Aktuality

MŠ - SZZ - Estetika

Estetika -  okruhy ke SZZ pro obor Učitelství pro mateřské školy 

  

 1. Estetická výchova v mateřské škole - její cíle a obsah obecně, pojetí EV v RVP PV- integrované pojetí, propojení EV do rámcových cílů, obsahu vzdělávání a podmínek vzdělávání, co by mělo dítě na konci předškolního věku zvládat v oblasti EV (vědomosti, dovednosti, postoje).
  Teoretické otázky: Co je to estetika? Vymezení estetického zkoumání. Původ slova estetika. Čím se estetika zabývá?
  Literatura: Zuska, Vlastimil: Předmět estetiky aneb o čem to vlastně je. In: Estetika: Úvod do současnosti tradiční disciplíny

 2. Možnosti rozvoje estetického postoje ke světu u dítěte předškolního věku - vývojová specifika ovlivňující estetické vnímání a postoje, smyslové vnímání jako základ estetického rozvoje, hledání a vnímání krásy v umění, přírodě i všedním životě, pedagog jako vzor a zdroj inspirace.
  Teoretické otázky: Psychická distance jako vymezení estetického postoje. Co je to antinomie a variabilita psychické distance?
  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.
 3. Umělecké dílo v praxi mateřské školy - pedagog jako zprostředkovatel umění,formy uměleckých děl, a obecné zásady pro jejich výběr uměleckých děl pro děti, umění v interiéru i exteriéru mateřské školy a jejím okolí.
  Teoretické otázky: Co je to pře-distancování a pod-distancování. Co je to estetická cenzura
  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

 4. Hračka a hra jako prostředek estetického rozvoje dítěte – požadavky na esteticky hodnotnou hračku, vybavení pro hru v mš i na zahradě, hrové materiály (uvést konkrétní příklady kvalitních hraček), hry kruhové, rituály spojené s hrou, práce s lidovým říkadlem (příklady z praxe), příběhem, motivace ke hře, význam zpětné vazby.

  Teoretické otázky: Co je to kýč? Jak můžeme rozpoznat kýč a čím se liší od uměleckého díla? Zkuste vymyslet znaky kýče v případě dětských hraček.
  Literatura: Kulka, Tomáš: Umění a kýč.

 5. Estetické aspekty divadla pro děti - užití divadelních prvků ve vzdělávání, divadlo pro děti předškolního věku, loutkové divadlo, divadlo hrané dětmi, besídky a vystoupení předškolních dětí. Teoretické otázky: Různé druhy umění a estetická distance – specifika divadla. Vysvětlete, co podle Bullougha znamená anti-realistická povaha umění. Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

 6. Literatura pro děti a její možnosti při rozvíjení estetického cítění dětí – vývoj literatury pro děti a její funkce v historicképerspektivě, výběr minimálně deseti výjimečných (oceněných knih) literárních počinů 20. a 21. století,kritický pohled na literaturu pro děti od r. 1989 v ČR.

  Teoretické otázky: Různé druhy umění a estetická distance – specifika literatury. Vysvětlete, co podle Bullougha znamená anti-realistická povaha umění.
  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

   

 7. Poezie a písňové texty jako esteticky kultivují prvek v předškolním vzdělávání – setkávání dítěte s poezií a písní v průběhu vlastní ontogeneze, historický exkurz do vývoje poezie pro děti, rozlišení kvalitní a nekvalitní, poezie hledání kvalitní poezie a písňových textů v současné tvorbě pro děti (minimálně 10 ukázek).

  Teoretické otázky: Různé druhy umění a estetická distance – specifika poesie. Vysvětlete, co podle Bullougha znamená anti-realistická povaha umění.
  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

   

 8. Filozofie pro děti jako cesta k propojení etického a estetického vnímání světa – výběr vhodných témat a námětů pro filozofickou rozpravu, kladení otázek a podněcování dialogu, propojení filozofie pro děti s dramatickou výchovou, pohybem, hudbou atd.

  Teoretické otázky: Popište metodu sokratovského dialogu a hlavní témata Platónova dialogu Hippias větší. Je metoda sokratovského dialogu využitelná i pro předškolní děti?
  Literatura: Platón: Hippias větší.

