Aktuality

Literatura - psychologie

Literatura - psychologie

 

Obecná psychologie

Anastazi, A.: Putz-Osterloh, W.: Differentielle Psychologie. Band 2., Unterschiede im Verhalten von Individuen und Gruppen. Beltz: Strudienbuch 1976.

Aronson, E.: Wieczorkowska-Nejtardt, Grazyna. Warszawa: Jacek Santorski & Co 2001.

Atkinson, R.L. a kolektiv: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995, 1997, 2002.

Boroš, J., Ondráčková, E., Živčicová, E.: Psychlógia. Bratislava, Iris 1999.

Cummins, Denise D.: Záhady experimentální psychologie: co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. Praha, Portál 1998.

Helus, Z.: Psychologie. Praha, Fortuna 1995.

Hill, G.: Moderní psychologie. Praha, Portál 2004.

Holas, E.: Úvod do obecné psychologie. Praha, SPN 1972.

Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: Psychologie pro právníky. Dobrá Voda, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2003.

Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, UK 1993.

Jiránek,F., Souček, J.: Úvod do obecné psychologie. Praha, SPN 1969.

Kagan, J.: Three seductive ideas. London: Harvard University Press 1999.

Kassin, S.: Psychologie. Brno, Computer Press 2007.

Kern, Z. a kol.: Přehled psychologie. Praha, Portál 1999.

Košč, M.: Základy psychológie.. Bratislava, Slov. Ped. Nakladatelstvo 2001.

Lukaszewski, W., Šwitajska, A.: Wielkie Pytania psychologii. Gdaňsk, Gdaňskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003.

Matějček, Z.: Počátky našeho duševního života. Praha, Panorama 1986.

Nakonečný, M.: Základy psychologie. Praha, Academia 1998 .

Nakonečný, M.: Obecná psychologie (sylabus přednášek). Č.B., JU TF 2006.

Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha, Academia 1997.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Praha, Academia 2003.

Nakonečný, M.: Psychologie téměř pro každého. Praha, Academia 2004.

Nakonečný, M. : Psychologie téměř pro každého. Praha, Academia 2004.

Petrová, A., Plevová, I.: Kapitoly z obecné psychologie.Díl I,. Olomouc, Univ. Palackého 2004.

Plevová, I.: Kapitoly z obecné psychologie. Díl II. Olomouc, Univ. Palackého 2004.

Plevová, I.: Kapitoly z obecné psychologie.

Plháková, M : Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004, 2005.

Říčan, P: Psychologie /příručka pro studenty/.Praha, Portál 2005.

Stuchlíková, I.: Základy psychologie emocí. Praha, Portál 2002

Vacínová, M.: Psychologie a společenská výchova. Pro střední odborné školy. Praha, Victoria Publishing 1995.

Vágnerová, M.: Úvod do psychologie. Praha, UK 1997/ upravené vydání 2004.

Vágnerová, M.:Základy psychologie. Praha, Karolinum 2004.

 

Vývojová psychologie

Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.

Langmeier, J., Krejčířová. D.Vývojová psychologie. Praha: Grada,1998.

Piaget, J. Inhelderová, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997.

Erikson, E. Životní cyklus dokončený a rozšířený. Praha, 2007.

Sheehyová, G. Průvodce dospělostí. Praha: Portál, 2001.

Macek, P. Adolescence, Praha: Portál, 2002.

Kenneth West, G. Dobrodružství psychického vývoje, Praha: Portál,2002.

Allen, K.E. , Marotz, L.R. Přehled vývoje dítěte, Praha: Portál, 2001.

Pouthas, V., Jouen, F. Psychologie novorozence, Praha: Grada, 2001

 

Psychologie osobnosti

Hall, C.S., Lindzey, G., Loehlin, J.C., Manosevitz, M. Úvod do teórií ososbnosti. Bratislava: SPN, 1999.

Smékal, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2002.

Drapela,V.J. Přehled teorií osobnosti, Praha: Portál,1997.

Nakonečný, M. Psychologie osobnosti, Praha: Academia,1995.

Čačka, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, 1998.

Balcar. K. Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha:SPN,1983.

Leman, S. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 2001.

 

Pedagogická a sociální psychologie

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 2001.

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 1997.

Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN. 1989.

Kaplan, P.S.: Educational Psychology for Tomorrow´s Teacher. St. Paul. New York. Los Angeles. San Francisco: West Publishing Company. 1990.

Nakonaný,M.: Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999.

Novotná, L., Hrochová, M., Miňhová, J.: Vývojová psychologie. Plzeň: ZU PF. 2004.

Rost, D.H : (Hrsg.). Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim: Psychologie Verlag Union. 1998. (upr. 3. vyd. 2006).