Aktuality

MŠ - SZZ - Pedagogika

Okruhy k závěrečné bakalářské zkoušce z Pedagogiky

obor : Učitelství pro mateřské školy 

 

 1. Pedagogika, její základní kategorie. Předškolní pedagogika v systému pedagogických disciplín. Aplikace základních termínů pedagogiky v předškolní pedagogice.  
 2. Proměny pojetí dítěte a dětství v historické perspektivě (s odvoláním na dílo vybraných osobností: J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi); cesta k humanistickým přístupům.
 3. Pojetí dítěte a dětství v díle J. A. Komenského a jeho odkaz pro současnost.
 4. Počátky a vývoj institucionální předškolní péče a vzdělávání dětí v Evropě a v Česku (J. V. Svoboda, F. Fröbel a další osobnosti působící před r. 1989).
 5. Model osobnostně orientované předškolní výchovy (pedocentrismus jako teoretické východisko; pedagogické přístupy uplatňované v našich mateřských školách v první polovině 20. století).
 6. Hnutí za novou výchovu (pedagogická východiska, uplatňování v našich MŠ v první polovině 20. století), vliv na předškolní výchovu a vznik alternativních modelů edukace (M. Montessoriová, R. Steiner, C. Frenet, O. Declory, E. Keyová).
 7. Hledání podoby mateřské školy po roce 1989 u nás a charakteristika alternativních MŠ (Začít spolu, Zdravá MŠ, lesní MŠ).
 8. Potřeby dítěte předškolního věku (vymezení základních potřeb dítěte: Maslow, Langmeier & Matějček, Dunovský; jejich uspokojování v prostředí MŠ s ohledem na RVP PV; respektující přístup).  
 9. Vztah cílů a obsahu předškolního vzdělávání; projektování vzdělávání (Bílá kniha a systém kurikulárních dokumentů); hledání podoby mateřské školy po roce 1989.
 10. Kurikulární dokumenty pro předškolní výchovu (rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání vymezené RVP PV, klíčové kompetence dítěte předškolního věku, vztah RPV PV, ŠVP MŠ a TVP).
 11. Mateřská škola jako vzdělávací a výchovná instituce (význam působení MŠ na rozvoj dítěte, vstup dítěte do MŠ, cíle a úkoly MŠ, organizace života dětí v MŠ, legislativa).
 12. Hra jako základní nástroj učení a vrůstání dítěte do okolního světa (vymezení pojmu, znaky, vlastnosti; význam hry pro dítě a jeho rozvoj, vývojové etapy hry, třídění her a jejich výchovné využití, hračka v mateřské škole).
 13. Respektující komunikace a její techniky, vliv na rozvíjení osobnosti dítěte.
 14. Evaluace a autoevaluce jako prostředek zjišťování kvality MŠ (vnější a vnitřní evaluace mateřské školy, význam autoevaluace MŠ, metody autoevaluace, tvorba projektu rozvoje školy).
 15. Předškolní výchova jako součást sociální a vzdělávací politiky u nás a v zemích EU (současné tendence, modely péče, legislativa, MŠ jako instituce poskytující veřejnou službu).
 16. Profesní identita učitele MŠ (legislativa spojená s učitelským vzděláním; profesní vývoj učitele MŠ). Profesní etika. Kompetence učitele MŠ (kompetence diagnostická a intervenční;  pedagogická reflexe a sebereflexe).
 17. Předškolní vzdělávání a jeho obsah (učební obsahy vymezené RVP PV; pěstování základů gramotností; cizí jazyk v předškolním vzdělávání).
 18. Edukační proces v podmínkách MŠ (metody práce; pedagogické zásady; organizační formy; prožitkové a kooperativní učení; integrované pojetí a projekty v prostředí MŠ)
 19. Návaznost předškolního a primárního vzdělávání (posuzování školní zralosti a školní připravenosti; kompetence předškolního dítěte při opouštění mateřské školy; odklad školní docházky; domácí vzdělávání).
 20. Princip inkluze v současné předškolní výchově (rozlišení integrace a inkluze; dítě se speciálními vzdělávacími potřebami; dítě sociálně znevýhodněné; nadané dítě v MŠ; možnosti spolupráce s rodinou)
 21. Dítě předškolního věku a rodina (problémy současné české rodiny, přechod dítěte z rodiny do MŠ, připravenost dítěte na vstup do MŠ, spolupráce rodiny a MŠ, povinná docházka do MŠ).
 22. Aktuální problémy předškolní výchovy (role médií; sexuální výchova, prevence sociálně patologických jevů, dvouleté děti v MŠ, současné dětství).  
 23. Pedagogická diagnostika dítěte (podstata a cíl diagnostiky dítěte v předškolním věku, oblasti diagnostiky dítěte, popis konkrétních metod pedagogické diagnostiky, tvorba individuální vzdělávacího programu) a hodnocení dítěte.
 24. Dětská práva a jejich specifika v předškolním věku (vývoj náhledů na práva dítěte, Úmluva o právech dítěte v ČR; vztah dětských práv a potřeb dítěte předškolního věku).
 25. Výchovné důrazy v předškolní období (výchova environmentální, mravní, multikulturní, estetická; globální výchova).

