Aktuality

Publikační činnost - 2003

Autor: Mgr. Daniel Bína, Ph.D.

Forma: Článek odborný

BÍNA D.(2003) Texty, technológia a pedagogika médií. Technológia vzdělávania, 2003, 2, s. 14-17, Nitra, SLOVDIDAC, 

Forma: Sborník-příspěvek

STUCHLÍKOVÁ, I., and BÍNA, D. Student teachers' understanding of reacher profession. Improving Learning, Fostering the Will to Learn - Abstracts, 2003, vol. 10, p. 506.

 

Autor: Mgr. Petr Grinninger

Forma: Sborník příspěvek

GRINNINGER P. (2003) Sebehodnocení "dobrých", respektive "méně úspěšných" učitelů ve srovnání s hodnocením žáky. Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání., XI., s. 1-10, Brno, Brno, PF MU, (10 s.).

 

Autor: PhDr. Petr Havelka, Ph.D.

Forma: Článek odborný

HAVELKA P. (2003) Problémové vyučování. Komenský, 127, 5, s. 2-9, Brno, PF MU

Forma: Sborník příspěvek

HAVELKA P. PROKEŠOVÁ L. STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Vývoj a předběžná validizace české verze dotazníku zjišťování výkonových a učebních tendencí. Sborník referátů 11. konf. ČAPV 2003, 11, s. 1-7, Brno, Brno, Paido-edice pedagogické literatury, (1 s.).

HAVELKA P. MAN F. (2003) Motivace a utváření klimatu třídy. Klima současné české školy-sbor. příspěvků z 11. konference ČPdS, 11, s. 93-103, Brno, Olomouc, Česká pedagogická společnost, (11 s.).

 

Autor: PaedDr. Helena Havlisová

Forma: Sborník-příspěvek

HAVLISOVÁ, H.: Příprava posluchačů PF na integrovanou výchovu a vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže. Sborník konference Inkluze jako východisko ve výchově a vzdělávání dětí, Most 2003

 

Autor: RNDr. Naděžda Johanisová

Forma: Článek populárně naučný

JOHANISOVÁ N. (2003) Půjčování peněz bez úroku: Sen, či skutečnost?. Sedmá generace, 12, s. 18-20, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Blýská se na zelenější časy?. Sedmá generace, 12, s. 15-16, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2003) O bankách, penězích a záludnostech exponenciálního růstu. Sedmá generace, 12, s. 21-23, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Města duchů v Británii. Sedmá generace, 12, s. 11-13, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2003) O podivných mentalitách, velkých ideologiích a malých nadějích. Sedmá generace, 12, s. 36-38, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Gándhí na tento svět nerezignoval. Sedmá generace, 12, s. 39, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Ekologie člověka do šuplíků nezapadá. Sedmá generace, 12, s. 25-26, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Pečení buchet, řízení aut, ženské a mužské hodnoty. Lidové noviny, 16, s. 3, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Divočina v nás a mimo nás. Sedmá generace, 12, s. 9-10, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Ekologie na Jihočeské univerzitě. Bedrník, časopis pro ekogramotnost, 1, 6, s. 21-24, Rychory-Sever, Středisko ekologické výchovy a etiky, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Výuka ekologie pro občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (případová studie). Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově., 8, 8, s. 37-77, Praha, Praha, Katedra biologie a ekologické výchovy UK, (40 s.).

Forma: Přednáška

JOHANISOVÁ N. (2003) Příroda očima přírodních národů - přednáška v rámci diskusního semináře. SUD (Studentské univerzitní divadlo) České Budějovice, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Ekologie a ekonomie. Muchovice u Ostravice, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Strom života - přednáška pro veřejnost v rámci cyklu Mytologického klubu. Jihočeské muzeum, České Budějovice, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Zelená ekonomie. Dřípatka, Prachatice, 

Forma: Rozhovor

JOHANISOVÁ N. (2003) O kráse malého a odporu vůči gigantismu. Sedmá generace, 12, 4, s. 18-19, Brno, Hnutí DUHA, 

JOHANISOVÁ N. (2003) Zbraň proti globalizaci?. Literární noviny, 14, 27, s. 3, Společnost pro Literární noviny, 

 

Autor: prof. PhDr. František Man, CSc.

Forma: Kniha kapitola

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Hněv a výraz hněvu. Agrese, identita, osobnost, s. 134-157, Brno, SCAN-Psychol. ústav AV ČR, (24 s.).

