Aktuality

NMgr. Učitelství psychologie - Psychologie a její didaktika (od srpna 2015)

PLATNÉ OD SZZ V TERMÍNU SRPEN/ZÁŘÍ 2015!!!

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce
 
Navazující magisterské studium dvouoborové - psychologie

Studijní obory:
Učitelství pro střední školy - dvouoborové (např.: Psych SŠ - VKZ ZŠ, Psychn - Tvn)

 

Studenti u SZZ předloží:

 • Seznam prostudované literatury, na jehož základě bude vedena odborná rozprava o daném zkušebním okruhu

Studenti u SZZ prokáží:

 • Důkladné teoretické znalosti psychologie a didaktiky získané studiem odborné literatury
 • Schopnost propojovat psychologické poznatky s pedagogickými situacemi.
 • Schopnost určit souvislosti mezi pedagogickou a didaktickou teorií a praktickým využitím v pedagogických situacích při výuce psychologie.

Studenti si u SZZ vytahují dvě různé otázky, z psychologie a z didaktiky psychologie. Výsledná známka je jedna.

 

II. Zkušební okruhy a literatura z předmětu: Psychologie a její didaktika

 

Psychologie:

 1. Předmět psychologie: význam, cíle, základní dělení psychologických disciplín, funkce aplikovaných disciplín, vědecké způsoby vytváření poznání, realizace výzkumů a základní druhy výzkumů v psychologii.
  Uveďte 1 konkrétní situaci, kterou řeší pedagogická psychologie.
 2. Determinace lidské psychiky: míra dědičnosti psychických dispozic, vlivy zrání, sociálního prostředí, socializace, psychofyziologické vztahy mozku, CNS a psychických funkcí, stavů.
  Popište 1 příklad vlivu dědičnosti a prostředí na vybrané psychické funkce u dítěte.
 3. Učení: proces učení, asociační zákony, hlavní teorie (Watson, Thorndike, Skinner, Bandura, Wertheimer, Köhler), priming, habituace, senzibilizace, imprinting.
  Vyberte 1 situaci ze školního prostředí a aplikujte na ni vybranou teorii učení.
 4. Emoce: základní teorie (fyziologické, kognitivní, evoluční), dimenze a druhy emocí (včetně jejich vývoje), emoční inteligence (význam, složky), regulace emocí a vliv na kognitivní funkce.
  Na 1 konkrétním příkladu popište učitelovu roli při regulaci emocí žáků a jak se projevuje emoční inteligence u učitele.
 5. Myšlení: mentální reprezentace, strategie řešení problémů, usuzování a heuristiky při rozhodování, divergentní myšlení, vztah myšlení a řeči, vývoj myšlení (Piaget, Vygotskij).
  Uveďte 1 příklad heuristického usuzování u učitele. Na příkladu ze školního prostředí popište přechod mezi fázemi myšlení dle Piageta.
 6. Pozornost a paměť: pozornost – vývoj, vlastnosti, druhy a poruchy pozornosti, paměť – fáze paměťového procesu, druhy paměti, příčiny zapomínání.
  Uveďte 1 příklad, jak pracovat s pozorností žáků. Navrhněte postup, jak žákům  pomoci při ukládání informací do paměti.
 7. Motivace: funkce a vymezení, motiv, potřeba, incentiva, druhy motivů a potřeb, typy konfliktů, základní teorie motivace (např. Maslow, Freud), motivace poznávací, sociální, výkonová (Rotter), flow, zájem, vliv na aspiraci, odměny a tresty.
  Najděte 1 příklad neprospívání ve školním prostředí a aplikujte vybrané teorie pro hlubší pochopení situace a navrhněte změnu. Popište, jak pracovat s odměnami a tresty ve škole.
 8. Schopnosti, dovednosti, inteligence: rozdělení schopností, nadání a talent, vymezení inteligence, druhy a teorie inteligence (např. Spearman, Thurstone, Cattell, Sternberg, Gardner), měření inteligence a jejich kritika.
  Uveďte 1 příklad dobré praxe a kritické momenty práce s nadanými dětmi.
 9. Temperament, charakter, morální vývoj: vymezení a odlišnosti, hlavní teorie temperamentu (např. Jung, Eysenck, Cloninger, Thomas a Chessová, Kagan) a jejich kritické zhodnocení, morální vývoj jedince (Kohlberg a Piaget) a jejich kritické zhodnocení.
  Popište 1 příklad, který se týká výchovného ovlivňování temperamentu a charakteru.
