charles University, 2011, s. 378-379. ISBN 978-80-7290-509-6. 

HOŠPESOVÁ, A. Trendy ve výzkumu matematického vyučování. In Janík, , Knecht, , Šebestová, Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2011, s. 393-397. ISBN 978-80-210-5774-6. 

Kniha

HOŠPESOVÁ, A., KUŘINA, F., CACHOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, J., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M., VANÍČEK, J. Matematická gramotnost a vyučování matematice. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011, 232 s. ISBN 978-80-7394-259-5. 

 

Mgr. Jiří Jošt, CSc.

Kniha

JOŠT, J. Čtení a dyslexie. Praha: Grada Publishing, 2011, 384 s. ISBN 978-80-247-3030-1.

Přednáška nebo poster

JOŠT, J. Eye Movements and Their Role in the Diagnostics of Dyslexia. Poster session presented at the Thirty Third International Conference on Learning Disabilities, Austin, Texas, USA. 2011.

 

Mgr. Jiří Kressa 

Článek ve sborníku

KRESSA, J. OUTSIDEŘI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. In Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole.. Trnava : Trnavská universita v Trnavě, 2011, s. 198-204. ISBN 978-80-8082-420-4. 

KRESSA, J. SOCIÁLNÍ ROLE "ZASTÁNCE" JAKO VÝZNAMNÝ FAKTOR K ELIMINACI ŠIKANY NA ZŠ. In Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII. Sborník z mezinárodnej konference.. Banská Bystrica : Univerzita Matěja Bela: Banská Bystrica, 2011, s. 17-24. ISBN 978-80-557-0312-1. 

 

Mgr. Luboš Krninský 

Článek ve sborníku

KRNINSKÝ, L. Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci. In PhD existence. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-244-2852-9. 

Přednáška nebo poster

KRNINSKÝ, L. The Teacher's personality in relation to coping strategies and its influence on education. 2011.

 

prof. PhDr. František Man, CSc.

Článek v periodiku

MAN, F., PROKEŠOVÁ, L. Jaký jsem učitel. Československá psychologie, 2011, roč. LV, č. 6, s. 565-566. 

 

MgA. Milena Matějíčková

Článek v periodiku

MATĚJÍČKOVÁ, M., NOTA, J., SUDA, S. Observing Qualitative Changes in Psychosomatic Condition. The New Educational Review, 2011, roč. 24, č. 2, s. 147-161.

Článek ve sborníku

MATĚJÍČKOVÁ, M. Psychosomatické disciplíny ve vzdělávání budoucích učitelů. In Šucha, , Charvát, , Řehan, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 144-150. ISBN 978-80-244-2906-9. 

Kvalifikační práce

MATĚJÍČKOVÁ, M. Zkušenosti s psychosomatickými disciplínami na PF JČU. 2011. 112 s. 

 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 

Článek ve sborníku

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. Stabilita osobních cílů a subjektivně vnímané uspokojování základních potřeb v podmínkách dlouhodobé izolace simulovaného letu na Mars.. In Bartošová, , Čerňák, , Humpolíček, , Kukaňová, , Slezáčková, Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků konference. Brno : MSD, spol.s.r.o., 2011, s. 310-313. ISBN 978-80-263-0029-8. 

Přednáška nebo poster

MAZEHÓOVÁ, Y., NOHAVOVÁ, A. Individual differences in personal growth and voice performance. 2011.

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I. Motivation of talented students - case studies of Biology Olympiad winners. 2011.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠOLCOVÁ, I., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., VINOKHODOVA, AG., ŠERÝ, M. Changes in personal goals during simulated flight to MARS. 2011.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., BLAHUTOVÁ, M. Teachers who remain and who withdraw from the profession - motivation and professional identity perspective. 2011.

 

Mgr. Alena Nohavová

Článek v periodiku

NOHAVOVÁ, A., PREISS, M. Soustřeďte se, prosím. Psychologie dnes, 2011, roč. 17, č. 1, s. 62-63. 

NOHAVOVÁ, A., SLAVÍK, J. ROZVOJ HLASU PRO PEDAGOGICKOU KOMUNIKACI - MEZI REFLEXÍ A PROŽITKEM. Pedagogický časopis/ Journal of Pedagogy (tisk), 2011, roč. 2, č. 1, s. 92-106. 

PREISS, M., NOHAVOVÁ, A., KLEIN, HA., STUCHLÍKOVÁ, I. Na studiích podvádíme více než Američané. Psychologie dnes, 2011, roč. 17, č. 11, s. 56-59. 

Článek ve sborníku

NOHAVOVÁ, A., SLAVÍK, J. Výzkumný přístup ke zkoumání hlasové změny jako Jáské zkušenosti u budoucích učitelů. In Šucha, , Charvát, , Řehan, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 101-106. ISBN 978-80-244-2906-9. 