Forma: Článek odborný

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Afiliační motiv. Poznámky k anketě: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia., 1, 1, s. 74-75, Bratislava, Ústav experimentální psychologie SAV, 

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Poznámky k anketě: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia. Poznámky k anketě: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia., 1, 1, s. 71-73, Bratislava, Ústav experimentální psychologie SAV, 

Forma: Sborník příspěvek

HAGTVET A. MAN F. (2003) Failure outcome expectancies measured in sport context: Using generalizability theory to estimate item order effects in multifacet measurement designs. Failure Outcome Expectancies Measured in an Evaluative Sport Context, XI, s. 71, Kodaň, Kodaň, Institute of Exercise and Sport Sciences-University of Copenhagen, (1 s.).

HAVELKA P. MAN F. (2003) Motivace a utváření klimatu třídy. Klima současné české školy-sbor. příspěvků z 11. konference ČPdS, 11, s. 93-103, Brno, Olomouc, Česká pedagogická společnost, (11 s.).

HAVELKA P. PROKEŠOVÁ L. STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Vývoj a předběžná validizace české verze dotazníku zjišťování výkonových a učebních tendencí. Sborník referátů 11. konf. ČAPV 2003, 11, s. 1-7, Brno, Brno, Paido-edice pedagogické literatury, (1 s.).

MAN F. ŘEPKA E. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Does Teachers Reference-Norm Orientation Reduce Anxiety and Fear of Failure in Pupils at Elementary School?. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts, 24, s. 126, Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias, (1 s.).

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Flow a některé další motivační koncepty. Sociálne procesy a osobnosť 2002, s. 193-203, Košice, Stará Lesná, Spoločenskovedný ústav SAV, (11 s.).

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Negative affect and motivational structure of alcohol drinking. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts, 24, s. 87, Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias, (1 s.).

Forma: Recenze

MAN F. (2003) Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské orientaci. Československá psychologie, XLVII, 3, s. 282-283, Praha, academia, (2 s.).

MAN F. MAREŠ J. (2003) Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch. Pedagogika, LIII, 3, s. 334-339, Pedagogická fakulta UK, (6 s.).

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2003) Handbook of self determination research. Československá psychologie, XLVII, 4, s. 379-381, Praha, academia, (3 s.).

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2003) The Construction of the Self, a Developmental Perspective. Československá psychologie, XLVII, 1, s. 94-95, Praha, academia, (2 s.).

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2003) Foundations of Exercise Psychology. Psychológia a patopsychológia diaťaťa, XXXVIII, 1, s. 75-76, Bratislava, Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, (1 s.).

MAN F. ŘEPKA E. (2003) Foundations of Exercise Psychology. Tělesná výchova a sport mládeže, 69, 1, s. 44-45, Praha, FTVS UK, (2 s.).

MAN F. ŘEPKA E. (2003) Exercise Psychology. Tělesná výchova a sport mládeže, 69, 1, s. 44-45, Praha, FTVS UK, (2 s.).

MAN F. ŘEPKA E. (2003) Berger, B. G., Pargman, D., Weinberg, R. S. (2002) Foundations of Exercise Psychology. Tělesná výchova a sport mládeže, 69, 1, s. 44-45, Praha, FTVS UK, (60 s.).

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (380-382) Motivation und Persönlichkeit. Československá psychologie, XLVI, 4, s. 2003, Praha, academia, (3 s.).

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Diagnostik fon Motivation und selbstkoncept. Československá psychologie, XLVII, 5, s. 479-480, Praha, academia, (2 s.).

 

Autor: Mgr. Miroslav Procházka

Forma: Sborník příspěvek

PROCHÁZKA M. (2003) Komunikační kompetentnost jako předpoklad úspěšného působení v územní samosprávě. Sborník příspěvků z V. konf. k probl. vzdělávání ve veřejné správě - Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě., V, s. 97-100, Univerzita Palackého, (4 s.).

 

Autor: doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.

Forma: Sborník příspěvek

HAVELKA P. PROKEŠOVÁ L. STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Vývoj a předběžná validizace české verze dotazníku zjišťování výkonových a učebních tendencí. Sborník referátů 11. konf. ČAPV 2003, 11, s. 1-7, Brno, Brno, Paido-edice pedagogické literatury, (1 s.).

Forma: Recenze

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2003) Handbook of self determination research. Československá psychologie, XLVII, 4, s. 379-381, Praha, academia, (3 s.).

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2003) The Construction of the Self, a Developmental Perspective. Československá psychologie, XLVII, 1, s. 94-95, Praha, academia, (2 s.).