 9. Dramatická výchova jako cesta ke kultivaci osobnosti dítěte – cíle a obsah dramatických činností v předškolním vzdělávání, užití a možnosti rolové hry v mateřské škole (dítě i učitel v roli), metody dramatické výchovy a jejich využití v integrovaném vzdělávání, ukázka projektu s využitím dramatických metod.

  Teoretické otázky: Různé druhy umění a estetická distance – specifika divadla. Vysvětlete, co podle Bullougha znamená anti-realistická povaha umění.
  Literatura:Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

   

 10. Pohádka a její psychologický, etický a estetický význam pro děti – psychologická funkce pohádek v předškolním věku, symbolika a zákonitosti pohádek, etická poselství pohádek, umocnění estetického prožitku, výběr pohádek vhodných pro předškolní věk, formy práce s pohádkou.

  Teoretické otázky: Různé druhy umění a estetická distance – specifika literatury. Vysvětlete, co podle Bullougha znamená anti-realistická povaha umění.
  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

   

 11. Estetické aspekty využití filmového umění v předškolním vzdělávání – film, televize a video a jejich působení na estetické postoje dítěte předškolního věku, specifika předškolního věku při vnímání a zpracovávání filmu, rozvoj mediální gramotnosti, nabídka vhodných filmových pořadů pro předškolní věk (minimálně 10 děl i s autory a režiséry), formy využití multimedií v MŠ.

  Teoretické otázky: Různé druhy umění a estetická distance – specifika filmu. Vysvětlete, co podle Bullougha znamená anti-realistická povaha umění.
  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

 12. Hudební dílo v MŠ a jeho estetická funkce -využití hudebního díla v integrovaném vzdělávání, cíle a metodika poslechových činností, rozvíjení hudebního vnímání (poznávání hudebních vyjadřovacích prostředků), výběr skladeb k poslechu (píseň, hudební pohádka, artificiální hudba,hudební miniatury – konkrétní příklady), příklad vhodné realizace poslechu hudby v MŠ.

  Teoretické otázky: Různé druhy umění a estetická distance – specifika hudby. Vysvětlete, co podle Bullougha znamená anti-realistická povaha umění.
  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip

 13. Estetické aspekty  zpěvu v MŠ- zpěv jako součást života člověka (ve fylogenezi i ontogenezi) a jeho estetizující funkce, vzdělávací strategie při rozvíjení pěveckých dovedností a  základních návyků, vzor učitelky, hlasová hygiena dětí a učitelky, hlasová výchova, výběr písní – lidové písně, autorské písně, riziko výběru písní z oblasti populární hudby, možnosti práce s písní a nácviku, hry se zpěvem.
  Teoretické otázky: Různé druhy umění a estetická distance – specifika hudby. Vysvětlete, co podle Bullougha znamená anti-realistická povaha umění.
  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

 14. Estetické aspekty využití hudebně pohybových činností v mateřské škole - vzájemná podpora obou složek (význam pro rozvoj kultury pohybu a hudebního cítění), hra na tělo ( „vyladění těla“, kultivace sluchového vnímání, rytmického cítění, tvořivosti), pohybový doprovod k písním (vycházející z obsahu nebo hudební formy, popř propojení obojího, příklady) lidové taneční hry, hudebně pohybová improvizace v mateřské škole (vždy příklady v praxi).

  Teoretické otázky: Různé druhy umění a estetická distance – specifika tance. Vysvětlete, co podle Bullougha znamená anti-realistická povaha umění.
  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

 15. Možnosti výtvarné výchovy při kultivací estetického cítění dítěte předškolního věku – malý exkurz dějinami výtvarného umění, konfrontace dětí s výtvarným dílem (galerie, výstavy atd.), vlastní výtvarné činnosti a netradiční techniky.
  Teoretické otázky: Jakých pět podmínek doporučuje David Hume pro kultivaci vkusu? Pokuste se je aplikovat na rozvíjení vkusu u předškolního dítěte.
  Literatura: David Hume: O normě vkusu.

