Aktuality

NMgr. učitelské - Psychologie SŠ

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z psychologické části SZZ

Studijní obory:
Učitelství pro střední školy

 

Studenti u SZZ předloží:

 • Seznam prostudované literatury, na jehož základě bude vedena odborná rozprava o daném zkušebním okruhu

Studenti u SZZ prokáží:

 • Důkladné teoretické znalosti získané studiem odborné literatury
 • Schopnost určit souvislosti mezi pedagogickou a didaktickou teorií a praktickým využitím v pedagogických situacích.

 

Zkušební okruhy:

 1. Předmět psychologie: význam, cíle, základní dělení psychologických disciplín, funkce aplikovaných disciplín, vědecké způsoby vytváření poznání, realizace výzkumů a základní druhy výzkumů v psychologii.
  Uveďte 1 konkrétní situaci, kterou řeší pedagogická psychologie.
 2. Determinace lidské psychiky: míra dědičnosti psychických dispozic, vlivy zrání, sociálního prostředí, socializace, psychofyziologické vztahy mozku, CNS a psychických funkcí, stavů.
  Popište 1 příklad vlivu dědičnosti a prostředí na vybrané psychické funkce u dítěte.
 3. Učení: proces učení, asociační zákony, hlavní teorie (Watson, Thorndike, Skinner, Bandura, Wertheimer, Köhler), priming, habituace, senzibilizace, imprinting.
  Vyberte 1 situaci ze školního prostředí a aplikujte na ni vybranou teorii učení.
 4. Emoce: základní teorie (fyziologické, kognitivní, evoluční), dimenze a druhy emocí (včetně jejich vývoje), emoční inteligence (význam, složky), regulace emocí a vliv na kognitivní funkce.
  Na 1 konkrétním příkladu popište učitelovu roli při regulaci emocí žáků a jak se projevuje emoční inteligence u učitele.
 5. Myšlení: mentální reprezentace, strategie řešení problémů, usuzování a heuristiky při rozhodování, divergentní myšlení, vztah myšlení a řeči, vývoj myšlení (Piaget, Vygotskij).
  Uveďte 1 příklad heuristického usuzování u učitele. Na příkladu ze školního prostředí popište přechod mezi fázemi myšlení dle Piageta.
 6. Pozornost a paměť: pozornost – vývoj, vlastnosti, druhy a poruchy pozornosti, paměť – fáze paměťového procesu, druhy paměti, příčiny zapomínání.
  Uveďte 1 příklad, jak pracovat s pozorností žáků. Navrhněte postup, jak žákům pomoci při ukládání informací do paměti.
 7. Motivace: funkce a vymezení, motiv, potřeba, incentiva, druhy motivů a potřeb, typy konfliktů, základní teorie motivace (např. Maslow, Freud), motivace poznávací, sociální, výkonová (Rotter), flow, zájem, vliv na aspiraci, odměny a tresty.
  Najděte 1 příklad neprospívání ve školním prostředí a aplikujte vybrané teorie pro hlubší pochopení situace a navrhněte změnu. Popište, jak pracovat s odměnami a tresty ve škole.
 8. Schopnosti, dovednosti, inteligence: rozdělení schopností, nadání a talent, vymezení inteligence, druhy a teorie inteligence (např. Spearman, Thurstone, Cattell, Sternberg, Gardner), měření inteligence a jejich kritika.
  Uveďte 1 příklad dobré praxe a kritické momenty práce s nadanými dětmi.
 9. Temperament, charakter, morální vývoj: vymezení a odlišnosti, hlavní teorie temperamentu (např. Jung, Eysenck, Cloninger, Thomas a Chessová, Kagan) a jejich kritické zhodnocení, morální vývoj jedince (Kohlberg a Piaget) a jejich kritické zhodnocení.
  Popište 1 příklad, který se týká výchovného ovlivňování temperamentu a charakteru.
 10. Vývoj osobnosti: etapizace obecně, specifické teoretické koncepce (např. Erikson, Freud, Adler), socializace, vliv prostředí (normy, hodnoty).
  Vyberte 1 příklad vývojově daných konfliktů mezi učitelem a žáky na SŠ.
 11. Sebepojetí a vůle: teorie já, jáství, sebepojetí (např. dle Rogerse), sebehodnocení, sebeúcta, sebereflexe a její význam pro učitele, vůle (např. Kuhl, Heckhausen), druhy vůle, volní vlastnosti.
