Aktuality

Psychologie (PS)

Vážení návštěvníci, tato stránka není aktuální – veškeré informace nyní naleznete na fakultním webu Katedra psychologie PF JU. Děkujeme za pochopení.

Garant studia a informace o studiu:

doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Místnost: D216
E-mail: dkucera@pf.jcu.cz


Informace pro studenty a uchazeče:

Okruhy k SZZ

Studijní plán (.pdf)

Přijímací řízení


Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání využívat například ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.) a všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň jednooborové psychologie.
Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připravováni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci odborného psychologa. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

Profil absolventa

Cílem bakalářského studia Psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je to, aby naši studenti získali kvalitní teoreticko-praktický základ pro další vzdělávání a odpovídající činnost v oboru psychologie nebo v příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie budou absolventi získávat také praktické kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické či manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi tak budou všestranně připraveni pro další studium psychologie nebo učitelství psychologie v navazujících magisterských oborech. 


Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Student oboru psychologie respektuje hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva a svobody, které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. Uznává, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku a postavení.

Student oboru psychologie usiluje o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení sebereflexe a dbá o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomuje si, že řada jevů a témat, se kterými přijde do kontaktu, vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měl být schopen těmto výzvám úspěšně čelit. Uvědomuje si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje a resilience je on sám a že je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet.

Student oboru psychologie disponuje funkční psychologickou gramotností. Uvědomuje si lidskou rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektuje) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky jak u sebe, tak u druhých lidí. Postupuje v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad praxe podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomuje si přednosti a omezení těchto postupů a vyhýbá se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto mu pomáhá otevřená mysl, kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky a pohledy.

Student oboru psychologie důstojně a se ctí čelí kritice, dokáže ji smysluplně reflektovat a adekvátně na ni reagovat. V případě svého pochybení chybu uzná a omluví se a, pokud je to možné, zajistí nápravu. Usiluje o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování daných slibů. Respektuje lidské soukromí, vyhýbá se a konfliktu zájmů a pokud takový nastane, aktivně ho řeší. K ostatním lidem přistupuje s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke svému prospěchu či s nimi manipulovat.