Aktuality

NMgr. Učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (KS)

Psychologie

 1. Člověk jako bytost bio-psycho-sociální: biologické a sociokulturní determinace psychiky
 2. Učení - tradiční přístupy k učení, role ICT
 3. Komplexní kognitivní procesy – paměť, myšlení, řeč
 4. Emoce. Koncept emocionální inteligence. Intenzita emocí, diferenciace emocí
 5. Motivace a vůle (m. poznávací, výkonová, sociální, pojetí vůle)
 6. Osobnost a možnosti jejího poznávání
 7. Psychologické aspekty tvořivosti a její podpora
 8. Náročné životní situace a jejich zvládání (stres, frustrace, konflikt, burnout)
 9. Interakce a komunikace ve škole a vzdělávacích institucích
 10. Sociální skupina a její efektivita (struktura a dynamika malé sociální skupiny diagnostika interpersonálních vztahů a klimatu ve skupině)
 11. Socializace, její podstata a druhy, role pedagogického pracovníka, role ICT
 12. Psychohygienické aspekty výchovy a vzdělávání, specifika práce s výpočetní technikou.
 13. Asociální a antisociální projevy, závislosti, prevence. Asociální a antisociální projevy. Druhy závislostí, příčiny. Prevence a preventivní programy ve škole – příklady.
 14. Rodina a výchova. Funkce rodiny, typologie rodiny, současná rodina a její problematika.
 15. Klima školy a školní třídy. Klima, atmosféra a prostředí, prvky utvářející klima, možnosti diagnostiky klimatu a možnosti jeho pozitivního ovlivňování.  

 

Pedagogika

 1. Základní osobnosti českého pedagogického myšlení – Komenský, tradice českých reformních škol 20 a 30 let, problémy proměny současné školy.
 2. Tradiční a svobodná škola, její rysy a myšlenky významných osobností (Rousseau, Pestalozzi, Herbart, J. Dewey).
 3. Reformní pedagogika a současná alternativní pedagogická hnutí ve světě a u nás, možnosti moderní technologické podpory vzdělávání.
 4. S jakými novými subkulturami se může učitel setkat u dětí a mládeže, uveďte příklad takovéto subkultury a pojmenujte podstatu příklonu dospívajících k tomuto hnutí nebo uměleckému proudu. Vyjádřete své stanovisko k problematice sprejerství, je graffiti vnímáno dětmi a dospělými spíše jako umění nebo vandalismus, jak tuto otázku diskutovat se žáky?
 5. Problematika kázně na základních školách, vymezení pojmu kázeň a autorita, zdroje autority učitele, kázeňské problémy a nové možnosti interpretace kázně. Jaké má učitel na základní škole možnosti pro udržení kázně v třídním kolektivu?
 6. Specifika (historická, sociální, kulturní) romské minority, komunikace a práce s romskými žáky na základní škole. Jaké má učitel respektovat zásady při komunikaci s romským žákem či jeho rodiči? Jaký význam má pro romskou komunitu vzdělání a jak dokáže školský systém reagovat na specifické potřeby některých romských dětí?
 7. Specifika (historická, sociální, kulturní) vietnamské minority, komunikace a práce s vietnamskými žáky na základní škole. Jaké má učitel respektovat zásady při komunikaci s vietnamským žákem či jeho rodiči? Jaký význam má pro vietnamskou komunitu vzdělání a jak dokáže školský systém reagovat na specifické potřeby některých vietnamských dětí?
 8. Prevence agresivity a šikany na základní škole. Kořeny agresivity a příčiny šikany, možnosti prevence ve školním prostředí. Jak má škola reagovat na poli primární prevence a jaké existují principy řešení výskytu šikany?
 9. Zneužívání návykových látek dětmi na základní škole, dostupnost legálních návykových látek a pronikání nelegálních narkotik, možnosti školní prevence. Jakým způsobem je škola povinna zajistit prevenci (Minimální preventivní program), jakým způsobem se učitelé do prevence zapojují, jaké místo pro prevenci vidíte ve svém aprobačním předmětu?
 10. Počítač, internet a sociální sítě jako ohrožení dítěte? Jaké existují zásady bezpečného internetu a jak děti učit těmto zásadám, co je to kyberšikana a jak jí předcházet? Jaké informace by měly mít děti na základní škole o bezpečném využívání počítače?
 11. Jaký smysl má pedagogická diagnostika v práci učitele? Uvažujte, jaké možnosti má učitel – diagnostik při ovlivňování žákových dispozic biopsychických, psychických a sociopsychických a srovnejte diagnostiku pedagogickou, psychologickou a didaktickou.
 12. Didaktický test jako nástroj evaluace vzdělávacích výsledků žáka. Vyjádřete se ke specifikům ústního zkoušení a didaktického testu, vysvětlete podstatu standardizace. Předložte vlastní návrh didaktického testu z předmětu své aprobace (analýza učiva, návrh položek, způsob zpracování).
 13. Učební (studijní) styl žáka. Navrhněte, jak může učitel ve své práci využít poznatků o žákově kognitivním stylu a jaké jsou jeho možnosti ovlivňování žákova učebního stylu.
 14. Školní třída a její poznávání. Jaké má učitel možnosti při diagnostice třídy a jak lze těchto poznatků využít. Uveďte na konkrétních příkladech, v čem může diagnostika klimatu třídy dát učiteli autodiagnostické podněty.
 15. Přístup ke studentovi s poruchou učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie). Základní pojmy speciální pedagogiky (reedukace, kompenzace, rehabilitace). Problematika integrace handicapovaných dětí (Individuální vzdělávací programy pro handicapované žáky).