NOHAVOVÁ, A., SLAVÍK, J. Individualizace ve vztahu ke kulturní transmisi v expresivních oborech.. In Kaščák, , Pupala, Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava : IURA EDITION, spol.s.r.o., 2011, s. 147-153. ISBN 978-80-8078-459-1. 

NOHAVOVÁ, A. Psychosomatický pohled na osobnost a její hlas - o výzkumném přístupu k tomuto fenoménu. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s. CD-ROM. ISBN 978-80-7372-722-2. 

Přednáška nebo poster

MAZEHÓOVÁ, Y., NOHAVOVÁ, A. Individual differences in personal growth and voice performance. 2011.

 

Mgr. Josef Nota

Článek v periodiku

MATĚJÍČKOVÁ, M., NOTA, J., SUDA, S. Observing Qualitative Changes in Psychosomatic Condition. The New Educational Review, 2011, roč. 24, č. 2, s. 147-161.

Článek ve sborníku

NOTA, J. Dialogické jednání s vnitřním partnerem jako možnost rozvoje osobnosti pedagoga. In Šucha, , Charvát, , Řehan, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 137-143. ISBN 978-80-244-2906-9.

 

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Článek v periodiku

PROCHÁZKA, M., BINDEROVÁ, P. Autorita učitele v kontextu utváření jeho kompetencí. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 1, Studia Psychologica, 2011, roč. Neuveden, č. 1, s. 181-196. 

Článek ve sborníku

PROCHÁZKA, M. Výzkum přípravy a realizace primární prevence na základních školách. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII konference ČAPV. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s. 1-9. ISBN 978-80-7273-722-2.

PROCHÁZKA, M. Realizace primární prevence na základních školách jaké jedna z možností aktivního ovlivnění zdravého životního stylu dětí. In Health Education and Quality of Life III.. České Budějovice : Jihočeská univerzita České Budějovice, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, 2011, s. 1-6. ISBN 978-80-7394-303-5. 

PROCHÁZKA, M. Autorita a kompetence lektora v kontextu pohledů na efektivitu jeho přípravy. In Efektivní vzdělávání pro trh práce. Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2011, s. 218-232. ISBN 978-80-904531-1-1. 

 

doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc. 

Článek ve sborníku

SOMR, M. Výzkum uplatnění absolventů studia učitelství v praxi. In Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 38-43. ISBN 978-80-261-0032-4. 

Kniha

SOMR, M. Moc moudrosti a moudrost moci. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2011, 213 s. ISBN 978-80-7394-321-9.

 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Článek v periodiku

PREISS, M., NOHAVOVÁ, A., KLEIN, HA., STUCHLÍKOVÁ, I. Na studiích podvádíme více než Američané. Psychologie dnes, 2011, roč. 17, č. 11, s. 56-59. 

MAREŠ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Pedagogické fakulty z pohledu Akreditační komise vlády. Pedagogika, 2011, roč. 61, č. 4, s. 383-395. 

Článek ve sborníku

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. Stabilita osobních cílů a subjektivně vnímané uspokojování základních potřeb v podmínkách dlouhodobé izolace simulovaného letu na Mars.. In Bartošová, , Čerňák, , Humpolíček, , Kukaňová, , Slezáčková, Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků konference. Brno : MSD, spol.s.r.o., 2011, s. 310-313. ISBN 978-80-263-0029-8. 

Přednáška nebo poster

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I. Motivation of talented students - case studies of Biology Olympiad winners. 2011.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠOLCOVÁ, I., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., VINOKHODOVA, AG., ŠERÝ, M. Changes in personal goals during simulated flight to MARS. 2011.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., BLAHUTOVÁ, M. Teachers who remain and who withdraw from the profession - motivation and professional identity perspective. 2011.

Kapitola v knize

TRNKA, R., STUCHLÍKOVÁ, I. Anger coping strategies and anger regulation. In Re-Constructing emotional spaces. Praha : Prague College of Psychosocial Studies Press, 2011, s. 89-103. ISBN 978-80-904541-9-4.

 

MgA., Stanislav Suda, Ph.D.

Abstrakt

KONEČNÁ, H., KUČERA, T., SUDA, S. Upper age limit for access to assisted reproduction: never-ending discussion?. Abstract Book of The 14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) Paris 2011. 2011.

Článek v periodiku

MATĚJÍČKOVÁ, M., NOTA, J., SUDA, S. Observing Qualitative Changes in Psychosomatic Condition. The New Educational Review, 2011, roč. 24, č. 2, s. 147-161.

Článek ve sborníku

SUDA, S. SLEDOVÁNÍ KVALITATIVNÍCH ZMĚN PSYCHOSOMATICKÉ KONDICE. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s. CD-ROM. ISBN 978-80-7372-722-2. 