MAN F. PROKEŠOVÁ L. (2003) Foundations of Exercise Psychology. Psychológia a patopsychológia diaťaťa, XXXVIII, 1, s. 75-76, Bratislava, Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, (1 s.).

Forma: Oponentský posudek

PROKEŠOVÁ L. (2003) Inovace praxe a rozvoj specifických kompetencí učitele dramatické výchovy. Oponentský posudek pro FRVŠ, Praha, FRVŠ MŠMT, (1 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2003) Interpretace melodramatu tvůrčí dílny pro učitele a studenty na Moravě. Oponentský posudek pro FRVŠ, Praha, FRVŠ MŠMT, (1 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2003) Kurz celoživotního vzdělávání - dramatická výchova. Oponentský posudek pro FRVŠ, Praha, FRVŠ MŠMT, (1 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2003) Prohlubování pedagogických dovedností učitele ZUŠ a konzervatoří. Oponentský posudek pro FRVŠ, Praha, FRVŠ MŠMT, (1 s.).

PROKEŠOVÁ L. (2003) Rámcový vzdělávací program pro ZŠ. Odborný expertní posudek pro MŠMT, Praha, MŠMT, (20 s.).

 

Autor: Václav Souček, Dr.

Forma: Článek odborný

SOUČEK V. (2003) RVP a polidšťování školy: nové paradigma?. Učitelské listy, 10, 10, s. 14-16, Praha, Agentura STROM, 

SOUČEK V. (2003) Lze poznat dobrou školu, když ji vidíme?. Učitelské listy, 10, 8, s. 6-10, Praha, Agentura STROM, 

Forma: Sborník příspěvek

SOUČEK V. (2003) V jakém smyslu se škola může podílet na utváření sociálního řádu? Sociální pedagogika Johna Deweye a její vztah k současnosti. Výchova a tradice evropského myšlení, s. 324-334, Dobrá Voda u Pelhřimova, Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, katedra filosofie, Aleš Čeněk - vydavatelství a nakladatelství, (11 s.).

 

Autor: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Forma: Kniha kapitola

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Hněv a výraz hněvu. Agrese, identita, osobnost, s. 134-157, Brno, SCAN-Psychol. ústav AV ČR, (24 s.).

Forma: Článek odborný

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Afiliační motiv. Poznámky k anketě: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia., 1, 1, s. 74-75, Bratislava, Ústav experimentální psychologie SAV, 

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Poznámky k anketě: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia. Poznámky k anketě: K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia., 1, 1, s. 71-73, Bratislava, Ústav experimentální psychologie SAV, 

Forma: Sborník příspěvek

HAVELKA P. PROKEŠOVÁ L. STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Vývoj a předběžná validizace české verze dotazníku zjišťování výkonových a učebních tendencí. Sborník referátů 11. konf. ČAPV 2003, 11, s. 1-7, Brno, Brno, Paido-edice pedagogické literatury, (1 s.).

MAN F. ŘEPKA E. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Does Teachers Reference-Norm Orientation Reduce Anxiety and Fear of Failure in Pupils at Elementary School?. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts, 24, s. 126, Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias, (1 s.).

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Flow a některé další motivační koncepty. Sociálne procesy a osobnosť 2002, s. 193-203, Košice, Stará Lesná, Spoločenskovedný ústav SAV, (11 s.).

MAZEHOOVÁ Y. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Anxiety as Motivator for Volunteerism. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts, 24, s. 158, Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias, (1 s.).

STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Sebeposuzování hněvu u represorů. Sociální procesy a osobnost, s. 260-264, Brno, Pavlov, Psychologický ústav FF MU Brno, (5 s.).

STUCHLÍKOVÁ I. BÍNA D. (2003) Student teachers' understanding of reacher profession. Improving Learning, Fostering the Will to Learn - Abstracts, 10, s. 506, Padova, Padova, CLEUP, Via G. Belzoni, 118/3, (1 s.).

STUCHLÍKOVÁ I. JANÍK T. (2003) Projection Technique and Concept Mapping: Supportive Tools for Reflection of Pedagogical Knowledge. Improving Learning, Fostering the Will to Learn - Abstracts, 10, s. 590, Padova, Padova, CLEUP, Via G. Belzoni, 118/3, (1 s.).

STUCHLÍKOVÁ I. KINDLMANN P. (2003) Anger and Cardiovascular Reactivity to Mental Stress - a Differential Equation Model. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts, 24, s. 31, Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias, (1 s.).