  Uveďte 1 příklad školní ne/úspěšnosti a analyzujte jej z hlediska poznatků psychologie osobnosti.
 12. Náročné životní situace: frustrace a reakce na ni, stres (druhy stresu), typy konfliktů, mechanismy zvládání konfliktů, osobnostní komponenty při zvládání stresu (např. self-efficacy, hardiness – nezdolnost, locus of control – způsob zaměření), syndrom vyhoření.
  Vyberte 1 příklad stresu ve školním prostředí na straně učitele a žáka a navrhněte možnosti, jak jej konstruktivně zvládat.
 13. Struktura osobnosti: osobnost jako systém, složky osobnosti, osobnostní rysy (Cattell, Allport, Big five), teoretické přístupy (např. Freud, Jung, Eysenck).
  Uveďte 1 příklad úspěšného zvládání role učitele na SŠ, důležité osobnostní předpoklady a jejich zdůvodnění.
 14. Vývojové zvláštnosti v období dospívání: sebehodnocení a sebepojetí, vzory, chování ve skupině, vliv okolí, psychické změny, strategie volby povolání, ne/koherence v sociální komunikaci, ve vztazích k sobě a k okolí.
  Na 1 příkladu ukažte nejčastější konflikty (intra- i interpersonální) dospívajícího jedince.
 15. Sociální komunikace ve skupině: druhy, modely, styly komunikace a výuky, chyby v komunikaci, asertivita a její využití, zvláštnosti komunikace mezi dospělým a dospívajícím, vývoj komunikace (resp. obecně sociální interakce) v průběhu ontogenetického vývoje.
  Vyberte 1 příklad asertivního chování v konkrétní situaci ze školního prostředí z pozice učitele a žáka.
 16. Atribuce a očekávání: druhy atribucí, atribuční chyby, vliv očekávání na osobnost, sebenaplňující se proroctví, kauzální atribuce, schematizující typizování žáků, preferenční postoje, rolové chování, naučená bezmocnost a naučený optimismus, paradoxní účinky učitelových motivačních přístupů.
  Na 1 příkladu popište možnosti, jak se vyrovnávat s problematikou atribuce v roli učitele.
 17. Záškoláctví, šikana a agresivita jako vybrané sociálně patologické jevy ve školním prostředí z pohledu psychologie: vymezení, druhy, příčiny vzniku, prevence, psychologický vhled do reakcí zúčastněných a okolí.
  Analyzujte 1 konkrétní situaci na SŠ a navrhněte, jak situaci psychologicky porozumět, možnosti prevence a adekvátního reagování ze strany okolí.
 18. Sociální skupina: vymezení, dělení, dynamika, fáze vývoje, vztahová struktura, skupinový výkon, normy, klima, role, pracovní týmy, styly výuky, diagnostika skupinových jevů a vztahů, sociální učení.
  Aplikujte poznatky o skupinové dynamice na 1 příklad skupinových konfliktů žáků a učitele.
 19. Nejčastější poruchy chování u adolescentů: vymezení a pohled z hlediska psychologie na dané jevy, druhy, příčiny vzniku, specifika a metodické postupy s ohledem na věk.
  Analyzujte 1 konkrétní situaci týkající se poruch(y) chování v adolescenci a navrhněte její řešení.
 20. Psychické obtíže a poruchy ve školním období na SŠ (zejména neurotické poruchy, poruchy osobnosti, poruchy schizofrenního okruhu, poruchy autistického spektra): vymezení, druhy, příčiny vzniku.
  Analyzujte 1 konkrétní situaci a navrhněte možnosti dalšího postupu a adekvátního reagování ze strany okolí.
 21. Morální dilemata ve škole, hodnoty a postoje: morální otázky učitelské profese, postoje a hodnoty v kontextu školy a výchovně vzdělávacího procesu, žádoucí postoje učitele, postupy pro utváření postojů a hodnot žáků.
  Uveďte 1 příklad morálního dilematu v každodenní praxi učitele a rozveďte úvahy, jak se zachovat a zdůvodnit postoje učitele.

 

Literatura:

Obecná psychologie

Anastazi, A.: Putz-Osterloh, W.: Differentielle Psychologie. Band 2., Unterschiede im Verhalten von Individuen und Gruppen. Beltz: Strudienbuch 1976.

