Aktuality

MŠ - SZZ - Profesní portfolio

Pokyny pro studenty, kteří chtějí v rámci SZZ z pedagogiky a psychologie předložit své profesní portfolio.

 

Obsah portfolia

by měly tvořit materiály, které se vztahují k problematice, kterou se student na základě osobního zájmu pokud možno dlouhodoběji zabývá a která souvisí se studijním oborem.

 

Organizace práce s portfoliem u SZZ

  1. student odevzdá své prezentační portfolio na katedru pedagogiky a psychologie 14 dnů před konáním zkoušek a oznámí také způsob prezentace, pro který se rozhodl včetně požadovaných technických prostředků;
  2. rozsah prezentačního portfolia je omezen; výběr nejdůležitějších materiálů je na rozhodnutí studenta, za pozitivní lze pokládat, když je při jejich reflexi uplatněn jak aspekt pedagogický tak i psychologický a když je prokázáno i určité vývojové hledisko (jak se s vybraným tématem student zabýval v určitém časovém horizontu);
  3. předseda komise navrhne komisi námět pro odbornou debatu a s tímto námětem seznámí studenta při zahájení zkoušky;
  4. když předložené portfolio nedosahuje požadovanou úroveň, může být katedrou pedagogiky a psychologie odmítnuto.

 

Kriteria hodnocení obhajoby prezentačního portfolia

  • zajímavý způsob prezentace vybraných materiálů (invence, originalita, osobitost)
  • porozumění zvolenému problému
  • přesvědčivá argumentace
  • pohotová a věcně správná reakce na dotazy členů komise

 

Zhodnocení průběhu a prezentace obhajoby portfolia je součástí klasifikace SZZ z pedagogiky a psychologie. 

 

České Budějovice 11. 11. 2008