Aktuality

XV. konference ČAPV - souhrn

XV. konference ČAPV

souhrnná tabulka sekcí a témat referátů

Sekce Počet příspěvků Počet účastníků Klíčová témata
1 15 25 Výzkum kurikula a jeho metodologie
Evaluace různých forem kurikula
2 15 32 Konstruktivistické pojetí
Příprava studentů a učitelů na kurikulární reformu
3 15 20 Škola v sociálním kontextu
Souvislosti v přechodu žáků ze ZŠ na SŠ
Klima v učitelských sborech
Utváření charakteru žáků (analýza neetického chování učitelů, kladné stránky člověka)
Úvahy o budoucnosti školy a jejího zkoumání
4 11 14 Výzkum a převýchova
Spolupráce rodiny a školy
Škola a masmédia
5A 15 36 Evaluace
Historickopedagogický výzkum
Efektivita nástrojů
Osobnostní pojetí
5B 12 24 Evropské dimenze
Realizace kurikula
Motivace žáků
5C 13 13 Aspekty mladšího a středního školního věku
Motivační aspekty učení
Narativní pedagogika
6A 15 27 Učitelé a reforma
Kvalita pregraduální výchovy učitelů
Klíčové dimenze přípravy a možnosti změn
6B 14 19 Kurikulární reforma a změny ve vzdělávání učitelů
7 9 20 Informální vzdělávání
Rozvoj osobnostních kompetencí
celkem 122 206