Aktuality

Publikační činnost - 2012

Mgr. Radek Cvach

Článek ve sborníku

CVACH, R., FORMANOVÁ, V. Učitelé 1. st. ZŠ a jejich přístup k hodnocení žáků. In Kratochvílová, , Havel, Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2012, s. 103-107. ISBN 978-80-210-5876-7. 

 

PhDr. Marta Franclová

Kniha

HELUS, Z., BRAVENÁ, N., FRANCLOVÁ, M. Perspektivy učitelství. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012, 126 s. ISBN 978-80-7290-596-6.

Kvalifikační práce

FRANCLOVÁ, M. Pojetí rozvíjející výuky s důrazem na zahájení školní docházky. 2012. 259 s. 

 

Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová 

Článek ve sborníku

NEHREROVÁ, E., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Nástroje dalšího vzdělávání jako součást procesu profesionalizace akademických pracovníků.. In Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha : Univerzita Karlova, Praha, 2012, s. 1-10. ISBN 978-80-7290-620-8.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Klíčové momenty působící na vzdělavatele budoucích učitelů po roce 1989. In Sapere Aude 2012 s podtitulem vzdělávání a dnešní společnost. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012, s. 288-298. ISBN 978-80-904877-9-6.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., NEHREROVÁ, E., THEIN, R. Učitelské profesní kompetence k hodnocení u učitelů středních odborných škol. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012, s. 662-671. ISBN 978-80-905243-2-3. 

 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

Abstrakt

HOŠPESOVÁ, A. Substantial learning environments in pre-service teacher training. Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 2012.

Článek v periodiku

NOVOTNÁ, J., HOŠPESOVÁ, A. Giving the voice to students - A case study. Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2012, roč. 36, č. 36, s. 281-288.

HOŠPESOVÁ, A. Seznamte se: International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Scientia in educatione (sciED), 2012, roč. 3, č. 1, s. 65-68. 

Článek ve sborníku

HOŠPESOVÁ, A., SAMKOVÁ, L. Skládaní tvarů jako podnět k badatelským aktivitám v geometrii na ZŠ. In Vondrová, Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. Sborník příspěvků celostátní konference.. Plzeň : Vydavatelský servis, 2012, s. 123-130. ISBN 978-80-86843-34-6. 

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Pravidelnosti a závislosti jako prostředí pro badatelsky orientované vyučování. In Ausbergerová, , Bastl, , Lávička, Sborník Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012, Srní, 8.-10. listopadu 2012.. Plzeň : Vydavatelský servis, 2012, s. 69-74. ISBN 978-80-86843-37-7. 

 

Mgr. Jiří Jošt, CSc.

Přednáška nebo poster

JOŠT, J. Objektivizace diagnoz v dětské psychologii. 2012.

JOŠT, J. Nové trendy v diagnostice dyslexie. 2012.

 

Mgr. Jiří Kressa 

Článek ve sborníku

KRESSA, J. Sociální role účastníků v šikaně na základních školách. In Učení pro život. Praha: Program pro mládež Cena vévody z Edingurghu, 2012, s. 97-104. ISBN 978-80-260-2205-3. 

 

Mgr. Luboš Krninský 

Článek v periodiku

KRNINSKÝ, L. Pracovní zátěž a stres v povolání učitele (přehledová studie). e-Pedagogium, 2012, roč. 1, č. 1, s. 82-108. 

 

Mgr. Martina Lietavcová

Článek v periodiku

LIETAVCOVÁ, M. Náměty pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. KAFOMET: katalog forem a metod pro mateřské školy, 2012, roč. 2012, č. 024.13, s. 1-25. 

LIETAVCOVÁ, M. Jemná motorika a grafomotorika. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. A3, s. 1-34. 

 

PhDr. Ing. Zuzana Maňourová

Článek ve sborníku

MAŇOUROVÁ, Z. Možnosti inovací v analyticko-syntetické metodě. Analyticko-syntetická metoda v modifikovaném pojetí. In Wildová, ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012, s. 23-37. ISBN 978-80-7290-580-5. 

 

MgA. Milena Matějíčková

Článek ve sborníku

MATĚJÍČKOVÁ, M. Výzkum reflexí začátečníků dialogického jednání na PF JU v Českých Budějovicích. In Masaryk, , Petrjánošová, , Lášticová, Diverzita vo spoločenských vedách. Príspevky z 11. česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2012, s. 241-246. ISBN 978-80-970234-2-3. 

 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 

Přednáška nebo poster

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠERÝ, M. Changes in personal goals during simulated flight to Mars. 2012.

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I. Teachers who remain and who withdraw from the profession - motivation and professional identity perspective II.. 2012.

 

PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D.

