Aktuality

Metodické pokyny sekce pedagogických a psychologických programů pro vypracování a registraci kvalifikačních prací

 

Vzor pro vnitřní titulní stranu kvalifikačních prací - dle nového vizuálního stylu JU (stránka na webu PF JU)

Správné znění prohlášení do BP/DP

 

Zadání DP/BP:

Vedoucí práce vypracuje ve spolupráci se studentem podklad pro zadání práce, poté vedoucí práce zašle elektronicky formulář podkladu na sekretariát příslušné katedry SPEPS, sekretářka vloží údaje do STAGu a vytiskne originál zadání, který se po podpisech vedoucí katedry a děkana eviduje na katedře. Po obhajobě se zakládá do protokolu o SZZ. Studentovi může sekretářka na požádání vyhotovit kopii zadání.

Termín odevzdání podkladu pro zadání může stanovit katedra. V harmonogramu AR je mezní termín pro odevzdání zpracovaného zadání k podpisu na děkanát PF (jednotlivá zadání se na sekretariátu z podkladu zpracovávají do systému STAG). Na zadní straně zadání vedoucí práce uvede plánovaný termín odevzdání DP/BP. Skutečný termín odevzdání, resp. registrace DP/BP je uveden na www.pf.jcu.cz v harmonogramu AR (případně, u jednooborových Bc. studií, stanovuje katedra).

Jestliže si student dobíhajícího oboru Učitelství MŠ (prezenční i kombinovaná forma) zvolí vedoucího práce z jiné katedry, než SPEPS, resp. KPEP:

zadání vkládá do STAGu KPEP, ale povinně volitelné předměty Seminář bakalářské práce (ZS i LS) si při zápisu student ve 3. ročníku zapíše z nabídky povinně volitelných předmětů (blok bakalářská práce) pod zkratkou katedry, jejíž člen bakalářskou práci studenta vede (např. KBI/MBP1 a KBI/MBP2).

Téma a obsah zadání je závazné, v případě změny student podá na studijním oddělení  žádost o změnu zadání kvalifikační práce. 

Student průběžně pracuje pod vedením vedoucího práce, zápočet za předmět Seminář k BP1,2 uděluje vedoucí práce. Po dokončení práce se po dohodě s vedoucím práce řádně přihlásí k obhajobě (SZZ) na vypsaný termín ve STAGu. Přihlášení i odhlášení od obhajoby kvalifikační práce se řídí pravidly zveřejněnými v Opatření děkana č. 7/2017.

 

Registrace kvalifikačních prací:

  1. Mezní termín, do kterého je nutno zaregistrovat DP/BP na katedře je uveden na www.pf.jcu.cz v harmonogramu AR (případně u Bc. jednooborových studií na webu SPEPS ve sdělení VK k SZZ).
  2. Student odevzdá k registraci 1-2 svázané výtisky (z toho 1x lze v kroužkové vazbě; případně dle pokynů vedoucího práce)
  3. Stejnou verzi práce, anotace a klíčová slova v čj a aj si vloží student před odevzdáním práce k registraci do STAGu.

Pokyny ke zveřejňování a vložení kvalifikační práce do STAGu jsou uvedeny na 

https://www.pf.jcu.cz/documents/pokyny-el_podoba_zaverecnych_praci.php

 

Při vkládání do STAGu má student možnost si u své práce změnit druh zveřejnění. Upozorňujeme studenty, že omezení zveřejnění práce je možné výhradně v oprávněných případech, po předchozí dohodě s vedoucím práce a po schválení žádosti, zaslané děkanovi PF. V žádosti student uvede odůvodnění požadované změny/omezení zveřejnění u své práce.

 

Posudky kvalifikačních prací:

Vedoucí a oponent DP/BP vypracují posudky, na sekretariát odevzdají 1× podepsaný originál posudku, vedoucí práce odevzdá zároveň i podepsaný originál posouzení plagiátu. Originály posudků sekretářka katedry skenuje a vkládá do STAGu. Nejpozději týden před stanoveným termínem obhajoby (dle harmonogramu SZZ) by měl mít student posudky ve STAGu k dispozici. Originály zadání, posouzení plagiátu a posudků zakládá sekretářka do protokolu o SZZ.

 

Archivace kvalifikačních prací:

Výtisky práce komise bezprostředně po skončení obhajob vrací studentovi. Student, který si práce nepřevezme je srozuměn s tím, že katedra po uplynutí lhůty jednoho měsíce výtisky předá ke skartaci.

 

Doporučení ke zpracování bakalářské (příp. diplomové) práce na katedře primární a preprimární pedagogiky (Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. st. ZŠ)

Jedná se o materiál KPEP zpracovaný pro studenty Učitelství pro MŠ, ale inspirovat se mohou i studenti Učitelství pro 1. st. ZŠ, kteří předkládají diplomovou práci na KPEP.

 

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce (.pdf)

(materiál z MU Brno, zveřejněno se souhlasem MU)
Jedná se pouze o doporučený materiál, který slouží zejména úspěšnému metodologickému a strukturálnímu zvládnutí práce.
Adekvátní a aktuální organizační informace student získá u vedoucího své práce a z výše uvedených metodických pokynů SPEPS ke kvalifikačním pracím.

 

Požadavky na kvalifikační práce ve studijním programu Psychologie

Při zpracování kvalifikačních prací studentů studijního programu Psychologie je třeba vycházet ze Směrnice vedoucího Katedry psychologie PF JU zveřejněné na stránkách PF JU (https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/).