Aktuality

Metodické pokyny sekce pedagogických a psychologických programů pro vypracování a registraci kvalifikačních prací

 

Vzor pro vnitřní titulní stranu kvalifikačních prací - dle nového vizuálního stylu JU (stránka na webu PF JU)

 

Zadání DP/BP:

Vedoucí práce vypracuje ve spolupráci se studentem podklad pro zadání práce, poté vedoucí práce zašle elektronicky formulář podkladu na sekretariát SPEPS, sekretářka vloží údaje do STAGu a vytiskne originál zadání, který se po podpisech vedoucí katedry a děkana eviduje na katedře. Po obhajobě se zakládá do protokolu o SZZ. Studentovi může sekretářka na požádání vyhotovit kopii zadání. Termín odevzdání podkladu pro zadání může stanovit katedra. V harmonogramu AR je mezní termín pro odevzdání zpracovaného zadání k podpisu na děkanát PF (jednotlivá zadání se na sekretariátu z podkladu zpracovávají do systému STAG). Na zadní straně zadání vedoucí práce uvede plánovaný termín odevzdání DP/BP. Skutečný termín odevzdání, resp. registrace DP/BP je uveden na www.pf.jcu.cz v harmonogramu AR (případně, u jednooborových Bc. studií, stanovuje katedra).

Jestliže si student oboru Učitelství MŠ (prezenční i kombinovaná forma) zvolí vedoucího práce z jiné katedry, než SPEPS (KPE) (např. KBI - katedra biologie), zadání vkládá do STAGu KPEP, ale povinně volitelné předměty Seminář bakalářské práce (ZS i LS) si při zápisu student ve 3. roč. ZS, LS zapíše z nabídky povinně volitelných předmětů (blok bakalářská práce) pod zkratkou katedry, jejíž člen bakalářskou práci studenta vede (např. KBI/MBP1 a KBI/MBP2).

Název ani obsah zadání nelze měnit, tj. název kvalifikační práce DP, BP v zadání souhlasí s názvem práce, kterou student odevzdává k registraci před obhajobou. V případě změny, ke které vedou závažné důvody, student podá žádost děkanovi fakulty o změnu zadání kvalifikační práce (formulář žádosti je ke stažení na www.pf.jcu.cz - studijní oddělení)

Student průběžně pracuje pod vedením vedoucího práce a po dokončení práce se po dohodě s vedoucím práce řádně přihlásí k obhajobě (SZZ) na vypsaný termín ve STAGu. Přihlášení i odhlášení od obhajoby kvalifikační práce se řídí pravidly zveřejněnými v Opatření děkana č. 7/2017.

 

Registrace kvalifikačních prací:

  1. Mezní termín, do kterého je nutno zaregistrovat DP/BP na katedře je uveden na www.pf.jcu.cz v harmonogramu AR (případně u Bc. jednooborových studií na webu SPEPS ve sdělení VK k SZZ).
  2. Student odevzdá k registraci 2 svázané výtisky
  3. Stejnou verzi práce, anotace a klíčová slova si vloží student před odevzdáním práce k registraci do STAGu.

Pokyny k úpravě a vložení kvalifikační práce do STAGu jsou uveřejněny na https://www.pf.jcu.cz/documents/pokyny-el_podoba_zaverecnych_praci.php

Součástí kvalifikační práce musí být podepsané prohlášení studenta (viz pokyny k úpravě a vložení kvalifikační práce).

Správné změní prohlášení (s příslušnou volbou „bakalářskou-diplomovou-rigorózní-disertační“ … a dále buď „v nezkrácené podobě“, nebo „v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných…fakultou“) je:

 

Prohlašuji, že svoji bakalářskou - diplomovou - rigorózní - disertační práci jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské - diplomové - rigorózní - disertační práce, a to v nezkrácené podobě - v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných ... fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů.

Datum:

Podpis studenta

 

Prohlášení je totožné v tištěné i elektronické verzi práce vložené ve STAGu. Při registraci kvalifikační práce vkládá sekretářka katedry datum registrace do STAGu a tím zamezí další manipulaci s verzí práce vloženou studentem.

Při vkládání do STAGu má student možnost si u své práce změnit druh zveřejnění. Upozorňujeme studenty, že omezení zveřejnění práce je možné výhradně v oprávněných případech, po předchozí dohodě s vedoucím práce a po schválení žádosti, zaslané děkanovi PF. V žádosti student uvede odůvodnění požadované změny/omezení zveřejnění u své práce.

 

Posudky kvalifikačních prací:

Vedoucí a oponent DP/BP vypracují posudky, na sekretariát odevzdají 1× podepsaný originál posudku, vedoucí práce odevzdá zároveň i podepsaný originál posouzení plagiátu. Originály posudků sekretářka katedry skenuje a vkládá do STAGu. Nejpozději týden před stanoveným termínem obhajoby (dle harmonogramu SZZ) by měl mít student posudky ve STAGu k dispozici. Originály zadání, posouzení plagiátu a posudků zakládá sekretářka do protokolu o SZZ.

 

Archivace kvalifikačních prací:

Oba výtisky práce komise bezprostředně po skončení obhajob vrací studentovi. Student, který si práci nepřevezme je srozuměn s tím, že katedra po uplynutí lhůty jednoho měsíce tento výtisk předá ke skartaci. U prací Ateliéru Arteterapie si jeden výtisk ponechává Ateliér k archivaci.

 

Doporučení ke zpracování bakalářské (příp. diplomové) práce na katedře primární a preprimární pedagogiky (Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. st. ZŠ)

Jedná se o materiál KPEP zpracovaný pro studenty Učitelství pro MŠ, ale inspirovat se mohou i studenti Učitelství pro 1. st. ZŠ, kteří předkládají diplomovou práci na KPEP.

 

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce (.pdf)

(materiál z MU Brno, zveřejněno se souhlasem MU) - jedná se pouze o doporučený materiál, aktuální informace student získá u vedoucího své práce a z výše uvedených informací SPEPS k DP a BP

 

pro psychologické obory lze využít i následující materiál:

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce (.pdf)
(materiál z Katedry psychologie FF UP Olomouc, zveřejněno se souhlasem vedoucího katedry psychologie)

 

Jedná se pouze o doporučený materiál, který slouží zejména úspěšnému metodologickému a strukturálnímu zvládnutí práce!
Adekvátní a aktuální organizační informace student získá u vedoucího své práce a z výše uvedených metodických pokynů SPEPS ke kvalifikačním pracím.