Aktuality

PSA - okruhy na písemnou zkoušku

Literatura:

Helus, Z.: Úvod do psychologie, Grada, Praha, 2011
Wágnerová, M.: Úvod do psychologie, UK, Praha, 2003
Wágnerová, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha, 2000
Nakonečný, M. Základy obecné psychologie, Managment Press, Praha, 1993
Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie, Grada, Praha, 2008
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Portál, Praha, 2000
Štikar, J., Rymeš, M. a kol.: Psychologie práce a organizace, UK, Praha, 2006

 

 1. Pojem psychologie, rozdělení a náplň aplikovaných psychologií
 2. Stručná historie dějin psychologie
 3. Obecná psychologie - základní pojmy - determinace lidské psychiky
 4. Stručná charakteristika, druhy, funkce, fáze apod - psychických procesů - vnímání, vědomí - nevědomí, představy, paměť, pozornost, myšlení, emoce, učení, motivace, schopnosti, temperament, charakter, inteligence
 5. Vývojová psychologie - vymezení, vývojová stádia, činitelé psychického vývoje, metody výzkumů
 6. Charakteristika fází, vývoj psychických funkcí - období prenatální, období novorozenecké, batolecí
 7. Vývoj poznávacích procesů - období předškolního věku , mladší a starší školní věk - kresba, hra, řeč, socializace, komunikace
 8. Období adolescence - vývoj identity, komunikace, sociální role, sexualita, životní rizika, pracovní role
 9. Dospělost - fáze, změny po stránce biologické, psychické - socializace, profesní role, partnerství - alternativa, rodičovství, životní krize 
 10. Stáří - fáze, tělesné, psychické, poznávací změny, sociální role - odchod do důchodu, manželství, smrt partnera, změna způsobu života, umírání
 11. Sociální psychologie - vymezení, pojmy, komunikace
 12. Verbální komunikace - druhy, odchylky, komunikace s veřejností, další média
 13. Neverbální komunikace - komunikační způsoby - gesta, mimika, haptika aj.
 14. Asertivní komunikace - terminologie, asertivní strategie, metody, techniky
 15. Psychologie práce - aplikovaná disciplína - základní vymezení, jejich hlavní náplň - personální, řízení, inženýrská, dopravní, průzkumu trhu a reklamy