Aktuality

MŠSp - Přijímací řízení

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,

Garant přijímacího řízení MŠSp: Mgr. Olga Malinovská, tel.: 387 773 230, e-mail: omalinovska@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy je bakalářský, prezenční studijní obor, který poskytuje vysokoškolské vzdělání speciálně pedagogickým pracovníkům pro děti předškolního věku. Studijní obor zahrnuje předměty zaměřené na speciální pedagogiku a její dílčí disciplíny, dále pedagogiku, psychologii a základy lékařských věd. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která je zahrnuta v každém semestru studia. Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium speciální pedagogiky.

 

Profil absolventa

Absolvent/ka oboru bude schopen/a přiměřeně reflektovat děti předškolního věku se speciálními výchovnými nebo vzdělávacími potřebami a bude připraven/a se podílet na jejich výchově a vzdělávání. Uplatní se jako pedagog v předškolním zařízení – mateřské škole, ve speciálním předškolním zařízení – speciální mateřské škole (ve školských zařízeních zřizovaných podle § 16, odst. 9 školského zákona), ve třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami při předškolním zařízení a dále při edukaci jedinců se speciálními potřebami například ve stacionářích a dětských centrech, případně jako asistent.

 

Přijímací zkouška

Podmínkou pro přijetí ke studiu studijního oboru Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy v prezenční formě je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (tuto skutečnost doloží uchazeč/ka odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení) a dále splnění podmínek přijímacího řízení.

Přijímací zkouška je písemná. Sestává z písemného testu z oboru biologie člověka a dále z poznatků z pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky v rozsahu středoškolského učiva a doporučené literatury a z úkolů k posouzení studijních a profesních předpokladů ke zvolenému oboru.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Při přijímací zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů.

Na základě bodového hodnocení přijímací zkoušky budou uchazeči/ky zařazeni/y do pořadí, které rozhoduje (ve vztahu ke stanovené kapacitě oboru v daném roce) o přijetí ke studiu.

Přijímací zkoušku úspěšně vykonal/a uchazeč/ka, který se umístil/a do 60. pozice (včetně) v pořadí podle počtu získaných bodů. Přesný počet přijímaných uchazečů je nižší a je určen aktuální kapacitou oboru v daném roce.

 

Další důležitá sdělení

Uchazeč/ka se dostaví 20 minut před zahájením zkoušky k prezenci, během níž bude provedena kontrola totožnosti podle občanského průkazu či cestovního pasu. Uchazeč/ka si přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), psací potřeby, příp. ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud nebyla zaslána s přihláškou.

Přijímací zkouška se uskuteční ve dvou rovnocenných termínech. Uchazeč/ka si z těchto dvou termínů jeden vybere bez povinnosti jej fakultě předem oznámit. Přijímací zkoušky se konají vždy v budově Pedagogické fakulty v Dukelské ulici.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Dylevský, I. Somatologie. Praha: nakl. Epava, 2000. ISBN 978-80-86297-05-7
Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál.2015. ISBN 978-80-262-0871-6
Kol. autorů Společenské vědy pro střední školy. 1. díl, Brno: Didaktis, 2010. ISBN: 978-80-7358-144-2.
Lechta, V. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-679-7
Novotný I., Hruška M. Biologie člověka pro gymnázia. 4. přepracované vydání, Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 978-80-7373-007-9.
Pipeková, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0
Slowík, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada 2016. ISBN 978-80-271-0095-8

 

 

Příklady vzorových otázek k testu:

 

Trojklanný nerv vystupuje z:

 1. míchy páteřní
 2. hypotalamu
 3. Varolova mostu
 4. hypofýzy

 

Člověk má párů žeber:

 1. 11
 2. 15
 3. 12
 4. 10

 

Autogenní trénink je

 1. forma psychologické diagnostiky
 2. trénink paměti
 3. relaxační technika
 4. trénink vizuomotorické koordinace

 

Ebbinghausova křivka je

 1. křivka nastupující únavy
 2. křivka rychlosti čtení
 3. křivka rychlosti práce
 4. křivka zapomínání