Aktuality

MŠSp - SZZ - Somatopedie

 1. Vývoj péče o osoby s postižením, jejich postavení ve společnosti v dějinných souvislostech (od antiky po současnost).
 2. Vývoj somatopedie v Čechách, poslání a cíle oboru, interdisciplinární vztahy, postavení a role somatopeda v rámci multidisciplinárního týmu.
 3. Profesní a osobnostní dispozice somatopeda. Respektování holistického pojetí osobnosti člověka (dítěte, žáka, studenta s tělesným postižením), jako jeden ze základních předpokladů efektivní práce somatopeda.
 4. Zdravotní postižení, jako kategorie a dimenze. Vymezení pojmů impairment, disabilita a restringovaná participace z pohledu MKF, vztah k MKN, sociální důsledky.
 5. Význam pohybových dovedností v životě člověka. Vývoj hrubé a jemné motoriky, psychomotorický vývoj dítěte. Vývojové gradienty, posturální chování, úchopy dlaňové a prstové, vizuomotorická koordinace, vývoj grafomotoriky.
 6. Dítě (osoba) s tělesným (motorickým) postižením, vymezení problematiky, základní pojmy a vztahy (svalový tonus -  spasticita, hypotonie, obrny, mimovolní pohyby, atd.). Problematika tzv. kombinovaných (vícečetných) postižení.
 7. Motorická postižení v důsledku organického poškození CNS – důraz na DMO (stacionární encefalopatie), její formy a přidružená postižení. Důsledky pro výchovu a vzdělávání.
 8. Tumory, traumata, polytraumata (apalický syndrom – vegetativní stav), závažná ortopedická postižení. Důsledky pro výchovu a vzdělávání.
 9. Neuromuskulární a svalová onemocnění, vrozená vývojová postižení (VVV). Důsledky pro výchovu a vzdělávání.
 10. Somatické, kognitivní, psychické, sociální a etické aspekty tělesného (motorického) postižení.
 11. Speciálně pedagogická diagnostika v somatopedii, vývojový screening (zejména A. Gesell). Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních, podpůrná opatření, legislativní rámec.
 12. Proces vyrovnávání se rodiny s narozením dítěte se závažným tělesným, resp. kombinovaným, postižením. Možné reakce rodiny, proces přijetí, resp. odmítnutí, dítěte s postižením rodinou. Míra informací poskytnutých rodině.
 13. Koordinovaná rehabilitace (podpora) v duchu uceleného systému rehabilitace (USR) dětí (osob) s tělesným (motorickým) postižením a jeho prostředky.
 14. Léčebné prostředky USR. Možnosti terapie dětí (osob) s tělesným (motorickým) postižením (zejména fyzioterapie – důraz na LTV a její jednotlivé koncepty, fyzikální terapie, ergoterapie, možnosti chirurgické a konzervativní léčby, technické a protetické pomůcky).
 15. Další specifické formy terapie – arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie. Animoterapie (zooterapie). Předpoklady a podmínky pro její efektivní realizaci (zejména s ohledem na hipoterapii a canisterapii). Možnosti alternativních přístupů (např.  SRT, CST, neurorehabilitační program ADELI, aj.). Koncept bazální stimulace.
 16. Pedagogické prostředky USR. Včasná intervence (raná podpora), výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů (osob) s tělesným (motorickým) postižením, zájmové a volnočasové aktivity, legislativní rámec.
 17. Možnosti a limity inkluzivního vzdělávání dětí, žáků a studentů s tělesným (motorickým) postižením v hlavním vzdělávacím proudu, legislativní rámec.
 18. Vzdělávací programy – rámcový vzdělávací program (RVP). Školní vzdělávací program (ŠVP) pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Tvorba individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a jejich specifika v somatopedii.
 19. Sociální a pracovní prostředky USR, sociální služby (sociální poradenství, sociální péče, sociální prevence). Možnosti pracovní integrace osob s tělesným (motorickým) postižením a jejich uplatnění na volném, resp. chráněném, pracovním trhu, legislativní rámec.
 20. Podpora soběstačnosti a nezávislosti osob s tělesným (motorickým) postižením. Proces jejich úspěšné sociální a pracovní integrace (inkluze). Úloha nestátních neziskových organizací v rámci tohoto procesu, legislativní rámec.