Aktuality

SOP - SZZ - Sociální pedagogika

Tématické okruhy pro SZZ Sociální pedagogika 

 

 1. Pedagogika jako věda, její pojetí a předmět, cíle pedagogiky, struktura pedagogických disciplín, souvislosti pedagogiky s dalšími obory.
 2. První ucelená soustava názorů na výchovu a vzdělávání v díle J. A. Komenského (jeho pojetí výchovy jako cesty k všenápravě světa, sociální aspekty jeho filozofie výchovy).
 3. Výchova jako základní kategorie pedagogiky, tradiční a reformní pojetí výchovy, existenciální, psychoanalytické, postmoderní a enviromentalistické podněty pro formování novodobého pojetí výchovy. Výchova a krize současného světa.
 4. Exogenní a endogenní pojetí člověka a jim odpovídající pojetí výchovy, výchova a socializace, vnitřní a vnější determinace výchovy - meze a možnosti výchovného působení.
 5. Filozofie, etika a morálka (základní morální kategorie klasické etiky: dobro, svědomí, mravnost, ctnost, štěstí). 
 6. Teoretická, praktická a profesní etika, etika individuální a sociální (hledání etické dimenze ke globálnímu propojení a porozumění světu).
 7. Základní pojetí kvantitativního výzkumu sociálních jevů v oblasti pedagogických věd, příklad postupu kvantitativního výzkumu.
 8. Základní pojetí kvalitativního výzkumu sociálních jevů v oblasti pedagogických věd, hlavní složky a tipy kvalitativního výzkumu.
 9. Sociální pedagogika jako vědní disciplína, její vztah k příbuzným oborům (sociologie, pedagogika, sociální práce, sociální psychologie, speciální pedagogika). Vymezení úkolů sociální pedagogiky v minulosti a v současnosti, aktuální oblasti jejího zájmu v Německu, Polsku, na Slovensku, v ČR (obsahy sociální pedagogiky).
 10. Historické a filozofické aspekty sociálně orientovaného vnímání výchovy a jeho odraz v díle významných filozofů antiky, středověku a raného novověku, filozofická inspirace sociálně pedagogického hnutí (např. Platón, Aristoteles, Augustinus, Tomáš Akvinský, Erasmus Rotterdamský, Komenský, Rousseau).
 11. Utváření sociálně pedagogické teorie a praxe v 19. a 20. století, sociální pedagogika v díle významných myslitelů – inspirátorů oboru i v sociálně charitativní praxi (např. Pestalozzi,  D. Bosco,E. T. Seton, Fr. Bakule, E. Štorch, G. A.  Lindner, T. G. Masaryk, P. Natorp). 
 12. Vztah socializace a výchovy, socializace a prostředí, průběh socializace, obsahy socializace v malé sociální skupině. Lokální prostředí, vrstevnické skupiny a výchova.
 13. Rodina jako primární socializační prostředí, vymezení, funkce rodiny, charakteristiky rodiny v současné době.
 14. Náhradní rodinná péče, její formy, vymezení jednotlivých typů NRP, legislativní zázemí, aktuální problémy.
 15. Mládež jako specifická skupina, hodnotová orientace mládeže v zrcadle současných výzkumů. Problematika mládežnických subkultur, životní způsob mladé generace, možnosti trávení volného času
 16. Sociální patologie, deviace - definice, vymezení, přehled sociálně patologických jevů a problematika jejich zastoupení ve společnosti. Teorie sociálních deviací, norma - řád - deviace, funkce deviací ve společnosti.
 17. Vybrané biologické, psychologické a sociologické pohledy na příčiny deviací a na možnosti prevence.
 18. Agresivita mezi dětmi - biologické, sociální a kulturní kořeny pro nárůst agresivity v lidském společenství.
 19. Podoby šikany ve škole, agresor a oběť, typologie aktérů šikany, etapy rozvoje šikany. Prevence a řešení šikany ve školním prostředí, příklad postupů, zásady prevence a vyšetřování šikany, vliv školního prostředí na vznik šikany.
 20. Delikvence a kriminalita mládeže jako závažný sociálně patologický jev. Delikvence mládeže – etiologie, klasifikace, náprava, programy prevence, alternativní tresty.
 21. Drogové závislosti. Symptomy závislosti, prevence, represe, léčba a terapie - příklady hlavních postupů a zásad. Příčiny a vývoj drogových experimentů, osobnost toxikomana. Příklady jednotlivých druhů drog a jejich zneužívání v ČR.
 22. Problematika gamblerství, příčiny, ohrožené skupiny, etapy závislosti, prevence a možnosti nápravy.
 23. Sekty a kulty, alternativní religiozita, patologické mechanizmy sekt, znaky sektářství. Náboženský extremismus u nás i ve světě, příklady jednotlivých sekt působících v ČR.
 24. Extremismus a jeho šíření mezi mládeží - jeho historické a sociální kořeny. Vymezení, podoby politického extremismu mezi mládeží, příklady jednotlivých hnutí a skupin – pravicová a levicová extremistická scéna v ČR.
 25. Multikulturní výchova a její význam, základní pojmy a problémy multikulturní výchovy, pojem rasismus a xenofobie a jejich kořeny, výchova k toleranci a proti rasismu, příklady projektů, aktivit.
 26. Národnostní menšiny u nás a jejich situace z hlediska historie a současnosti. Migrace obyvatelstva v historii a současnosti, situace u nás, azylová politika ČR a situace migrujících cizinců přicházejících na naše území a problémy z ní vycházející.
 27. Romové, historie a současnost, soužití s majoritní společností, řešení tzv. romské otázky v kontextu sociálně pedagogické práce.
 28. Prevence. Stupně prevence, zásady efektivního provádění prevence, primární prevence ve školách, role učitele - metodika prevence, poradenského psychologa, příklad preventivního programu či projektů a aktivit ve školním prostředí.
 29. Stručná charakteristika vybraných metod sociální práce - např. poradenství, práce s rodinou, krizová intervence, terénní práce, streetwork, mediace a probace, práce s menšinami. 
 30. Volnočasové aktivity a prevence rizikového chování, funkce volného času, role rodiny a školy v utváření vztahu k volnému času, volnočasové instituce v ČR, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ze sociálně problematického prostředí a jejich poslání.