Aktuality

UOP - SZZ - Psychologie

Psychologie

OTÁZKY KE SZZ PRO UOP

 

 1. Člověk jako bytost bio-psycho-sociální: biologické a sociokulturní determinace psychiky 
 2. Periodizace psychického vývoje - etapy v životě jedince a klíčové proměnné každé z nich 
 3. Náročné životní situace a jejich zvládání (stres, frustrace, konflikt) 
 4. Sociálně patologické jevy - příčiny vzniku, možnosti jejich nápravy
 5. Sociální komunikace ve škole 
 6. Sociální skupina a její efektivita (struktura a dynamika malé sociální skupiny)
 7. Socializace, její podstata a druhy 
 8. Morální vývoj jedince
 9. Psychologické zvláštnosti výchovných metod 
 10. Podpora učební motivace učiteli a rodiči - přístupy, strategie účinky (učební motivace, modifikace motivu, vztahové normy, "flow", cílové motivace atd.) 
 11. Psychologické kontexty hodnocení, individuální, sociální a kriteriální vztahová norma
 12. Specifika puberty a adolescence
 13. Osobnost učitele, učitel dospívajících žáků
 14. Psychologická problematika rodiny
 15. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření
 16. Příčiny školního neúspěchu
 17. Záškoláctví a šikana, příčiny, prevence
 18. Poruchy učení
 19. Spolupráce učitele s rodiči dospívajících žáků
 20. Klima školní třídy

 

Literatura:

 1. Cangelosi, J. Strategie řízení třídy. Portál, Praha, 1994.
 2. Čáp, J. Mareš, J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha: 2001.
 3. Fenstermacher, G.D., Soltin, J.F. Vyučovací styly učitelů. Portál, Praha: 2008.
 4. Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha: 1997
 5. Gavora, P. Učitel a žáci v komunikaci.Paido, Brno, 2005.
 6. Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál 2006.
 7. Helus, Z.: Sociální psychologie. Praha, PedF UK .
 8. Hofbauer, B. Děti, mládež a volný čas. Portál, Praha, 2004.
 9. Jedlička, R, Koťa, J. Aktuální problémy výchovy: Analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Karolinum, Praha, 1998.
 10. Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha, 1996.
 11. Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada 1998. 
 12. Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Portál, Praha, 1998. 
 13. Michalová, Z. Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ a na školách středních. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004
 14. Pavelková, I.: Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci.) Praha, PedF UK, 2002
 15. Prokop, J. "Vztah učitelé - rodiče." In Prokop, J., Školní socializace. FP TUL, Liberec, 2001.
 16. Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Portál, Praha, 1999.
 17. Vágnerová, M.: Psychologie problémového dítěte školního věku. Portál, Praha 1994.
 18. Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha 1999.
 19. Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001.