Aktuality

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

Název projektu:  Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

Registr. číslo: C 18 (nebo delší verze CRP15 C18/PF)

Doba řešení projektu: 1 rok (1.1.2015 – 31.12.2015)

Žadatel:

Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

 

Anotace:

Projekt přispívá k rozšíření a zkvalitnění vysokoškolských poradenských služeb na základě využití nástrojů strategického plánování s důrazem na inovativní prvky. Vysokoškolské poradenství se stejně jako poradenství mimo oblast vysokých škol musí vyvíjet, snažit se reagovat na potřeby klientů (studentů) s cílem inovovat a cíleně směřovat, či dle potřeb rozšiřovat služby.

Projekt je zaměřen na inovaci a rozšíření služeb jednotlivých pracovišť VŠ, tak aby služby byly co nejkomplexnější, v důsledku čehož dojde k zvýšení kvality a kapacity služeb v celorepublikovém měřítku. Součástí komplexních služeb jsou i opatření sloužící k prevenci studijní neúspěšnosti, která budou podporována a rozvíjena s ohledem na zkušenosti jednotlivých VŠ.

Cílem projektu je dosáhnout vzájemné spolupráce, v rámci které dochází nejen ke sdílení dobré praxe, ale i cílenému rozvoji poradenských kompetencí a schopností i dovedností jednotlivých poradců díky centrálně organizovanému vzdělávání akceptujícímu všechna specifika vysokoškolského poradenství. Jedním z produktů takto rozsáhlé spolupráce bude analýza vysokoškolského poradenství zaměřená na pojetí, rozsah, úroveň a kvalitu poskytovaných služeb. Aktuální situace ve vysokoškolském poradenství je do jisté míry nepřehledná, na některých vysokých školách funguje více poradenských pracovišť, na některých jedno poskytuje celou šíři služeb. Je odlišné pojetí, kapacita i škála poskytovaných služeb.

Předpokladem efektivnosti poradenských služeb je analýza potřeb cílové skupiny, napříč spektrem škol a oborů, díky kterému bude možné odhalit aktuální trendy, co se potřebnosti týče i případná specifika jednolitých regionů či skupin studentů. Nedílnou součástí projektu pak je analýza zpětné vazby od studentů využívajících poradenské služby.

Tímto projektem chceme reagovat na potřebu poradenských center zkvalitňovat své služby, rozšiřovat je dle potřeb studentů a zároveň být v kontaktu s moderními poradenskými trendy. Absence metodického vymezení, či nástrojů standardizace v systému vysokoškolského poradenství si vyžádala vznik projektu, saturujícího potřeby plánovaného a plošně nastaveného rozvoje umožňujícího srovnání s ostatními pracovišti a využití zkušenostní a znalostí kolegů z jiných vysokých škol. To vše v souladu s Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015. Kde zejména v souvislosti se zajišťováním kvality ve vysokém školství je poradenství přímo zmíněno. Neméně důležitá je i profilace institucí a studijních programů, kde právě poradenská centra vyhodnocují uplatnění absolventů a využívají informace o požadavcích trhu práce na absolventy různých úrovní a oborů vzdělání. Poradenská centra se podílí i na zajištění dostupnosti vysokoškolského vzdělávání sociálněprávním poradenstvím a zajišťují kontakt studentů s praxí.

Role, cíle a výstupy řešitele a spoluřešitelů projektu nejsou zcela identické, každá škola kromě společných aktivit řeší i individuální aktivity, které však směřují ke společnému cíli. Je nutné brát v potaz odlišné pojetí i šíři aktuálně poskytovaných služeb a zaměření nejen poradenských pracovišť, ale celých vysokých škol, tedy inovace a rozvoj z pohledu jednotlivých škol mohou mít odlišné milníky.

 

Řešitelský tým za JU:

1                                      Filip Abramčuk               Koordinace a realizace projektu

2                                      Veronika Plachá             Asistence pro řešení dílčích činností

3                                      Zuzana Štefánková         Asistence pro řešení dílčích činností

4                                      Zdeňka Bajgarová          Asistence pro řešení dílčích činností