Aktuality

Učitelství pro MŠ - Přijímací řízení

Kontakt na katedru

Katedra primární a preprimární pedagogiky PF JU, Dukelská 9, České Budějovice, tel. 387 773 231
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení:

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová, e-mail: lietam00@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu:

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa:

Profil absolventa učitelství pro mateřské školy je tvořen souborem znalostí a dovedností ve vzdělávacích oblastech, a to jak vyjádřených v RVP PV, tak obecných i specifických kompetencí nutných k vykonávání profese učitele mateřské školy. Absolvent si vytváří svůj profesní profil v průběhu studijní cesty,  jejímž cílem je osvojit si specifické znalosti a kompetence nutné k výkonu tohoto typu profese.

 

Přijímací zkouška:

Přijímací zkouška se skládá z níže uvedených částí, které ovlivňují pozici uchazeče ve výsledném pořadí. Při všech částech zkoušky je účastník povinen prokázat se na požádání průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz, či cestovní pas).

 

Průběh přijímací zkoušky:

Obsahem přijímací zkoušky je pohovor a prezentace tvořivých předpokladů pro povolání učitele mateřské školy. V průběhu pohovoru budou zjišťovány předpoklady, motivace a profesní zájem pro výkon povolání učitele mateřské školy. Bude posuzován mluvní projev a vystupování (včetně výslovnosti), dramatický projev (přednes básně, četba textu), hudební projev (zpěv písně a rytmické cítění, hra na hudební nástroj, pokud na něj uchazeč hraje), výtvarný projev (kresba).

Každý uchazeč si připraví báseň o dvou až třech slokách, píseň, přinese a představí svou oblíbenou dětskou knihu, dále si přinese pomůcky pro výtvarnou činnost (uhel nebo rudku). Pokud uchazeč hraje na hudební nástroj, který je přenositelný, může jej donést s sebou. Klavír bude pro uchazeče k dispozici v místě konání hudební části přijímací zkoušky. K prezentaci tvořivých disciplín je vhodné pohodlné oblečení umožňující pohybové aktivity.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tyto dílčí výsledky:

  • motivační pohovor, předpoklady pro výkon profese (maximum 20 bodů);
  • vhled do předškolní pedagogiky a literatury pro děti (maximum 20 bodů);
  • mluvní projev a vystupování, výslovnost (maximum 15 bodů);
  • dramatický projev (maximum 15 bodů);
  • hudební projev (maximum 15 bodů);
  • výtvarný projev (maximum 15 bodů).

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů. Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval přijímací zkoušku a dosáhl celkem alespoň 50 bodů.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Gordon, T. (2012). Výchova bez poražených. Praha: Malvern.
Mertin, V., & Gillernová I. (2012). Psychologie pro učitelky MŠ. Praha: Portál.
Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.
Opravilová, E.; & Gebhartová, V. (2011). Rok v mateřské škole. Praha: Portál.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT.
Svobodová, E. (2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE.
Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2016). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie – zaměření na předškolní věk. Praha: Portál.