Aktuality

Speciální pedagogika (navazující, SPn)

Speciální pedagogika (SPn)

Navazující magisterský studijní program

 

Odborný garant
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
Místnost: D119
Telefon: 387 773 258
E-mail: jost@pf.jcu.cz

 

Organizační garant
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Místnost: D109
Telefon: 387 773 260
E-mail: bilkova@pf.jcu.cz

 

Studijní plán (.pdf)

 

Přijímací řízení

 

 

Cíle studijního programu:

Navazující magisterský program Speciální pedagogika je určen absolventům bakalářského studijního programu Speciální pedagogika bez ohledu na specializaci. Tento profesně zaměřený studijní program kvalifikuje studenta k výkonu samostatné speciálněpedagogické práce v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů.

 

Studijní program má za cíl:

  • prohloubit a doplnit znalosti získané v bakalářském studiu;
  • rozvíjet schopnost reflektovat speciální potřeby klienta (dítě/žák/student s postižením) a koncepční myšlení studentů v oblasti systematické péče o jedince se speciálními potřebami;
  • vybavit studenty kompetencemi k dalšímu samostatnému rozvoji odborných znalostí a dovedností v průběhu jejich profesní dráhy (další profesní růst);

prohlubovat schopnost vnímat člověka (klienta) s postižením v jeho bio-psycho-socio-spirituální jednotě.

 

Profil absolventa:

Absolvent studijního programu:

  • Prohloubí a sjednotí znalosti problematiky jednotlivých typů postižení a z nich vyplývajících speciálních potřeb získané v bakalářském studiu.
  • Je dostatečně orientován v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky, umí vhodně zvolit a používat relevantní diagnostické nástroje.
  • Je schopen vyhodnotit získaná diagnostická data a na jejich základě zvolit adekvátní intervenční nástroje.
  • Je schopen metodicky vést další odborníky (např. učitel, vychovatel, terapeut), kteří se podílejí na péči a vzdělávání jedince se speciálními potřebami.
  • Je způsobilý k poradenské péči o klienta a jeho rodinu.
  • Je způsobilý k tvorbě návrhu podpůrných opatření, která je schopen samostatně realizovat a v případě potřeby metodicky vést učitele k jejich realizaci.

Absolventi programu jsou kompetentní k výkonu profese speciálního pedagoga ve všech typech škol a školských zařízeních, zařízeních k výkonu ústavní a ochranné výchovy, stejně jako v oblasti sociálních služeb a v zařízeních zřizovaných v rámci neziskového sektoru. Mohou se tedy uplatnit jako speciální pedagogové v oblasti speciálněpedagogického poradenství a diagnostiky, stejně jako školní speciální pedagogové na všech typech a stupních škol v rámci školních poradenských pracovišť.