Aktuality

MŠ - SZZ - Psychologie

OKRUHY K SSZ PRO UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY - PSYCHOLOGIE

 

Ke každé otázce bude veden rozhovor, na základě kterého student prokáže nejen teoretické znalosti, ale také schopnost aplikovat, uvádět reálné příklady jako ilustraci.

 

Např: Otázka 1. Determinace lidské psychiky; jednota stránky fyzické + psychické + sociální + spirituální.

Po teoretickém vstupu student povede úvahu na téma, jak vzhled, oblečení, projevy chování… dítěte vzbuzuje u učitele sympatie a antipatie, a jaký má toto dopad na jeho sebepojetí, emoční rozpoložení. Na jakých konkrétních projevech dítěte můžeme vnímat jeho spirituální rozměr? Kontext práce s dítětem z rodiny praktikující určité náboženství.

 

Např: Otázka 17. Motivace – poznávací, sociální, výkonová; zóna nejbližšího vývoje.

Po teoretickém vstupu student povede úvahu na téma, jakými konkrétními postupy bude učitel rozvíjet a využívat jednotlivé typy motivace (např. Pokud chci u dětí využít a rozvíjet sociální motivaci, potom budu využívat práci ve skupinkách; pokud výkonovou zařadím soutěže…).

 

 1. Determinace lidské psychiky; jednota stránky fyzické + psychické + sociální + spirituální
 2. Vrozené a získané, zrání a učení; pojmy temperament (Thomas, Chesse, Birch), charakter (vývoj morálního usuzování), schopnosti (vývoj, inteligence, EI),
 3. Vliv rodiny na osobnost člověka – citová vazba, výchovné styly, přijetí (bezvýhradné x s podmínkami), sourozenecké konstelace, podnětnost x nepodnětnost; vřelost x chlad
 4. Norma a normalita; znaky duševního zdraví; rizika nálepkování; nejčastější psychické poruchy v předškolním věku
 5. Socializace (primární a sekundární) a sociální učení, problematika odměn a trestů
 6. Narušení vývoje – deprivace, subdeprivace, CAN, projevy deprivace a subdeprivace
 7. Vývoj člověka v prvních třech letech života (vlivy prenatální, období kojenecké a batolecí – zejména vývoj psychický – kognitivní, emoční, sociální
 8. Předškolní období – zejména vývoj řeči a kognitivní,
 9. Předškolní období – zejména vývoj emoční, sociální, význam hry v předškolním věku
 10. Školní zralost a odklad školní docházky, péče o děti s odkladem
 11. Osobnost učitele v mateřské škole- kompetence, předpoklady (emoční inteligence, charakter, resilience, syndrom vyhoření),
 12. Autorita a pojetí autority, její zdroje a úskalí, patologie moci, atribuce, vliv učitelova očekávání na žáka a na třídu
 13. Komunikace a interakce v MŠ (učitel x rodič, učitel x žáci, učitel x vedení školky); verbální, neverbální, kongruence, Pygmalion a Golem efekt.
 14. Sebepojetí – vývoj, vliv rodiny a učitele na sebepojetí dítěte, sebepojetí učitele
 15. Psychohygiena, osobnostní rozvoj, seberealizace (dětí, učitele)
 16. Pedagogická diagnostika a její metody, diagnostika a autodiagnostika učitele, diagnostika dítěte a třídy
 17. Motivace – poznávací, sociální, výkonová; zóna nejbližšího vývoje
 18. Rodina x mateřská škola (adaptace dítěte, rozdíly ve výchově, střet hodnot, multikulturní a jiné aspekty), mateřská škola jako prostor pro edukaci rodičů
 19. Problematika individuálního přístupu, IVP
 20. Péče o děti a rodiny s častějšími diagnózami (ADD, ADHD, PAS, neurózy, mentální retardace, děti s chronickým onemocněním), spolupráce s odbornými pracovišti (SPC, PPP, dětský lékař)
 21. Náročná témata ve výchově (téma sexu, smrti, multikulturní a jiné odlišnosti)
 22. Náročné životní situace a jejich zvládání (krize, trauma), posilování adaptivních strategií
 23. Psychologické teorie a psychoterapie jako opora pro osobnostní růst učitele a pro práci s dětmi (inspirace psychoanalýzou - obranné mechanismy, attachment, interpersonální psychologií – směry vztahování se k lidem, logoterapií – smysl života, humanistickou – bezvýhradné přijetí, autenticita, kongruence, seberealizace a existenciální psychologií – zdroje úzkosti (smrt, osamělost, svoboda, smysl).
 24. Vysvětlení pojmů z RVP – individuální a věkové zvláštnosti, pedocentrismus, autoregulace, respektování dítěte, osobnostní přístup, individuální přístup
 25. Mateřská škola v kontextu života dítěte a rodiny (klady, zápory, rizika), zásady pro snadnější adaptaci, důvody obtížné adaptace. 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA  viz sylaby jednotlivých psychologických předmětů.