 10. Vývoj osobnosti: etapizace obecně, specifické teoretické koncepce (např. Erikson, Freud, Adler), socializace, vliv prostředí (normy, hodnoty).
  Vyberte 1 příklad vývojově daných konfliktů mezi učitelem a žáky na SŠ.
 11. Sebepojetí a vůle: teorie já, jáství, sebepojetí (např. dle Rogerse), sebehodnocení, sebeúcta, sebereflexe a její význam pro učitele, vůle (např. Kuhl, Heckhausen), druhy vůle, volní vlastnosti.
  Uveďte 1 příklad školní ne/úspěšnosti a analyzujte jej z hlediska poznatků psychologie osobnosti.
 12. Náročné životní situace: frustrace a reakce na ni, stres (druhy stresu), typy konfliktů, mechanismy zvládání konfliktů, osobnostní komponenty při zvládání stresu (např. self-efficacy, hardiness – nezdolnost, locus of control – způsob zaměření), syndrom vyhoření.
  Vyberte 1 příklad stresu ve školním prostředí na straně učitele a žáka a navrhněte možnosti, jak jej konstruktivně zvládat.
 13. Struktura osobnosti: osobnost jako systém, složky osobnosti, osobnostní rysy (Cattell, Allport, Big five), teoretické přístupy (např. Freud, Jung, Eysenck).
  Uveďte 1 příklad úspěšného zvládání role učitele na SŠ, důležité osobnostní předpoklady a jejich zdůvodnění.
 14. Vývojové zvláštnosti v období dospívání: sebehodnocení a sebepojetí, vzory, chování ve skupině, vliv okolí, psychické změny, strategie volby povolání, ne/koherence v sociální komunikaci, ve vztazích k sobě a k okolí.
  Na 1 příkladu ukažte nejčastější konflikty (intra- i interpersonální) dospívajícího jedince.
 15. Sociální komunikace ve skupině: druhy, modely, styly komunikace a výuky, chyby v komunikaci, asertivita a její využití, zvláštnosti komunikace mezi dospělým a dospívajícím, vývoj komunikace (resp. obecně sociální interakce) v průběhu ontogenetického vývoje.
  Vyberte 1 příklad asertivního chování v konkrétní situaci ze školního prostředí z pozice učitele a žáka.
 16. Atribuce a očekávání: druhy atribucí, atribuční chyby, vliv očekávání na osobnost, sebenaplňující se proroctví, kauzální atribuce, schematizující typizování žáků, preferenční postoje, rolové chování, naučená bezmocnost a naučený optimismus, paradoxní účinky učitelových motivačních přístupů.
  Na 1 příkladu popište možnosti, jak se vyrovnávat s problematikou atribuce v roli učitele.
 17. Záškoláctví, šikana a agresivita jako vybrané sociálně patologické jevy ve školním prostředí z pohledu psychologie: vymezení, druhy, příčiny vzniku, prevence, psychologický vhled do reakcí zúčastněných a okolí.
  Analyzujte 1 konkrétní situaci na SŠ a navrhněte, jak situaci psychologicky porozumět, možnosti prevence a adekvátního reagování ze strany okolí.
 18. Sociální skupina: vymezení, dělení, dynamika, fáze vývoje, vztahová struktura, skupinový výkon, normy, klima, role, pracovní týmy, styly výuky, diagnostika skupinových jevů a vztahů, sociální učení.
  Aplikujte poznatky o skupinové dynamice na 1 příklad skupinových konfliktů žáků a učitele.
 19. Nejčastější poruchy chování u adolescentů: vymezení a pohled z hlediska psychologie na dané jevy, druhy, příčiny vzniku, specifika a metodické postupy s ohledem na věk.
  Analyzujte 1 konkrétní situaci týkající se poruch(y) chování v adolescenci a navrhněte její řešení.
 20. Psychické obtíže a poruchy ve školním období na SŠ (zejména neurotické poruchy, poruchy osobnosti, poruchy schizofrenního okruhu, poruchy autistického spektra): vymezení, druhy, příčiny vzniku.
  Analyzujte 1 konkrétní situaci a navrhněte možnosti dalšího postupu a adekvátního reagování ze strany okolí.
 21. Morální dilemata ve škole, hodnoty a postoje: morální otázky učitelské profese, postoje a hodnoty v kontextu školy a výchovně vzdělávacího procesu, žádoucí postoje učitele, postupy pro utváření postojů a hodnot žáků. 
  Uveďte 1 příklad morálního dilematu v každodenní praxi učitele a rozveďte úvahy, jak se zachovat a zdůvodnit postoje učitele.

