Aktuality

UOP - SZZ - Didaktika odborných (humanitních) předmětů

Okruhy z didaktiky humanitních předmětů pro SZZ UOP

 

  1. Specifika oborové didaktiky humanitních předmětů, její uplatnění na různých typech a stupních škol, její vztah k obecné didaktice.
  2. Výukové cíle ve vyučovací praxi humanitních oborů (význam cíle, jeho formulace a užití ve výuce, druhy cílů dle složek učiva /se zvláštním přihlédnutím k cílům v afektivní oblasti/).
  3. Vybrané didaktické principy ve výuce humanitních předmětů (konkrétní příklady jejich uplatnění).
  4. Učivo ve výuce humanitních oborů (didaktická analýza učiva, didaktická transformace, kurikulární dokumenty v praxi výuky humanitních oborů).
  5. Projektování výuky humanitních předmětů (příprava na výuku v předmětech humanitních oborů – učební plány, časově-tematické plány, příprava na konkrétní vyučovací jednotku).
  6. Konkrétní podoby výukových metod využitelných při vyučování humanitních oborů (klasické výukové metody, aktivizující výukové metody, komplexní výukové metody).
  7. Problémová a projektová výuka v praxi humanitních předmětů (východiska, charakteristika, uplatnění, přednosti a nedostatky).
  8. Možnosti organizace výuky humanitních oborů (podoby organizace času, prostoru, žáků, učitele a materiálních prostředků výuky).
  9. Hodnocení vzdělávacích výsledků žáka ve výuce humanitních předmětů (metody a formy hodnocení).
  10. Učitel humanitních oborů (odborná kvalifikace, osobnostní předpoklady, náročnost profese, současné problémy profese).

Literatura:

BADEGRUBER, B. Otevřené učení ve 28 krocích. Vyd. 2. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-137-1.

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š. a J. STANG. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.

LOKŠOVÁ, I. a J. LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-205-X.

MAŇÁK, J. a V. ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1880-1.

MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8.

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

PETTY, G. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.

PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-474-8.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0456-5.

PRŮCHA, J. Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-621-7.

Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy. Dostupné na www: http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

TONUCCI, F. Vyučovat nebo naučit? 2. vyd. Praha: Pedf UK, 1994.

URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese. Liberec: TU, FP, 2005. ISBN 80-7083-942-2.

VALENTA, J. a kol. Pohledy: Projektová metoda ve škole i za školou. Praha: IPOS-ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-066-0.

VALIŠOVÁ, A. a H. KASÍKOVÁ (eds.). Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.