Aktuality

Psychologie - SZZ - Obecná psychologie

Státnicové otázky pro bakalářské studium psychologie - Obecná psychologie 

 1. Předmět psychologie a jeho historické proměny - přehled hlavních psychologických směrů. Modely psychiky. Mentální reprezentace, psychofyzický problém. Metodologické a etické problémy současné psychologie.
 2. Základní pojmy obecné psychologie - základní psychologické kategorie (psychika, mysl, vědomí, prožívání, chování) a základní psychické jevy (psychické procesy, stavy, obsahy, dispozice). Dělení psychických procesů. Mentální reprezentace a utváření psychických obsahů. 
 3. Determinace lidské psychiky. Psychofyzický problém. Biologické a sociokulturní vlivy na utváření psychických dispozic a dějů (dědičnost a možnosti zjišťování míry dědičnosti psychických dispozic, procesy zrání a učení, vlivy sociálního prostředí, kultury). Vztah aktuálních fyziologických stavů CNS a psychických funkcí, stavů.
 4. Vědomí a nevědomí. Vývoj psychologického zkoumání vědomí, vymezení základních pojmů. Funkce vědomí. Změněné stavy vědomí. Filosofické, kognitivní a neurologické přístupy k vymezení vědomí. Nevědomí a jeho různá pojetí. Pozornost. Problematika svobodné vůle.
 5. Senzorické a percepční procesy. Funkce percepčních procesů (lokalizace, rozpoznávání). Individuální rozdíly v percepčních procesech. Vliv implicitních a předpozornostních procesů (priming, podprahová percepce). Teorie percepce (gestaltistické principy, Gibsonovo pojetí přímé percepce, Posnerova teorie prototypů, neurologické výzkumy Hubela a Wiesela, teorie top-down).
 6. Představy a mentální reprezentace. Vjemy a představy. Druhy představ, neurologické vysvětlení. Procesy asociace představ. Mentální reprezentace poznatků - obrazy a výroky. teorie dvojího kódování, mentální modely. Mentální manipulace s představami. Pojmy, kategorie, sémantické sítě; konekcionistický model. Imaginace.
 7. Psychologie učení. Druhy a funkce jednotlivých druhů učení. Geneticky podmíněné procesy učení (habituace, imprinting, explorační chování). Klasické podmiňování a jeho role v lidském životě. Operantní podmiňování - proces (zpevnění, generalizace a diskriminace, extinkce a spontánní obnovení), dynamika - schémata zpevňování. Komplexní učení - role mentálních reprezentací (učení vhledem, Tolmanovo S-O-R, sociální učení). Implicitní a explicitní učení.
 8. Paměť a její funkce v životě člověka. Modely paměti (Atkinson a Shiffrin - tradiční model, Craik a Lockhart - úrovně zpracování informace, Engle, Baddeley - pracovní paměť, Tulving, Squire - paměťové systémy, McClelland a Rumelhart - konekcionistický model). Paměťové procesy - kódování, vybavování. Zkreslení a zapomínání. Neuropsychologie paměti. 
 9. Myšlení. Psychologické přístupy ke zkoumání myšlení; druhy myšlení. Myšlenkové operace. Propozicionální myšlení - druhy pojmů a operace s nimi, deduktivní a induktivní usuzování. Rozhodování - algoritmické a heuristické postupy, posuzování alternativ - teorie rozhodování. Myšlení jako řešení problémů.
 10. Jazyk a myšlení. Vlastnosti jazyka, osvojování si jazyka. Myšlení a řeč - Piaget, Vygotský, Bruner, Sapir-Whorfova hypotéza. Jazyk v sociálních souvislostech - řečové akty, komunikace.
 11. Emoce. Vymezení a funkce emocí, základní složky emočních jevů. Základní teorie (fyziologické, kognitivní, evoluční, dvoujádrová teorie). Dimenze a druhy emocí, jejich vývoj. Emoční inteligence, její význam a složky. Regulace emocí a vliv na kognitivní funkce.
 12. Motivace - funkce a vymezení, motiv, potřeba, incentiva. Sebezáchovné a stimulační motivy. Psychosociální motivy - vymezení, možnosti diagnostiky. Teorie motivace (Murray, Maslow, McClelland a MacAdams, Weiner, Heckhausen, Deci a Ryan). Implicitní a explicitní motivy. Předmětná stránka motivace - cíle. Motivace a vůle. 
 13. Integrativní pohled na psychické procesy - schopnosti a inteligence, temperament, charakter (vymezení, struktura a rozdělení, složky; hlavní teoretická pojetí).