Aktuality

Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

Název projektu: Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

Řešitelské pracoviště:
Katedra pedagogiky a psychologie
Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projekt podporují:
Evropský sociální fond a MŠMT ČR

Název a číslo operačního programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Výzva:
Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Název prioritní osy:
PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Anotace:
Projekt „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ vznikl z iniciativy pedagogů PF JU v Českých Budějovicích – oboru Učitelství pro mateřské školy. V rámci projektu, který je realizován od ledna 2017 do prosince 2019, budou ve všech krajích postupně zřízena tři Centra kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti (celkem tedy 42 Center). Tato Centra (mateřské školy) jsou excelentními pracovišti, které vytváří prostor pro sdílení dobré praxe, výměnu nápadů, sebereflexi pedagogů, odbornou diskusi, čerpání inspirace apod. Vzájemného učení v Centru kolegiální podpory se mohou zúčastnit nejen pedagogové všech typů a stupňů škol, odborníci z jiných vědních oborů, školní inspektoři, ale i nepedagogičtí pracovníci, kteří pracují s dětmi volnočasově. Kromě zřízení Center kolegiální podpory nabídne projekt širokou a pestrou škálu workshopů, dílen na téma: čtenářská pregramotnost, individualizace vzdělávání, formativní hodnocení, matematická pregramotnost, environmentální a polytechnické vzdělávání, interní mentoring. V rámci projektu se uskuteční i tuzemské a zahraniční stáže v zemích Evropské unie, konkrétně v Rakousku, Německu, Nizozemí, Slovensku a Velké Británii. Dále dojde k mezigeneračnímu učení studentů oboru Učitelství pro MŠ.

KA1 – Řízení projektu

KA2 – Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

KA3 – Kolegiální podpora

KA4 – Mezigenerační učení

KA5 – Příklady dobré praxe – stáže

KA6 – Příprava a ověření metodických materiálů pro předškolní vzdělávání

Doba řešení projektu:
1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Řešitelský tým, klíčové osoby:
PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. – hlavní manažer projektu, odborný garant projektu
Mgr. Vladimíra Michálková – projektový a finanční manažer
Mgr. Eva Svobodová – manažer KA2, KA3
Mgr. Hana Švejdová – manažer KA2, KA3
Ing. Dagmar Kulhanová – manažer KA4
PaedDr. Alena Váchová – manažer KA5

Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Miroslav Boček – odborní garanti KA6