Aktuality

MŠ - SZZ - Řízení školy a management

Tématické okruhy ke SZZ - Řízení školy a management

 

 1. Management - základní pojmy a funkce, školský management
 2. Plánování - pojem, funkce plánu, typy a druhy plánů, cíle, fáze plánování, strategické plánování, plánování ve školství
 3. Organizování - pojem a úlohy, organizační struktury, centralizace a decentralizace, organizační řád, organizační změna
 4. Personalistika - pojem a úloha , oblasti personálního managementu, personální management ve školství
 5. Hodnocení pracovníků - pojem a úkoly pracovního hodnocení, metody, hodnocení ve školství
 6. Vedení lidí - pojem, vedení a vůdcovství, styly řízení
 7. Pracovní motivace - pojem motivace a demotivace, pracovní motivace, teorie motivace
 8. Komunikace a řízení - pojem, úkoly a funkce, druhy, komunikační proces, komunikační síť, kvalita a efektivnost komunikace
 9. Řízení skupin, budování týmu - pojem skupiny pracovníků a týmu, vývoj skupiny, typy skupin a styly řízení skupin
 10. Konflikty a jejich řešení - pojem konfliktu, vznik konfliktu, pracovní konflikt, řešení konfliktu
 11. Kontrolování - pojem a funkce kontroly, druh a typy kontrol, efektivní kontrola, kontrolní proces
 12. Rozhodování - pojem, rozhodovací proces, rozhodovací techniky
 13. Vzdělávací politika EU - Principy, funkce, priority, cíle
 14. Školské systémy zemí EU - modely vzdělávání
 15. Evropská dimenze ve vzdělávání - pojem, princip, způsoby zavádění do škol
 16. Vzdělávací politika ČR - obecné cíle, principy, strategické linie
 17. Vzdělávací systém a řízení školství v ČR - systém vzdělávání, stupně řízení
 18. Základy teorie práva - vznik, pojem a funkce práva, právní systém, nejvýznamnější právní odvětví
 19. Právní subjektivita - pojem, právní subjektivita školských zařízení, zřizovatelé škol
 20. Pracovní právo - prameny pracovního práva, zákoník práce, vnitroškolní směrnice
 21. Školské právo - prameny, školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, vyhláška o předškolním vzdělávání
 22. Financování školství v ČR - vztah mezi školou, státním rozpočtem a zřizovatelem, základní pravidla využívání finančních prostředků
 23. Rozpočet školy - zdroje, náklady, závazné ukazatele
 24. Odměňování ve školství - složky platu, mzdová inventura
 25. Další finanční zdroje příspěvkové organizace - fondy organizace, doplňková a jiná činnost, projekty a granty
 26. Účetnictví příspěvkové organizace - základní pojmy, funkce, průběh účetních operací
 27. Osobnost řídícího pracovníka - pozice a role, komunikace s podřízenými
 28. Práce řídícího pracovníka s podřízenými - s jednotlivci, se skupinou pracovníků
 29. Systémové pojetí školy - systémová teorie řízení, škola jako součást systému
 30. Modely řízení školy - koncepce řídící práce, modely řízení, druhy a styly řízení
 31. Strategie rozvoje školy, řízení změn v pedagogickém procesu, organizační změna
 32. Kultura školy, klima školy - pojem, význam, znaky
 33. Public relations školy - pojem, cíle, cílové skupiny, druhy
 34. Evaluace a autoevaluace práce školy - pojem význam, kvalitní a efektivní školy, oblasti, nástroje
 35. Funkce a role ředitele školy - role, kompetence, práce s informacemi
 36. Selfmanagement ŘŠ - pojem, řízení času, časový snímek
 37. Marketing školy - pojem, trh ve školství, obsah školského marketingu 

  Praktické úkoly
 38. Proveďte mzdovou inventuru fiktivního školského zařízení.
 39. Určete čistou mzdu fiktivního pracovníka.
 40. Napište pracovní smlouvu pro fiktivního pracovníka, včetně platového výměru.
 41. Připravte vzdělávací aktivitu pro děti MŠ, jejímž zaměřením bude naplnit evropskou dimenzi ve vzdělávání.
 42. Připravte vzdělávací aktivitu pro děti MŠ, jejímž zaměřením bude rozvíjet klíčové kompetence
 43. Pracovní porada
 44. Seminář pro učitele
 45. Veřejný projev ŘŠ

 

Literatura:

BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J.: Úvod do teorie a praxe školského managementu. Karolinum, Praha 1995

BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA, J. a kol.: Kapitoly ze školského managementu. Pedagogická fakulta UK v Praze, Praha 1995 

BURIÁNKOVÁ, J.; JAKOUBKOVÁ, V.; NÁDVORNÍKOVÁ, H. a kol.: Vedení mateřské školy. RAABE

EGER, L.; VÁŇOVÁ, M.; MALACH, A. a kol.: Efektivní školský management. Západočeská univerzita, Plzeň 1998

KOONTZ, H.; WEIHRICH, H.: Management. Victoria Publishing, Praha 1993

MIŇHOVÁ, J.; HOLEČEK, V.; JIŘINCOVÁ, B. a kol.: Vybrané problémy z psychologie managementu a leadershipu ve školství. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 1994

PLAMÍNEK, J.: Synergický management: Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Argo 2000

PLETKA, J.: Motivační faktory učitelů ZŠ okresu Jindřichův Hradec. Závěrečná bakalářská práce PF UK Praha 2002

PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J.: Pedagogický slovník, 3., rozšířené a aktualizované vydání. Portál, s.r.o., Praha 2001

ŠINDELÁŘ, J.: Základy managementu. Jihočeská univerzita, České Budějovice 1994

VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Management na prahu 90. let. Institut řízení, Praha 1991

WERTHER, W.B.JR; DAVIS, K.: Lidský faktor a personální management. Victoria Publishing, Praha 1992

WISNIEWSKI, M.: Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing 1996

JEŽKOVÁ, V.; WALTEROVÁ, E.: Vzdělávání v zemích Evropské unie. PF UK, Praha 1997

KOTÁSEK, J.: Česká vzdělávací politika očima OECD, přednáška Praha 1997

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha. UIV v nakladatelství Taurius, Praha 2001

VÁŇOVÁ, M. a kol.: Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských zemích. Univerzita Karlova, Praha 

VÁŇOVÁ, M. : Rozdělení kompetencí ve školství ve čtyřech vyspělých evropských zemích, přednáška Praha 1997 

WALTEROVÁ, E.: Objevujeme Evropu, Kniha pro učitele. PF UK, Praha 1997

Nařízení vlády 330/2003 Sb. - kvalifikační předpoklady, katalog prací

Vyhláška MF ČR 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb

Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Zákon č. 65/1965., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě a odměně za pracovní pohotovost

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

EGER, L. A KOL.: Efektivní školský management. Vydavatelství Západočeské univerzity, Plzeň 1998

KHELEROVÁ, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Grada Publishing 2002

KEMP, J.M.: Jak řídit pracovní porady. Grada Publishing 1996 

BISHOF, A. BISHOF, K.: Aktivní sebeřízení. Grada Publishing 2003 

DEVITO, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Grada Publishing 2001 

BEDRNOVÁ, E; NOVÝ, I. A KOL.: Psychologie a sociologie řízení. Management Press, Praha 2002