 16. Architektura a prostorové objekty jako součást životního prostředí – vliv životního prostředí na utváření estetického cítění dítěte, rozvíjení vnímavosti a citlivosti pro celek i detail, funkce pedagoga jako průvodce a hodnotitele, exkurz městem (znát architektonické památky a skulptury v místě svého pedagogického působení a blízkém okolí).

  Teoretické otázky: Jak E. Bullough odlišuje krásné od příjemného? Jakými smysly můžeme podle E. Bullougha esteticky vnímat své prostředí? Proč je podle Bullougha většina uměleckých druhů zaměřena na zrak a sluch?

  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

 17. Estetika životního prostředí a její propojení s ekologickým životním postojem – budování schopnosti vnímat krásu živé i neživé přírody a cítit úctu k jejím krásám a darům, zaujímání hodnotících postojů. Zahrada mateřské školy jako prostředek ke kultivaci vztahu k přírodě a její vybavení, využití vycházek (prokázat znalost významných přírodních lokalit v okolí svého pedagogického působení a popsat jejich využití).

  Teoretické otázky: Jak E. Bullough odlišuje krásné od příjemného? Jakými smysly můžeme podle E. Bullougha esteticky vnímat své prostředí? Vysvětlete jeho pozici. Proč je podle Bullougha většina uměleckých druhů zaměřena na zrak a sluch?

  Literatura: Bullough, Edward: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip.

 18. Využití estetických disciplin v rozvoji kreativity předškolních dětí - charakteristika tvořivosti a její specifika v předškolním věku, psychologické základy tvořivosti - vlastnosti tvořivého myšlení,  fantazie, motivace tvořivých procesů a doporučení pro rozvoj tvořivosti v mateřské škole, příklad integrovaného celku zaměřeného na rozvoj tvořivosti s využitím estetických disciplin.

  Teoretické otázky: Co je to estetika? Vymezení estetického zkoumání. Původ slova estetika.

  Literatura: Zuska, Vlastimil: Předmět estetiky aneb o čem to vlastně je. In: Estetika: Úvod do současnosti tradiční disciplíny.

 19. Tvorba vzdělávacího projektu zaměřeného na rozvoj estetického cítění a vnímánísvěta – zásady pro tvorbu projektu, jak plánovat a evaluovat projekt, stanovení cílů a tvorba obsahové náplně spolu s dětmi, propojení estetických cílů s obecnými cíli předškolního vzdělávání

  Teoretické otázky: Co je to estetika? Vymezení estetického zkoumání. Původ slova estetika.

  Literatura:

  Bullough, E.“Psychická distance” jako faktor v umění a estetický princip. In: Estetika (1), 1995.

  Burton, G.; JIrák, J. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno : Barrister Principal – studio, 2003,

  Hume, D. O normě vkusu. In: Aluze (2), 2002,

  Jasanová, N. a kol. Hudba, pohyb, kresba, slovo. Zlín: Svojtka, 1990.

  Jenčková, H .: Hudba a pohyb v současné škole.Tandem, Plzeň, 2006

  Jirák , J.; Köpplová,  B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003.

  Kulka, T. Umění a kýč. Praha: Torst, 2014.

  Mišurcová, V.  O estetické výchově nejmenších. Praha : SPN ,1978.

  Platón: Hippias větší. Praha: Oikoymenh, 2010.

  Slavíková, V., Slavík ,J., Hazuková , H. Výtvarné čarování - artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha : PF UK, 2000.

  Slavíková, V., Slavík ,J., Eliášová, S. Dívej se, tvoř a povídej! Praha: Portál, 2007.

  Svobodová, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha:  Raabe, 2007.

  Svobodová, E. , Švejdová, H. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál, 2011.

  Šimanovský, Z. , Tichá A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999.

  Šimanovský, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 2001.

  Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál,  2005

  Uždil J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: SPN, 1978.

  Uždil J., Šašinková E. Výtvarná výchova v předškolním věku.Praha : SPN 1983

  Zuska, V. Předmět estetiky aneb o čem to vlastně je. In: Estetika: Úvod do současnosti tradiční disciplíny, 2001.