Literatura:

Obecná psychologie

Cumminsová, D. D.: Záhady experimentální psychologie: co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. Praha: Portál, 2006.

Hill, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003.

Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 2001.

Noel-Hoeksema, S. a kol.: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.

Plháková, M.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013.

Stuchlíková, I.: Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2007.

Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004.

 

Vývojová psychologie

Allen, K. E., Marotz, L. R.: Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2008.

Erikson, E.: Životní cyklus dokončený a rozšířený: devět věků člověka. Praha:  Portál, 2015.

 

Langmeier, J., Krejčířová. D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2007.

Piaget, J., Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014.

Pouthas, V., Jouen, F.: Psychologie novorozence. Praha: Grada, 2001.

Vágnerová, M.: Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie II: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012.

West, G. K.: Dobrodružství psychického vývoje. Praha: Portál, 2002.

 

Psychologie osobnosti

Čačka, O.: Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, 2002.

Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 2009.

Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2002.

 

Pedagogická a sociální psychologie

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2014.

Hewstone, M., Stroebe, W.: Sociální psychologie. Praha: Portál, 2004.

Mareš, J.: Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013.

Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.) Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada, 2001.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.) Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998.

 

 

Didaktika psychologie:

 1. Předmět a základní kategorie obecné didaktiky. Pojmový aparát didaktiky, obecná didaktika, oborová didaktika, didaktika vyučovacího oboru.
 2. Předmět didaktiky psychologie a její aktuální problémy.
 3. Koncepce, vzdělávání, obsah a cíle předmětu psychologie na středních školách.
 4. Dosavadní životní zkušenosti žáka jako konkrétní východisko pro vyučování psychologie. Motivace a aktivizace žáků.
 5. Vzdělávání učitelů předmětu psychologie. Kompetence k výuce psychologie (předmětová, diagnostická, komunikativní, intervenční, seberozvojová).
 6. Didaktické zásady.
 7. Kurikulum a jeho konstrukce, vzdělávací programy, struktura vzdělávacích programů.
 8. Vyučovací hodina psychologie, struktura.
 9. Písemná příprava na vyučovací hodinu psychologie. Analýza zvoleného tématického celku.
 10. Didaktické zásady a jejich konkretizace pro předmět psychologie.
 11. Metody vyučování, faktory ovlivňující volbu metody.
 12. Materiálně didaktické prostředky ve výuce psychologie (učebnice, odborná literatury, filmy, apod.)
 13. Organizační formy výuky a jejich využití při výuce psychologie.
 14. Problémové vyučování v psychologii, projektové vyučování, práce ve skupinách.
 15. Projekty individuálního, skupinového vyučování v tématech psychologie. Výhody a nevýhody. Příklady užití.
 16. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů.
 17. Edukační proces (model, prvky)
 18. Edukační cíle (třídění a požadavky)
 19. Aktivizační didaktické metody. Přehled, funkce v učebním procesu.
 20. Dialogické metody - využití diskuze, dialogu v kruhu, apod.
 21. Využití samostatné činnosti žáka (práce s učebnicí, odborným textem, problémové situace).
 22. Metody pedagogické diagnostiky žáka a třídy. Zkoušení, hodnocení a klasifikace výsledků učení žáků v předmětu psychologie.
 23. Konstrukce didaktického testu ke kontrole osvojeného učiva.
 24. Základní terminologie v teoretických psychologických disciplínách, problematika jejich vymezení a osvojování.

 

Literatura:

 1. Homola, M., Trpišovská, D.: Úvod do didaktiky psychologie. Olomouc 1989
 2. Kalous, Z. - Obst, O.: Školní didaktika, Praha. Portál 2002
 3. Petty,G.: Moderní vyučování. Praha 1996
 4. Rámcové vzdělávací plány pro výuku psychologie, internet.stránky MŚTM
 5. Rys, S.:Příprava učitele na vyučování, Praha 1979
 6. Silberman, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha 1997
 7. Skalková, J.: Obecná didaktika, Praha 1999, 2007
 8. Šil, P. - Karbolová, J.: Já člověk: alternativní výuka psychologie pro střední školy. Olomouc 2004
 9. Švec, V., Filová, H., Šimoník,O.: Praktikum didaktických dovedností. Brno 2003
 10. Učebnice, učební texty psychologie pro různé typy středních škol
 11. Vališová, A. a kol.: Didaktika pedagogiky. Praha 1990