Aktuality

UOP - SZZ - Didaktika přírodovědných předmětů

Otázky k didaktice přírodovědných předmětů pro SZZ UOP

 

1. Didaktické principy a zásady
– ve vztahu k ostatním didaktickým kategoriím (k cílům výuky, obsahu výuky, výukovým metodám, organizačním formám a k výsledkům výuky).

2. Výukové metody
– třídění metod výuky podle zdroje poznání a typů poznatků,
– třídění metod výuky odborných předmětů podle obsahu vzdělání.

3. Organizační formy výuky
– kompetence pro vzdělávání na odborné škole v přírodovědných předmětech,
– vyučovací hodina a různé formy přípravy na vyučování,
– specifika vyučovacích hodin na odborné škole.

4. Výukové cíle a jejich taxonomie
– taxonomie poznávacích cílů (Bloom),
– taxonomie operačních a hodnotových cílů (R. H. Dave).

5. Specifické cíle v rámci přírodovědného vzdělávání na střední odborné škole (fyzika, chemie, biologie).

6. Pedagogická komunikace a interakce ve výuce
– verbální, neverbální, úloha učitele v komunikaci,
– specifická komunikace na střední odborné škole.

7. Projektování výuky
– problémová a projektová výuka v přírodovědných předmětech,
– vyučování a učení, učební plány,
– problematika paměti, proces zapamatování a učení.

8. Specifická problematika didaktik fyziky, chemie a biologie

9. Didaktické funkce pokusů
– didaktické požadavky na demonstrační pokus,
– hlavní fáze demonstračního pokusu,
– skupinové vyučování formou žákovských pokusů.

10. Metodika řešení fyzikálních úloh
– třídění fyzikálních úloh,
– rozdělení fyzikálních úloh podle jejich funkce ve výuce,
– rozdělení fyzikálních úloh podle způsobů řešení.

11. Specifika experimentů ve fyzice, chemii a biologii

12. Hodnocení vědomostí žáků
– specifika hodnocení vědomostí žáků v odborných předmětech.

13. Didaktická a audiovizuální technika a její možnosti užití ve výuce

14. Problematika učebnic a dalších studijních materiálů a pomůcek na střední škole

15. Učitel přírodovědných předmětů
– odborná kvalifikace, profesiogram učitele, metodická způsobilost učitele

 

Literatura                                          

DRAHOVZAL J. a O. KOHOUTEK, R. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido 1997.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š. a J. STANG. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.

MAŇÁK, J. a V. ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: MU, 1998.

MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1999.

MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8.

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

PETTY, G. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.

PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-474-8.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0456-5.

PRŮCHA, J. Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-621-7.

Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy. Dostupné na www: http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese. Liberec: TU, FP, 2005

VALENTA, J. a kol. Pohledy: Projektová metoda ve škole i za školou. Praha: IPOS-ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-066-0.

VALIŠOVÁ, A. a H. KASÍKOVÁ (eds.). Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.

Didaktika fyziky:

SVOBODA, E., KOLÁŘOVÁ, R. Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané kapitoly. Učební texty UK Praha. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006.

MECHLOVÁ, E. Skupinové vyučování ve fyzice základní a střední školy. Praha: SPN, 1988.

VOLF, I. Metodika řešení úloh ve středoškolské fyzice. Hradec Králové: Nakladatelství MAFY, 1997.

BARTUŠKA, K. Sbírka řešených úloh z fyziky I, II, III, IV. Praha: Prometheus, 1999—2001.

Didaktika chemie:

PACHMANN, E., HOFMANN, V. Obecná didaktika chemie. Praha: SPN 1981.

ČIPERA, J. Teoretická východiska didaktiky chemie. Praha: 1990.

DUŠEK, B. Kapitoly z didaktiky chemie. Praha: VŠCHT, 2009.

Didaktika biologie:

ALTMAN, A. Úvod do didaktiky biologie. Praha: SPN, 1974.

ALTMAN, A. Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN, 1975.

MASLOWSKI, O. Didaktika biologie. Skrtipta Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, 1990.