Aktuality

Psychologie - SZZ - Integrativní psychologie

Státnicové otázky pro bakalářské studium psychologie - Integrativní psychologie

Integrativní psychologie je složena z předmětů sociální psychologie, vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Z každé disciplín student dostává jednu otázku, výsledná známka je součtem známek z uvedených třech disciplin.

Sociální psychologie

 1. Definice sociální psychologie, fikce "průměrného" člověka, zaměření na jedince nebo situaci. Metodologie sociální psychologie: druhy výzkumných metod a aplikace. Stručný popis historii přístupů v sociální psychologii.
 2. Sociální kognice. Procesy zpracovávání sociálních informací, druhy zpracovávání a fáze zpracování (pozornost, vnímání, paměť atd.) Rozdíl mezi kognicí a sociální kognicí. Schémata a jejich druhy. 
 3. Heuristický vs. algoritmický úsudek - definice obou přístupů včetně rozdílů mezi nimi. Typy známých heuristik a chybných úsudků. Důvod k používání heuristik. Faktory ovlivňující pravděpodobnost použití specifických úsudkových způsobů podle Kruglanského.
 4. Atribuční teorie a výzkum, aplikace, Heider, Kelley, Weiner. Přičítání příčinnosti a odpovědnosti. Atribuční chyby. Gilbertův třífázový model jako vysvětlení chyb. Implikace Weinerova modelu pro motivaci budoucího chování.
 5. Atribuční styly: popište Seligmanův kognitivní přístup k depresi, Alloy a Abramson přístup k depresi, Rotterův model umístění ovládání (locus of control), víra ve spravedlivý svět.
 6. Sociálně psychologické modely emocí. Teorie Schachtera a Singera, Lazarusovo kognitivní hodnocení, teorie zpětné vazby, misatribuce nabuzení, Zillmanova teorie přesunu podnětů. 
 7. Postoje, definice a charakteristiky, vznik, účel a struktura postojů, postoje jako mechanismus zpracovávání informací, postoje a předpověď chování (Fishbein a Ajzen).
 8. Aspekty přesvědčovacího procesu podle Yaleských komunikačních studií (Hovland a kolektiv): charakteristiky zdroje, sdělení, příjemce. 
 9. Modely přesvědčování: dvouprocesní modely přesvědčování - model pravděpodobnosti rozpracování (ELM, Petty a Cacioppo) a heuristicko-systematický model (HSM, Chaikenová a Eaglyová).
 10. Balanční teorie změn postojů: horké a studené modely, Heider, Festinger, Bem.
 11. Prosociální chování: faktory ovlivňující prosociální chování v nouzových situacích. Vysvětlení altruismu podle různých přístupů.
 12. Agrese: vysvětlení pravděpodobných příčin lidské agresivity podle různých přístupů. Je agrese vrozená nebo naučená? Vysvětlení skupinové agrese a šikany.
 13. Sociální interakce, konflikty v zájmech jedince a skupiny. Teorie her a řešení konfliktů, faktory ovlivňující percepce spoluhráčů a jejich rozhodnutí spolupracovat nebo soutěžit. 
 14. Afiliace a přitažlivost, dlouhodobé vztahy. Faktory ovlivňující vytváření vztahů a pak udržení vztahů. Klasické studie vztažené k tomuto tématu.
 15. Sociální vliv: konformita, vyhovění, poslušnost. Popis klasických studií (Asch, Milgram) a proměnných ovlivňujících konformitu a poslušnost.
 16. Možnosti vlivu menšiny na většinu. Moskoviciho model a příklady z reálného života. 
 17. Problematiku skupinových výkonů a se zaměřením na následující jevy: efekt přítomnosti druhého na výkon a jeho vysvětlení, skupinová lenivost, skupinové myšlení, skupinová polarizace, vliv vztahu druhů úkolů a velikostí skupin na výkonnost.
 18. Vznik a udržování meziskupinových předsudků. Vznik stereotypů, jejich udržování, na iluzorní korelace, sociální kategorizace.
 19. Jak může sociální psychologie přispět ke zlepšení zdravotních stavů a ke snižování stresu? Vnímání vlastní účinnosti (self-efficacy), faktory ovlivňující rozhodnutí změnit zdravotní návyky a postoje, faktory ovlivňující pocity stresu.
 20. Organizační psychologie: pracovní spokojenost, vnímání a rozlišování mezi distribuční spravedlností a procesní spravedlností, teorie vůdcovství, Fiedlerův model interakce vůdcovského stylu se situací. 

Vývojová psychologie

 1. Vývojová psychologie jako vědní disciplína, její předmět a metody.
 2. Teorie psychického vývoje. 
 3. Děti ohrožené prostředím: deprivace, týrání, zanedbávání, sexuální zneužívání. Dítě se sociokulturním handicapem a jeho vývoj.
 4. Emocionalita v průběhu života. Teorie připoutání, úloha rané citové vazby, vazba v blízkých vztazích.
 5. Vývoj vztahů k členům rodiny. Sourozenecké konstelace. Diagnostika rodiny a rodinných vztahů.
 6. Kognitivní vývoj, teorie kognitivního vývoje; proměny kognice v průběhu života.
 7. Vývoj jednotlivých psychických funkcí (percepce, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, paměť, řeč). Vývoj grafomotoriky a výtvarného zobrazování.
 8. Teorie vývoje morálky v pojetích různých psychologických směrů a škol. 
 9. Psychosexuální vývoj a jeho determinanty. Genderová diferenciace.
 10. Vývoj interpersonálních vztahů, sociální poznávání v ontogenezi, rozvoj sociální kompetence. Rozvoj empatie, kooperace, soupeření. 
 11. Prenatální vývoj, období novorozenecké.
 12. Období kojenecké a batolecí.
 13. Předškolní věk a školní zralost.
 14. Mladší školní věk.
 15. Dospívání. 
 16. Mladá dospělost.
 17. Střední a starší dospělost.
 18. Stáří.

Psychologie osobnosti

 1. Osobnost jako téma psychologie, psychologické pojetí osobnosti
 2. Biologická a sociální determinace osobnosti 
 3. Temperament - některé teorie 
 4. Schopnosti, inteligence, tvořivost, kognitivní styl
 5. Osobnost a motivace, motivy, postoje, zájmy, hodnoty
 6. Utváření osobnosti, socializace a výchova, individuace a řízení vlastního vývoje
 7. Jáství a charakter
 8. Vrstvy a faktory osobnosti 
 9. Rysová a faktorová teorie, faktorové modely osobnosti (Allport, Cattell, model 5 faktorů)
 10. Teorie osobnosti
 11. Psychoanalýza, ego-psychologie
 12. Analytická psychologie, individuální psychologie 
 13. Interpersonální teorie osobnosti (Horneyova, Fromm, Sullivan)
 14. Behaviorální modely osobnosti (Skinner, Miller a Dollard)
 15. Psychosociální teorie osobnosti (Erikson)
 16. Holistická a humanistická teorie osobnosti (Goldstein, Maslow, Rogers, Frankl
 17. Osobnost a sociální učení - Bandura, Mischel, a další
 18. Osobní svět - Lewin, Kelly a další