Aktuality

PEV - psychologická část

Studijní obory:
Přírodovědná a ekologická výchova

 

Studenti u SZZ předloží:

 • Seznam prostudované literatury, na jehož základě bude vedena odborná rozprava o daném zkušebním okruhu

Studenti u SZZ prokáží:

 • Důkladné teoretické znalosti získané studiem odborné literatury

 • Schopnost určit souvislosti mezi pedagogickou teorií a praktickým využitím v pedagogických situacích.

 

Zkušební okruhy:

 1. Determinace lidské psychiky - vlivy zrání, sociálního prostředí, socializace, psychofyziologické vztahy mozku, CNS a psychických funkcí.
 2. Poznávací procesy - vnímání, pozornost, představy a mentální reprezentace; aplikace poznatků pro výchovně vzdělávací činnost
 3. Psychologie učení - hlavní teorie (Pavlov, Skinner, Thorndike, Kohler, Tolman, Bandura), priming, habituace, senzibilizace, imprinting.
 4. Poznávací procesy - paměť, myšlení - paměťové procesy, druhy a modely paměti. Pojmotvorné procesy, vývoj myšlení, vztah myšlení a řeč (Piaget, Vygotsky). Druhy myšlení, strategie řešení problémů, usuzování a heuristiky při rozhodování, divergentní myšlení,
 5. Motivace - funkce a vymezení, motiv, potřeba, incentiva,druhy motivů a potřeb, typy konfliktů, teorie (Maslow, Hull, Murray, Freud), aspirace a výkonová motivace.
 6. Emoce - základní teorie - fyziologické, kognitivní, evoluční, dimenze a druhy emocí, vývoj, emoční inteligence - význam a složky, regulace emocí a vliv na kognitivní funkce.
 7. Schopnosti, dovednosti, inteligence - rozdělení schopností, nadání, talent, vymezení inteligence - druhy a teorie (Spearman, Thurstone, Cattell, Sternberg), koncepce IQ a měření inteligence, faktorová analýza.
 8. Temperament a charakter - vymezení a odlišnost, hlavní teorie (Kretschmer, Sheldon, Eysenck, Jung), morální vývoj jedince (Kohlberg).
 9. Struktura osobnosti - osobnost jako systém, složky osobnosti, osobnostní rysy (Cattell, Allport), teoretické přístupy (např. Freud, Jung, Eysenck).
  Důležité osobnostní předpoklady pro výchovně vzdělávací činnost a jejich zdůvodnění.
 10. Strategie osobnosti pro chápání světa a sebe sama - kognitivní přístupy k osobnosti. Humanistická témata - smysl a sebedeterminace (Maslow, Rogers, Frankl). "Já" poznávající a poznávané, sebepojetí a integrita osobnosti.
 11. Adaptace osobnosti na zátěž - změny osobnosti při dlouhodobém stresu. Poruchy osobnosti, neurotické poruchy, poruchy schizofrenního okruhu) - vymezení, druhy, příčiny vzniku
 12. Sociální komunikace ve skupině - druhy, modely, styly komunikace a výuky, chyby v komunikaci, asertivita a její využití, zvláštnosti komunikace mezi dospělým a dítětem / dospívajícím.
 13. Sociální skupina - dynamika a fáze vývoje, vztahová struktura, skupinový výkon, normy, klima, role, styly vedení, diagnostika skupinových jevů a vztahů, sociální učení.
 14. Atribuce a očekávání - druhy atribucí, atribuční chyby, vliv očekávání na osobnost (Pygmalion efekt, sebenaplňující se proroctví, kauzální atribuce, schematizující typizování žáků, preferenční postoje), rolové chování, naučená bezmocnost a naučený optimismus, paradoxní účinky učitelových motivačních přístupů.
 15. Autoregulované učení a metakognitivní strategie, jejich složky, funkce sebereflexe, internalizace, zrání osobnosti, vedení k osobní zodpovědnost a kognitivní efektivnosti.
  Možnosti podpory a rozvíjení výše uvedených dovedností.
 16. Záškoláctví, šikana a agresivita jako vybrané sociálně patologické jevy ve vrstevnických skupinách - vymezení a pohled z hlediska psychologie na dané jevy, druhy, příčiny vzniku, prevence, psychologický vhled do reakcí zúčastněných a okolí.
 17. Výchovně vzdělávací péče o nadané žáky/studenty - vymezení pojmu nadání,osobnost nadaného dítěte a dospívajícího, školní a mimoškolní péče o nadané děti, specifické formy a metody vzdělávání.

 

Literatura:

 1. Atkinson, R.L. a kolektiv: Psychologie. Praha: Portál, 2002, 2012.
 2. Blatný, M a kol. Psychologie ososbnosti. Prah: Grada, 2010.
 3. Cummins, D. Záhady experimentální psychologie. Praha, Portál 1998.
 4. Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 2001.
 5. Drapela,V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2001.
 6. Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 1997.
 7. Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004.
 8. Hill, G.: Moderní psychologie. Praha, Portál 2004.
 9. Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN. 1989.
 10. Kenneth West, G. Dobrodružství psychického vývoje, Praha: Portál, 2002.
 11. Langmeier, J, Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha: Kariolinum, 2011.
 12. Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.
 13. Laznibatová, J.:. Nadané dieťa. Bratislava, 2003.
 14. Macek, P. Adolescence, Praha: Portál, 2002.
 15. Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál, 2011.
 16. Mőnks, F. J., Ypenburg, I. H.:. Nadané dítě. Praha, Grada 2002.
 17. Nakonečný, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1996.
 18. Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.
 19. Říčan, P. Cesta životem. 2. vydání. Praha: Portál, 2004.
 20. Říčan, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha: Grada, 2007.
 21. Stuchlíková, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2002.
 22. Svoboda, M. Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál, 2006.
 23. Vágnerová, M. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010.
 24. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.
 25. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.
 26. Zelinková, O.:. Poruchy učení. Praha, Portál 2003.