SUDA, S. Dialogické jednání - sledování kvalitativních změn v utváření sebereflexe. In Šucha, , Charvát, , Řehan, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 131-136. ISBN 978-80-244-2906-9. 

Přednáška nebo poster

KONEČNÁ, H., KUČERA, T., SUDA, S. Etické aspekty ART u starších párů.. 2011.

 

Mgr. Eva Svobodová

Článek v periodiku

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak Ferda zabránil válce. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 8, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Zvířátka jdou do světa. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V, č. 9, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Procvičujeme výslovnost B, D. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. VI, č. 1, s. 6-7. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak pomohli slepici. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 7, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak si četli pohádku. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 5, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Co je nejdůležitější. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 5, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak dělali užitečné věci. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 4, s. 14-15.

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Procvičujeme výslovnost Ď, Ť, Ň, J. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. VI, č. 3, s. 8-9. 

Kniha

SVOBODOVÁ, E., ŠVEJDOVÁ, H. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál, 2011, 168 s. ISBN 978-80-262-0020-8. 

 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková

Přednáška nebo poster

ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Barvoslepost za volantem. Psychologie práce a organizace 2011. 2011.

 

PaedDr. Lucie Špatná Zormanová, Ph.D.

Článek v periodiku

ŠPATNÁ ZORMANOVÁ, L. Hrajeme si v angličtině aneb angličtina hrou pro žáky 1. třídy ZŠ. Moderní vyučování, 2011, roč. Neuveden, č. 4, s. 10-11. 

ŠPATNÁ ZORMANOVÁ, L. Postoje studentek oboru učitelství pro mateřské školy ke studiu a svému budoucím povolání. Lifelong Learning, 2011, roč. Neuveden, č. 2, s. 37-43.

ŠPATNÁ ZORMANOVÁ, L. Jak naučit anglická slovíčka pomocí divadelních her. Učitelské noviny, 2011, roč. 114, č. 23, s. 22.

 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Článek ve sborníku

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., MACEK, P. Citová vazba s problémové chování v rané adolescenci. In Bartošová, , Čerňák, , Humpolíček, , Kukaňová, , Slezáčková, Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků konference. Brno : MSD, spol.s.r.o., 2011, s. 324-331. ISBN 978-80-263-0029-8. 

 

Mgr. Jan Vaněk

Článek ve sborníku

VANĚK, J. Náročná cesta k autenticite a empatii v pomáhajících profesích: role reflexe předsudků. In Franiok, , Kovárová, Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, s. 355-366. ISBN 978-80-7368-942-1. 

VANĚK, J. Tvořivé vyučování: využití aktivizačních a imaginativních metod v semináři psychologie prevence závislostí. In Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva. Banská Bystrica : Univerzita Mateje Bela, Pedagogická fakulta, 2011, s. 252-261. ISBN 978-80-557-0312-1. 

 

PaedDr. Alena Váchová

Článek v periodiku

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak Ferda zabránil válce. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 8, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Zvířátka jdou do světa. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V, č. 9, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Procvičujeme výslovnost B, D. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. VI, č. 1, s. 6-7. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak pomohli slepici. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 7, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak si četli pohádku. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 5, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Co je nejdůležitější. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 5, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak dělali užitečné věci. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 4, s. 14-15.

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Procvičujeme výslovnost Ď, Ť, Ň, J. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. VI, č. 3, s. 8-9. 

TĚTHALOVÁ, M., VÁCHOVÁ, A. Rozvíjíme grafomotorické schopnosti předškoláků. Informatorium 3-8 Časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v MŠ a ŠD. 2011.

 

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Článek v periodiku

VÍTEČKOVÁ, M. Choosing unmarried cohabitation as an alternative to marriage. Journal of Nursing, Social Studies and Public Health, 2011, roč. 2, č. 1-2, s. 35-49. 

VÍTEČKOVÁ, M., JÍLKOVÁ, L. NESEZDANÉ SOUŽITÍ ? OTÁZKA POJMENOVÁNÍ. Lidé města, 2011, roč. 13, č. 1, s. 73-86. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak Ferda zabránil válce. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 8, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Zvířátka jdou do světa. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V, č. 9, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Procvičujeme výslovnost B, D. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. VI, č. 1, s. 6-7. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak pomohli slepici. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 7, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak si četli pohádku. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 5, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Co je nejdůležitější. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 5, s. 14-15. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Jak dělali užitečné věci. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. V., č. 4, s. 14-15.

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Procvičujeme výslovnost Ď, Ť, Ň, J. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2011, roč. VI, č. 3, s. 8-9. 

 

 

Doktorandi KPE

 

Mgr. Dana Brabcová

Článek v periodiku

BRABCOVÁ, D., BERAN, J., MIŇHOVÁ, J. Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám?. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 2, s. 73-77.