Aktuality

Pedagogika NŠ

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám z pedagogiky
Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

 1. Pedagogika a její základní kategorie
 2. Výchova - jedna ze základních pedagogických kategorií
 3. Výchova a vzdělání v pedagogické koncepci J.A. Komenského (smysluplnost návratu ke Komenskému dnes)
 4. Pojetí výchovy a vzdělání J.F. Herbarta; herbartismus
 5. Pedocentrismus, jeho základní východiska a ideje
 6. Role J. Deweye v proměně školy na počátku XX. století; projektová metoda
 7. Reformní hnutí v Československu v meziválečném období.
 8. Reformní hnutí v Evropě, jejich východiska a způsoby realizace
 9. Proměny české školy po roce 1989
 10. Kurikulární reforma českého školství po roce 1989 a její evropské paradigma; kurikulární dokumenty
 11. Výukové cíle a jejich taxonomie. Didaktická transformace obsahu učiva vzhledem k věkovým a individuálním zvláštnostem žáků 1. stupně ZŠ. Žákovské kompetence.
 12. Obsah vzdělání v rovině teoretické a jeho transfer do vzdělávacích oblastí RVP pro ZŠ
 13. Vyučovací metody a organizační formy výuky
 14. Diagnostika školní třídy
 15. Učitelovo pojetí výuky, profesní kompetence
 16. Diagnostické kompetence učitele, hodnocení, klasifikace žáků 1. stupně ZŠ
 17. Pojetí žáka 1. stupně ZŠ; charakteristika žáka mladšího školního věku
 18. Smysl kázně a autority ve výchově; dětská práva
 19. Vstup dítěte do povinné školní docházky, (dítě na počátku školní docházky)
 20. Mravní hodnoty ve výchově; hodnotová orientace žáků mladšího školního věku
 21. Problematika integrace handicapovaných žáků na 1. stupni ZŠ. Individuální vzdělávací program, činnost speciálně pedagogických center, hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 22. Specifika vývojových poruch učení u žáků mladšího školního věku. Zásady práce se žákem se SPU.
 23. Rodina a škola - rovnocenní partneři; realizace alternativních konceptů
 24. Využití médií ve výchovně vzdělávacím procesu
 25. Primární vzdělávání v kontextu vzdělávání celoživotního

 

Literatura:

Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha, Portál 1994.
Belz, H., Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál 2001.
Bendl, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha : ISV, 2001.
Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Portál, Praha 1998.
Cangelosi, J. Strategie řízení třídy. Portál, Praha, 1994.
Červenka, S.: Angažované učení. Praha, T. Houška 1992.
Čtverák, V.: Dějiny pedagogiky. Praha, SPN 1991.
Dvořáková, M.: Pedagogicko psychologická diagnostika I. Č. Budějovice, PF JU 1995.
Fenstermacher, G.D., Soltin, J.F. Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha, 2008.
Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha, 1997.
Gavora, P.: Výzkumné metody v pedagogice. Brno, Paido 1996.
Gavora, P. Učitel a žáci v komunikaci.Paido, Brno, 2005.
Havlík, R. , Halászová, V. Prokop, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. PFUK, Praha, 1996.
Hintnaus, L.: Praxe pedagogické diagnostiky. Č. Budějovice, PF JU 1991.
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál 2006.
Helus, Z. "Humanizace školy - samozřejmost či rozporuplná výzva?" In Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. PF UK, Praha, 2001.
Horák, J., Kratochvíl, M. Stručné dějiny vývoje školy a pedagogického myšlení. Liberec, FP TUL, 2005.
Hrdličková, A. Alternativní pedagogické koncepce. PF JU, České Budějovice, 1994.
Hrabal, V.: Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha, SPN 1989
Hradečná, M. a kol.: Vybrané problémy sociální pedagogiky. Praha, Karolinum 1995.
Jůva, V. Úvod do pedagogiky. Paido, Brno, 1997.
Jůva, V. sen a jun.: Stručné dějiny pedagogiky. Brno, Paido 1994.
Jůva, V., Svobodová, J.: Alternativní školy. Brno, Paido 1995
Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2002
Kaprálek, K., Bělecký, Z.: Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Praha, Portál, 2004
Karusová ,M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1995.
Kotrba, T., Lacina, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.
Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Karolinum, Praha, 2001.
Kol. NEMES: Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? O individuálních projektech škol. Praha, STROM 1994.
Kratochvílová, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006.
Komenský, J.A.: Didaktické spisy. Praha, Dědictví Komenského 1951.
Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž 1994.
Kraus, B., Vacek, P.: K základním otázkám pedagogiky. Hradec Králové, Gaudeamus 1992.
Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha, 1996.
Lánský, M,: Vzdělávací informatika. Nitra 1996
Maňák, J.: Nárys didaktiky. Brno, PF MU 1993.
Maňák, J. a kol.: Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie. Brno, Paido 1998.
Maňák J., Švec V.: Výukové metody. Paido, Brno, 2003.
Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Portál, Praha, 1998.
Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha 1993.
McQuail, D., Jirák, J.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál 1999.
Navrátil: Úvod do učitelství. Ústí nad Labem, PF UJEP 1993.
Nešpor, K.: Alkohol, drogy a vaše děti. Praha 1995.
Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, Portál 1998.
Pelikán, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava, Amosium 1995.
Petty, G. Moderní vyučování. Portál, Praha, 1996.
Pike, G., Selby, D.: Globální výchova. Grada, Praha, 1994
Poláková, E.: Úvod do technologie vzdelávania. Bratislava, ASCO Nitra 1997.
Prokop, J. "Vztah učitelé - rodiče." In Prokop, J., Školní socializace. FP TUL, Liberec, 2001.
Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál, Praha 2002.
Průcha, J.: Evaluace vzdělávání. Praha, Portál 1998.
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1998.
Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Praha, portál 2000
Průcha, J., Walterová,E., Mareš,J.: Pedagogický slovník, Praha, Portál 1995.
Rýdl, K.: Reformní praxe v současných škol. Systémech. Praha, SPN 1990.
Říčan, P.: Agresivita a šikana ve škole. Praha 1995.
Schimunek, : Slovní hodnocení žáků.
Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psych. souvislosti. Praha, SPN 1992.
Skalková, J. Obecná didaktika. GRADA, Praha, 2007.
Skalková, J.: Humanizace výchovy a vzdělávání jako soudobý pedagogický problém. Ústí n. Labem, UJEP 1993.
Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Portál, Praha, 1999.
Slowík, J.: Speciální pedagogika. Praha, Grada, 2007.
Solfronk, J.: Organizační formy vyučování. Praha, SPN 1990.
Somr, M.: J. A. Komenský - muž naděje a touhy, posel budoucnosti. Č. Budějovice, PF JU 1994.
Somr, M.: Nástin dějin filozoficko pedagogického myšlení. Č. Budějovice 1996.
Spilková, V. a kol.: Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na ZŠ. Praha, PF UK 1996.
Spousta, V.: Základní výchovné činnosti třídního učitele. Brno, MU 1999.
Střelec, S. a kol.: Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno, Paido 1998
Švec, V. Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. ASPI, Praha, 2005.
Tonucci, F.: Vyučovat nebo naučit? Praha, Karolinum 1992.
Vágnerová, M., Moussová, Z., Štěch, S.: Psychologie handicapu. Praha, UK 1993.
Vališová, A., Kasíková, H. Pedagogika pro učitele. Grada, Praha, 2007.
Vašutová, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Paido, Brno, 2004.
Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzddělávací program. Praha: Portál, 2001.
Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, Portál 2003.

 

Dokumenty a časopisy

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007
Pedagogika
Pedagogická orientace
Moderní vyučování
Komenský
Učitelské noviny
Pedagogická revue
Speciální pedagogika