 

Seznam doporučené literatury:

Bečvářová, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003.

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2007

BRUCEOVÁ, T. Předškolní výchova. Deset principů moderní pedagogiky a jejich aplikace v praxi. Praha: Portál, 1996.

BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU, 2007.

Caiatiová, M. a kol. Volná hra. Praha, Portál, 1995

DVOŘÁKOVÁ, M. Pedagogicko psychologická diagnostika I. České Budějovice, PF JU, 2000.

Gardošová, J., Dujková, L. a kol. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2003.

GRUNELIUSOVÁ, E. M. Výchova v raném dětském věku (školky s waldorfskou pedagogikou). Praha: Baltazar, 1992.

HAVLÍNOVÁ, M. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006.

Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009.

Horká H., Syslová Z. Studie k předškolní pedagogice, Brno: PF MU, 2011.

Jančaříková, K. Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Josef Raabe, 2010.

Jirák, J., Köpplová, B. Masová média. Praha: Portál, 2009. 

JŮVA, V. & JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. Brno, Paido, 1997.

JŮVA, V. & JŮVA, V. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1995.

Kolláriková, Z., Pupala, B. a kol. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001.

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992.

Kopřiva, P., Nováčková ,J., Nevolová ,D., Kopřivová, T. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2005.

Koťátková S. Hry v mateřské škole v teorii i praxi, Praha, Grada, 2005.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada, 2005.

Mičienka, M., & Jirák, J. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007.

Mišurcová, V. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století. Praha: SPN, 1980.

Národní program rozvoje vzdělávání. Bílá kniha. Praha: MŠMT, 2001.

Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice. Praha: MŠMT, 2000.

Opravilová, E. Dítě si hraje a poznává svět. SPN Praha, 1988.

Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2003

Opravilová, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016.

Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV,  Metodika  pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách MŠ, Praha: VÚP, 2007.

Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Praha: SPN, 1984.

Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Praha: SPN, 1984

PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha: Portál, 1996.

PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ, S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013.

Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích EU. Brussel: Eurydice, 1997.

Rámcový program pro předškolní vzdělávání, Praha: MŠMT (v aktuálním znění)

Smékal, V. Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit. Brno: Barrister a Principal, 2003.

Smolíková, K. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Praha: VÚP, 2005. Dostupné z http//clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/8125/manual_k_priprave_svp_materske_skoly.pdf

Svobodová, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání, RAABE, 2007

Svobodová, E., Šmelová, E., Švejdová, H., Váchová, A. Vzdělávání v mateřské škole. Školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál. 2010.

SVOBODOVÁ, J., JŮVA, V. Alternativní školy. Brno: Paido, 1996.

Syslová, Z. Autoevaluace v mateřské škole, Praha: Portál, 2012.

Syslová, Z., Borkovcová, I., Průcha, J. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 214/20012 Sb.)

Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (novelizace 472/2011 Sb.)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 198/2012 Sb.)

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2007.

ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal. Praha: Portál, 1997.