Článek ve sborníku

NEHREROVÁ, E., GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Nástroje dalšího vzdělávání jako součást procesu profesionalizace akademických pracovníků.. In Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha : Univerzita Karlova, Praha, 2012, s. 1-10. ISBN 978-80-7290-620-8.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., NEHREROVÁ, E., THEIN, R. Učitelské profesní kompetence k hodnocení u učitelů středních odborných škol. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012, s. 662-671. ISBN 978-80-905243-2-3. 

 

Mgr. Alena Nohavová

Článek v periodiku

PREISS, M., NOHAVOVÁ, A., DVORSKÁ, K. Podváděli ve škole. A co v práci?. Psychologie dnes, 2012, roč. 18, č. 6, s. 56-59. 

NOHAVOVÁ, A., SLAVÍK, J. Expression - An Experimental Field for Investigation and Management of the Paradox of Education (With Illustrations from Voice Education). International Education Studies, 2012, roč. 5, č. 6, s. 24-35. 

Kvalifikační práce

NOHAVOVÁ, A. Psychologické souvislosti hlasu a sebepojetí jedince. České Budějovice : Pedagogická fakulta JU - Katedra pedagogiky a psychologie, 2012. 184 s. 

 

Mgr. Josef Nota

Článek ve sborníku

NOTA, J. Zkušenosti ze studia disciplíny "dialogické jednání s vnitřním partnerem" - výpovědi pedagogů. In Zkušenosti ze studia disciplíny "dialogické jednání s vnitřním partnerem" - výpovědi pedagogů. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAVBratislava, 2012, s. 249-257. ISBN 978-80-970234-2-3.

 

Mgr. Anna Parzelka

Článek ve sborníku

VEVERA, J., PARZELKA, A. Koncept hrdinství ve výzkumné praxi. In Civilizace, čas a duševní poruchy. Sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Brno : Tribun EU, 2012, s. 88-90. ISBN 978-80-263-0243-8. 

 

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Abstrakt

PROCHÁZKA, M. Autorita učitele v kontextu utváření jeho kompetencí. Kvalita ve vzdělávání, Sborník anotací XX. Výroční konference ČAPV. 2012.

Článek v periodiku

PROCHÁZKA, M. Die größte Minderheit in Europa und die Problematik ihrer Ausbildung im tschechischen Schulsystem. Soziokulturelle Hintergründe des schulischen Misserfolges von Roma-Kindern und Jugendlichen. Studia Edukacyjne, 2012, roč. 1, č. 21, s. 125-140. 

Článek ve sborníku

PROCHÁZKA, M. Vzgljad na kompetenciji učitělja v kontekstě jego podgotovki na Pedagogičeskom fakultětě Južnočešskogo universiteta v g. Česke Budějovice. In Ličnosť, obščestvo, obrazovanije v izměnjajuščemcja mire. Sankt Petěrburg : Leningradskij oblastnij institut pazvitija obrazovanija, 2012, s. 138-145. ISBN 978-5-91143-541-7. 

PROCHÁZKA, M. Sociální pedagog a jeho uplatnění při práci s dětmi a mládeží. In JESTLÍNKOVÁ, A. (eds.) Sborník národní konference Učení pro život.. Praha : Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu, o.s., 2012, s. 77-87. ISBN 978-80-260-2205-3. 

PROCHÁZKA, M. Společenské aspekty Komenského filozofického a pedagogického myšlení. In Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko psychologické aspekty výuky.. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012, s. 365-370. ISBN 978-80-905243-2-3. 

Kapitola v knize

PROCHÁZKA, M. J. A. Komenský jako inspirace pro rozvoj myšlenek sociální pedagogiky. In Pedagogika pedagogů. Tradice a současnost učitelství.. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2012, s. 39-46. ISBN 978-80-7394-397-4. 

PROCHÁZKA, M. Kompetence a autorita učitele. In Pedagogika pedagogů. Tradice a současnost učitelství.. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2012, s. 155-165. ISBN 978-80-7394-397-4. 

PROCHÁZKA, M. Škola a její autorita v oblasti primární prevence. In VALIŠOVÁ, A. a kol. Autorita v edukační a sociální práci.. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012, s. 180-186. ISBN 978-80-7395-507-6. 

Kniha

PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada Publishing, 2012, 208 s. ISBN 978-80-247-3470-5. 

 

doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc. 

Článek v periodiku

SOMR, M. Moc moudrosti a moudrost moci (JAK a TGM). AUSPICIA, 2012, roč. 1, č. 1, s. 168-175. 

Kapitola v knize

SOMR, M. Pojem a obsah vzdělání. In Pedagogika pedagogů. Tradice a současnost učitelství.. České Budějovice : Jihočeská univerzita,ČB, Pedagogická fakulta, 2012, s. 89-116. ISBN 978-80-7394-397-4. 

