Aktuality

Psychologie - SZZ - Integrativní psychologie

Integrativní psychologie

V rámci zkoušky z uvedeného předmětu by měl být student schopen integrovat znalosti z psychologie osobnosti, sociální psychologie a vývojové psychologie.

 1. Vymezení předmětu psychologie osobnosti, vývojové a sociální psychologie. Místo těchto disciplín v systému psychologických věd, vzájemné průniky, rozdíly v úhlech pohledu, rozdíly v metodách výzkumu, nejzásadnější výzkumy v dějinách těchto disciplín.
 2. Determinace osobnosti a jejího vývoje. Vlivy genetické versus vlivy prostředí. Zrání versus učení jako činitelé vývoje. Učení v různých etapách vývoje. Výchova (výchovné styly a jejich vliv na vývoj dítěte). Determinace osobnosti vlivem sociokulturního prostředí, interkulturní psychologie.
 3. Struktura osobnosti. Rysové a faktorové teorie osobnosti (Allport, Cattell, Eysenck, McCrae a Costa). Interakce osobnostních rysů s prostředím v průběhu života. Predikce chování člověka z charakteristik rysů a situace (Bandura, Rotter, Mischel).
 4. Nevědomé vlivy v životě člověka (Freudova a Jungova teorie osobnosti), obranné mechanismy ega. Agrese v dětství a dospívání. Agrese z pohledu sociální psychologie. Bandurova teorie agresivního chování.
 5. Tělo a psychika. Tělesný vývoj, tělesné změny a jejich dopad na psychický a sociální vývoj, fyzické zrání a sexuální problematika, rozdíly ve vývoji mezi pohlavími, vývoj genderu. Freudova teorie vývoje libida.
 6. Emoce. Temperament jako dispozice pro průběh emočních procesů, teorie temperamentu (klasické – antická, fyziologické - Eysenck, Gray,  Cloninger, na dětské populaci – Thomas a Chessová, Kagan). Emoční rysy osobnosti, emoční inteligence, emoční a sociální kompetence. Emoční vývoj.
 7. Kognice. Kognitivní dispozice, inteligence. Kognitivní vývoj (včetně vývoje percepce), Piagetova teorie vývoje myšlení. Sociální percepce a kognice (schémata, kategorie, stereotypy), utváření dojmu a zkreslující efekty. Atribuce. Heuristiky. Kellyho teorie konstruktů.
 8. Komunikace (vývoj řeči a komunikace, typy, prostředky a aktéři komunikace v jednotlivých formách sociálních skupin, komunikační styly a vůdcovství). Kooperace, konflikt.
 9. Sociální vývoj a socializace: raný proces socializace, attachment a jeho druhy. Vliv attachmentu na blízké vztahy v dospívání a dospělosti. Teorie osobnosti Adlera, Horneyové a Sullivana. Eriksonova teorie vývoje.
 10. Blízké vztahy. Přátelské a partnerské vztahy z pohledu sociální psychologie (afiliace, atraktivita, láska). Manželství a rodinné vztahy z pohledu vývojové psychologie (motivace k rodičovství, vstup dítěte do rodiny, specifika vztahu k matce a otci, separace od rodiny, sourozenecké konstelace).
 11. Malé skupiny. Sociální skupiny a sociální vlivy (facilitace a inhibice, poslušnost, vyhovění a konformita, skupinová polarizace). Konformita a identita v období adolescence. Vliv vrstevníků, vrstevnické skupiny v různých etapách života.
 12. Prosociální chování (altruismus, sociální směna, empatie). Prosociální chování v různých etapách života. Sociální normy. Charakter, struktura vlastností charakteru, hodnoty. Vývoj morálního usuzování (Kohlberg, Gilliganová)
 13. Jáství. Jednotlivé složky sebepojetí. Zdroje sebepojetí a vývoje vztahu k sobě. Rogersova teorie jáství. Koncepty patřící do vztahu k sobě (naučená bezmocnost, locus of control, self-efficacy). Jáství z pohledu sociální psychologie (identita, sociální role).
 14. Motivační struktura osobnosti. Teorie Murrayho a McClellanda. Implicitní motivy a explicitní cíle. Intrinsická versus extrinsická motivace. Vztah motivační struktury a psychického zdraví, možnosti změny motivační struktury. Postoje z hlediska sociální psychologie (jejich měření, složky postojů, předsudky a stereotypy).
 15. Humanistická psychologie; základní existenciální a spirituální otázky; svoboda, smysl života, osamělost, smrt (a proměny pohledu na ně v průběhu života).