Aktuality

Tematické okruhy ke zkoušce z Pedagogické a školní psychologie

Vyučující: F. Man

 1. Pedagogická psychologie a její současná situace. Vymezení vztahů zejména k poradenské a školní psychologii.
 2. Učení - vybrané teorie (včetně Vygotského a Galperina), druhy učení, zákonitosti učení.
 3. "Mastery learning (orientation)" - zvládající učení vs. "helpless-orientation".
 4. Obecné a specifické determinanty učebního výkonu.
 5. Osobnost učitele a jeho kompetence. Vytváření pedagogických a sociálně psychologických dovedností.
 6. Specifika nadaných dětí a jejich rozvoj.
 7. Očekávání ve třídě (sebenaplňující se proroctví, pygmalion-efekt, kauzální atribuce, preferenční postoje, schematizující typizování žáků).
 8. Negativní ovlivňování studijních výsledků handicapy (orientace na chybu, neefektivní studijní postupy, snížená výkonnost pozornosti a soustředění, oslabená motivace, nekvalitní jazykový kód).
 9. Činitelé aktualizace potencionalit žáka.
 10. Interakce a komunikace ve škole.
 11. Soc. skupina a její efektivita.
 12. Socializace, její podstata a druhy.
 13. Školní třída jako sociální skupina (diagnostikování I-P vztahů a klimatu ve třídě).
 14. Psychologické zvláštnosti výchovných metod.
 15. Psychologické aspekty tvořivosti žáků a její podpora.
 16. Motivace a vůle ve škole - základní konceptualizace (poznávací/autodeterminované motivace, výkonová motivace, sociální motivace, kontrola /řízení/ činnosti /Kuhl/).
 17. Podpora (ovlivňování) učební motivace (aspirační úroveň, atribuce, vztahové normy, "flow" prožitek, zájem, autoregulační strategie).
 18. Neprospívající žák.
 19. Relativní neprospěch a jeho odstraňování.
 20. Naučená bezmocnost a naučený optimismus ve škole - základní explanační modely.
 21. Paradoxní účinky učitelových motivačních přístupů.
 22. NZŠ a negativní emoce ve škole a jejich zvládání (včetně "copingových" strategií).
 23. Nejčastější duševní poruchy a poruchy chování ve školním věku.
 24. Volný čas jedince a jeho náplň.
 25. Asociální a antisociální projevy. Delikvence, toxikománie, alkoholismus, gamblerství.
 26. Dětská interpretace světa a základní pojetí učiva.
 27. Rodina a výchova.
 28. Strukturování učiva.
 29. Učení z textu.
 30. Učení z obrazového materiálu.
 31. Autoregulace učení (self-regulated learning).
 32. Zvládání zátěže ve škole.
 33. Klima školní třídy.
 34. Klima školy.

 

Literatura:

Čáp, J., Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 Kaplan, P.S. (1990). Educational Psychology for Tomorrow´s Teacher. St. Paul. New York. Los Angeles. San Francisco: West Publishing Company.
 Rost, D.H. (1998)(Hrsg.). Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim: Psychologie Verlag Union.