SOMR, M. Škola dílna lidskosti-základ společnosti ( JAK a TGM o cestě moudrosti). In Pedagogika pedagogů ( Tradice a současnost učitelství). České Budějovice : Jihočeská univerzita ČB, Pedagogická fakulta, 2012, s. 5-38. ISBN 978-80-7394-397-4. 

Kniha

SOMR, M. Kapitoly z dějin filozoficko pedagogického myšlení. České Budějovice : Jihočeská univerzita ČB, Pedagogická fakulta, 2012, 212 s. ISBN 978-80-7394-385-1.

 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Článek v periodiku

VRBOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Školní podvádění starších žáků - pilotní studie. Pedagogika, 2012, roč. 62, č. 3, s. 317-331. 

Přednáška nebo poster

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠERÝ, M. Changes in personal goals during simulated flight to Mars. 2012.

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I. Teachers who remain and who withdraw from the profession - motivation and professional identity perspective II.. 2012.

STUCHLÍKOVÁ, I. Project MARS 500 as an oportunity to study ganges versus stability. 2012.

STUCHLÍKOVÁ, I. Attitudes of future teachers towards Inquiry-Based Teaching. 2012.

 

MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Abstrakt

SUDA, S. Sledování kvalitativních změn v utváření sebereflexe na základě dialogického jednání. Kvalita ve vzdělávání, Sborník anotací XX. Výroční konference ČAPV. 2012.

Článek ve sborníku

KONEČNÁ, H., KUČERA, T., SUDA, S. Jak příprava zákona otevřela další stránky a zdroje dat zkoumané problematiky aneb do kolika let je možné umělé oplodnění. In Masaryk, , Petrjánošová, , Lášticová, Diverzita v spoločenských vedách. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava, 2012, s. 75-80. ISBN 978-80-970234-2-3. 

SUDA, S. K filozofii a metodologii dialogického jednání. In Masaryk, , Petrjánošová, , Lášticová, Diverzita vo spoločenských vedách. Príspevky z 11. česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2012, s. 235-240. ISBN 978-80-970234-2-3.

KONEČNÁ, H., KUČERA, T., SUDA, S. Upper age limit for access to assisted reproduction: never-ending discussion?. In Ben-Rafael, , Fauser, , Frydman, Proceedings of the *14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) Paris 2011. neuveden : Munduzzi Editoriale, 2012, s. 45-50. ISBN 978-88-6521-054-3. 

 

Mgr. Eva Svobodová

Článek v periodiku

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A. Bezpečnost dětí v mateřské škole. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 207-212. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost CSZ. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 7, s. 8-9. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost R. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 8, s. 8-9. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost L. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 5, s. 8-9. 

SVOBODOVÁ, E. Samostatnost a orientace ve skupině. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B2, s. 1-11. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost Č, Š, Ž. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 6, s. 10-11. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost Ř. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 9, s. 10-11. 

SVOBODOVÁ, E. Společenská pravidla a návyky. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy: metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. F2, s. 1-17. 

SVOBODOVÁ, E. Podpora rozvíjení vůle a vytrvalosti. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy: metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B4, s. 1-14. 

SVOBODOVÁ, E. Sebevědomí a sebeuplatnění. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. D1, s. 1-13. 

SVOBODOVÁ, E. Podpora uvědomování si citů a ovládání jejich projevů. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B3, s. 1-23. 

Kapitola v knize

SVOBODOVÁ, E. Tvorba školního vzdělávacího programu. In Syslová, Jak úspěšně řídit mateřskou školu. Praha : Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, s. 217-232. ISBN 978-80-7357-976-0. 

Kniha

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A., VÍTEČKOVÁ, M. Do školky za zvířátky: Metodika práce s příběhy v MŠ. Praha : Portál, 2012, 168 s. ISBN 978-80-262-0185-4. 

Přednáška nebo poster

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Dobro a zlo očima dětí předškolního věku. 2012.

 

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková

Abstrakt

ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Využití dotazníku TVP v dopravní diagnostice v České republice. Psychológia práce a organizácie. 2012.

ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Využití dotazníku TVP v dopravní psychodiagnostice. PhD existence II Česko-slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy, Bulletin abstraktů. 2012.

 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. 

Článek ve sborníku

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Zaťažujúce správanie rodičov a problémy v sociálnych vzťahoch ich potomkov v ranej adolescencii. In Halama, , Hanák, , Masaryk, Sociálné procesy a osobnosť. Zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej konferencie.. Bratislava : Ústav experimentální psychologie SAV, 2012, s. 437-442. ISBN 978-80-88910-40-4. 