Aronson, E.: Wieczorkowska-Nejtardt, Grazyna. Warszawa: Jacek Santorski & Co 2001.

Atkinson, R.L. a kolektiv: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995, 1997, 2002.

Boroš, J., Ondráčková, E., Živčicová, E.: Psychlógia. Bratislava, Iris 1999.

Cummins, Denise D.: Záhady experimentální psychologie: co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. Praha, Portál 1998.

Helus, Z.: Psychologie. Praha, Fortuna 1995.

Hill, G.: Moderní psychologie. Praha, Portál 2004.

Holas, E.: Úvod do obecné psychologie. Praha, SPN 1972.

Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: Psychologie pro právníky. Dobrá Voda, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2003.

Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, UK 1993.

Jiránek,F., Souček, J.: Úvod do obecné psychologie. Praha, SPN 1969.

Kagan, J.: Three seductive ideas. London: Harvard University Press 1999.

Kassin, S.: Psychologie. Brno, Computer Press 2007.

Kern, Z. a kol.: Přehled psychologie. Praha, Portál 1999.

Košč, M.: Základy psychológie.. Bratislava, Slov. Ped. Nakladatelstvo 2001.

Lukaszewski, W., Šwitajska, A.: Wielkie Pytania psychologii. Gdaňsk, Gdaňskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003.

Matějček, Z.: Počátky našeho duševního života. Praha, Panorama 1986.

Nakonečný, M.: Základy psychologie. Praha, Academia 1998 .

Nakonečný, M.: Obecná psychologie (sylabus přednášek). Č.B., JU TF 2006.

Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha, Academia 1997.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Praha, Academia 2003.

Nakonečný, M.: Psychologie téměř pro každého. Praha, Academia 2004.

Nakonečný, M. : Psychologie téměř pro každého. Praha, Academia 2004.

Petrová, A., Plevová, I.: Kapitoly z obecné psychologie.Díl I,. Olomouc, Univ. Palackého 2004.

Plevová, I.: Kapitoly z obecné psychologie. Díl II. Olomouc, Univ. Palackého 2004.

Plevová, I.: Kapitoly z obecné psychologie.

Plháková, M : Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004, 2005.

Říčan, P: Psychologie /příručka pro studenty/.Praha, Portál 2005.

Stuchlíková, I.: Základy psychologie emocí. Praha, Portál 2002

Vacínová, M.: Psychologie a společenská výchova. Pro střední odborné školy. Praha, Victoria Publishing 1995.

Vágnerová, M.: Úvod do psychologie. Praha, UK 1997/ upravené vydání 2004.

Vágnerová, M.:Základy psychologie. Praha, Karolinum 2004.

 

Vývojová psychologie

Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.

Langmeier, J., Krejčířová. D.Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998.

Piaget, J. Inhelderová, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997.

Erikson, E. Životní cyklus dokončený a rozšířený. Praha, 2007.

Sheehyová, G. Průvodce dospělostí. Praha: Portál, 2001.

Macek, P. Adolescence, Praha: Portál, 2002.

Kenneth West, G. Dobrodružství psychického vývoje, Praha: Portál,2002.

Allen, K.E. , Marotz, L.R. Přehled vývoje dítěte, Praha: Portál, 2001.

Pouthas, V., Jouen, F. Psychologie novorozence, Praha: Grada, 2001

 

Psychologie osobnosti

Hall, C.S., Lindzey, G., Loehlin, J.C., Manosevitz, M. Úvod do teórií ososbnosti. Bratislava: SPN, 1999.

Smékal, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2002.

Drapela,V.J. Přehled teorií osobnosti, Praha: Portál,1997.

Nakonečný, M. Psychologie osobnosti, Praha: Academia,1995.

Čačka, O. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, 1998.

Balcar. K. Úvod do studia psychologie osobnosti, Praha: SPN, 1983.

Leman, S. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 2001.

 

Pedagogická a sociální psychologie

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál. 2001.

Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 1997.

Hrabal, V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN. 1989.

Kaplan, P.S.: Educational Psychology for Tomorrow´s Teacher. St. Paul. New York. Los Angeles. San Francisco: West Publishing Company. 1990.

Nakonaný,M.: Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999.

Novotná, L., Hrochová, M., Miňhová, J.: Vývojová psychologie. Plzeň: ZU PF. 2004.

Rost, D.H : (Hrsg.). Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim: Psychologie Verlag Union. 1998. (upr. 3. vyd. 2006).