STUCHLÍKOVÁ I. MAN F. (2003) Negative affect and motivational structure of alcohol drinking. Star 2003 Stress and Anxiety Research Society - Book of Abstracts, 24, s. 87, Lisabon, Lisabon, Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias, (1 s.).

Forma: Recenze

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Motivation und Persönlichkeit. Československá psychologie, XLVI, 4, s. 380-382, Praha, academia, (3 s.).

MAN F. STUCHLÍKOVÁ I. (2003) Diagnostik fon Motivation und selbstkoncept. Československá psychologie, XLVII, 5, s. 479-480, Praha, academia, (2 s.).

 

Autor: PaedDr. Pavel Štursa

Forma: Článek odborný

ŠTURSA P. (2003) Jak jednat s rodiči. Učitelské listy, 11, 3, s. 6-7, Praha, Agentura STROM, 

 

Autor: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

Forma: Kniha celek

ŠVEJDA G. STEVER H. (2003) Erweitere Theorie der Superzeichen Ergenis einer Zusammenarbeit zwischen den Universität Budweis und Landau. Erweitere Theorie der Superzeichen Ergenis einer Zusammenarbeit zwischen den Universität Budweis und Landau, České Budějovice, Johanus, (47 s.).

Forma: Kniha kapitola

ŠVEJDA G. (2003) Technologie vzdělávání a přírodovědná výuka. Prírodovedné vzdelávanie v informačnej spoločnosti., s. 8-9, Prešov, Vydavatelství M. Vaška, (2 s.).

Forma: Sborník příspěvek

ŠVEJDA G. (2003) Evropské informační centrum a mezinárodní evropský dům - referát v cyklickém studiu: "Evropská dimenze výchovy k občanství". Evropská dimenze výchovy k občanství, s. 149-150, Znojmo, Znojmo, Tiskárna Sládek Znojmo, (2 s.).

ŠVEJDA G. (2003) Katedra UNESCO v kontextu evropského vzdělávání. Sborník Konf. Slovenské školstvo v kontexte európskej entegracie Nitra, s. 54-55, Nitra, Nitra, UNESCO PdF UKF v Nitre, (2 s.).

ŠVEJDA G. (2003) Technologie vzdělávání v odraze prevence sociálně - patologických jevů ve středním školství. Sborník 10. mezinárodního specilaizovaného veletrhu SCHOLA NOVA, 10, s. 16-17, Praha, Praha, Magistrát hlavního města Prahy, (2 s.).

Forma: Přednáška

ŠVEJDA G. (2003) Evropské vzdělávání - přednáška v kurzu pro učitele: "Budoucnost České republiky v Evropské unii". Praha, 

ŠVEJDA G. (2003) E-learning jako výukový i technologický fenomén - referát na odborném semináři Nové trendy ve zpracování televizního obrazu a fotografování (DVD - Česká společnost pro vědeckou kinematografii). Lednice, 

ŠVEJDA G. (2003) Vzdělávání minorit - referát v plenárním zasedání mezinárodní konference: 22. Setkání Hnutí R - Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Praha, 

ŠVEJDA G. (2003) Vzdělávání minorit v novém evropském prostoru - referát na mezinárodním kolokviu: "Forced Migration and Central and Eastern Europe". Praha, 

ŠVEJDA G. (2003) Multikulturní výchova v současném vzdělávání - referát na sympoziu: Exil a emigrace 1933-1989, Goethe Institut, Praha. Praha, 

ŠVEJDA G. (2003) Vzdělávání minorit jako součást sociálních služeb pro romské občany - referát na prac. semináři "10 let výuky Sociální práce na Katedře romské kultury FSV UKF Nitra. Nitra, 

ŠVEJDA G. (2003) Úloha technologie vzdělávání ve smyslu záměrů a činnosti katedry UNESCO PdF UKF v Nitre - VII. Mezinár. pedag. konference Akruální otázky výchovy a vzdělávání v období vstupu do EU. Nitra, 

ŠVEJDA G. (2003) Vzdělávání minorit - referát na Mezinárodním dni Romů. Nitra, 

ŠVEJDA G. (2003) Technologie vzdělávání ve vzdělávání minorit - referát v cyklu vzdělávání: Interkulturní vzdělávání na VŠ pedagogického zaměření.. Praha, 

Forma: Videonahrávka

ŠVEJDA G. (2003) Novohradsko - brána jižního Euroregionu. Novohradsko. - brána do jižního Euroregionu - videodokument, České Budějovice, Evropské informační centrum JU, (26 min.).