Přednáška nebo poster

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Dobro a zlo očima dětí předškolního věku. 2012.

 

Ram Thein, Ph.D.

Článek ve sborníku

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., NEHREROVÁ, E., THEIN, R. Učitelské profesní kompetence k hodnocení u učitelů středních odborných škol. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012, s. 662-671. ISBN 978-80-905243-2-3. 

 

doc. Dr. Petr Urbánek, Ph.D.

Článek ve sborníku

URBÁNEK, P., BINTEROVÁ, H. REALIZACE PROJEKTU CLIL A JEHO DOPADY NA KLIMA UČITELSKÉHO SBORU. In Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole. České Budějovice : Základní škola Matice školské, 2012, s. 16 - 29. ISBN 978-80-903427-4-3. 

 

PaedDr. Alena Váchová

Článek v periodiku

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A. Bezpečnost dětí v mateřské škole. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 207-212. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost CSZ. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 7, s. 8-9. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost R. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 8, s. 8-9. 

VÁCHOVÁ, A. Výslovnost. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B1, s. 1-34. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost L. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 5, s. 8-9. 

VÁCHOVÁ, A. Dorozumívání. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B5, s. 1-12. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost Č, Š, Ž. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 6, s. 10-11. 

VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Procvičujeme výslovnost Ř. Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, 2012, roč. VI, č. 9, s. 10-11. 

VÁCHOVÁ, A. Gramatická správnost řeči. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B2, s. 1-6. 

VÁCHOVÁ, A. Vyjadřování. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B3, s. 1-16. 

VÁCHOVÁ, A. Porozumění. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B4, s. 1-12. 

Kniha

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A., VÍTEČKOVÁ, M. Do školky za zvířátky: Metodika práce s příběhy v MŠ. Praha : Portál, 2012, 168 s. ISBN 978-80-262-0185-4. 

Přednáška nebo poster

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Dobro a zlo očima dětí předškolního věku. 2012.

 

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Článek ve sborníku

VÍTEČKOVÁ, M. NESEZDANÉ SOUŽITÍ S DĚTMI - ALTERNATIVA K MANŽELSTVÍ. In Rodina v súčasnej spoločnosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012, s. 171-180. ISBN 978-80-558-0048-6. 

Kniha

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A., VÍTEČKOVÁ, M. Do školky za zvířátky: Metodika práce s příběhy v MŠ. Praha : Portál, 2012, 168 s. ISBN 978-80-262-0185-4. 

 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Článek ve sborníku

ŽLÁBKOVÁ, I. Organizované volnočasové aktivity pubescentů. In Evropské pedagogické fórum. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky.. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, s. 209-216. ISBN 978-80-905243-2-3. 

ŽLÁBKOVÁ, I. Srovnání úspěšnosti pubescentů ve volnočasových aktivitách a ve škole. In Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.. Praha : Univerzita Karlova, 2012, s. 1-15. ISBN 978-80-7290-620-8. 

Kapitola v knize

ŽLÁBKOVÁ, I. Formy hodnocení v České republice v kontextu jejich historického vývoje a zahraničních zkušeností. In Pedagogika pedagogů. Tradice a současnost učitelství.. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2012, s. 136-148. ISBN 978-80-7394-397-4. 

 

 

Doktorandi KPE

 

Mgr. Dana Brabcová

Článek v periodiku

BRABCOVÁ, D., LOVASOVA, V., KOHOUT, J., ZARUBOVA, J. Familiarity with and attitudes towards epilepsy among teachers at Czech elementary schools-The effect of personal experience and subspecialization. SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, 2012, roč. 21, č. 6, s. 461-465.

 

Mgr. Jakub Marek

Kniha

MAREK, J., STRNAD, A., HOTOVCOVÁ, L. Bezdomovectví v kontextu ambulantních služeb. Heringová, Praha : Portál, 2012, 176 s. ISBN 978-80-262-0090-1. 

Přednáška nebo poster

MAREK, J., VÁGNEROVÁ, M., CSÉMY, L. Why Do Young People Remain Homeless On the Street? Social Environment Of the Street As A Demotivating Element. 2012.

MAREK, J., VÁGNEROVÁ, M., CSÉMY, L. The causes of homelessness among young people in Prague. 2012.

 

Mgr. Michaela Radimská 

Abstrakt

RADIMSKÁ, M. The role of teacher´s implicit theory of motivation in the classroom. International Conference of Motivation 2012. Motivation in all Spheres of Life. Program & Abstracts.. 2012.

 

Mgr. Jana Zvěřinová

Článek v periodiku

ZVĚŘINOVÁ, J., JANOŠOVÁ, P. Hraní počítačových her u adolescentů ve vztahu k jejich tvořivosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2012, roč. 46, č. 2, s. 95-113.