Aktuality

Psychologie (dvouob.) - SZZ - Obecná a integrovaná psychologie

Státnicové otázky pro bakalářské studium psychologie (dvouborová) - Obecná a integrovaná psychologie

Státnicový předmět je složen z předmětů obecná psychologie a integrovaná psychologie. Z každého předmětu student dostává jednu otázku, výsledná známka je součtem známek z uvedených dvou disciplín.

Obecná psychologie 

 1. Předmět psychologie a jeho historické proměny - přehled hlavních psychologických směrů. Modely psychiky. Mentální reprezentace, psychofyzický problém. Metodologické a etické problémy současné psychologie.
 2. Základní pojmy obecné psychologie - základní psychologické kategorie (psychika, mysl, vědomí, prožívání, chování) a základní psychické jevy (psychické procesy, stavy, obsahy, dispozice). Dělení psychických procesů. Mentální reprezentace a utváření psychických obsahů. 
 3. Determinace lidské psychiky. Psychofyzický problém. Biologické a sociokulturní vlivy na utváření psychických dispozic a dějů (dědičnost a možnosti zjišťování míry dědičnosti psychických dispozic, procesy zrání a učení, vlivy sociálního prostředí, kultury). Vztah aktuálních fyziologických stavů CNS a psychických funkcí, stavů.
 4. Vědomí a nevědomí. Vývoj psychologického zkoumání vědomí, vymezení základních pojmů. Funkce vědomí. Změněné stavy vědomí. Filosofické, kognitivní a neurologické přístupy k vymezení vědomí. Nevědomí a jeho různá pojetí. Pozornost. Problematika svobodné vůle.
 5. Senzorické a percepční procesy. Funkce percepčních procesů (lokalizace, rozpoznávání). Individuální rozdíly v percepčních procesech. Vliv implicitních a předpozornostních procesů (priming, podprahová percepce). Teorie percepce (gestaltistické principy, Gibsonovo pojetí přímé percepce, Posnerova teorie prototypů, neurologické výzkumy Hubela a Wiesela, teorie top-down).
 6. Představy a mentální reprezentace. Vjemy a představy. Druhy představ, neurologické vysvětlení. Procesy asociace představ. Mentální reprezentace poznatků - obrazy a výroky. teorie dvojího kódování, mentální modely. Mentální manipulace s představami. Pojmy, kategorie, sémantické sítě; konekcionistický model. Imaginace.
 7. Psychologie učení. Druhy a funkce jednotlivých druhů učení. Geneticky podmíněné procesy učení (habituace, imprinting, explorační chování). Klasické podmiňování a jeho role v lidském životě. Operantní podmiňování - proces (zpevnění, generalizace a diskriminace, extinkce a spontánní obnovení), dynamika - schémata zpevňování. Komplexní učení - role mentálních reprezentací (učení vhledem, Tolmanovo S-O-R, sociální učení). Implicitní a explicitní učení.
 8. Paměť a její funkce v životě člověka. Modely paměti (Atkinson a Shiffrin - tradiční model, Craik a Lockhart - úrovně zpracování informace, Engle, Baddeley - pracovní paměť, Tulving, Squire - paměťové systémy, McClelland a Rumelhart - konekcionistický model). Paměťové procesy - kódování, vybavování. Zkreslení a zapomínání. Neuropsychologie paměti. 
 9. Myšlení. Psychologické přístupy ke zkoumání myšlení; druhy myšlení. Myšlenkové operace. Propozicionální myšlení - druhy pojmů a operace s nimi, deduktivní a induktivní usuzování. Rozhodování - algoritmické a heuristické postupy, posuzování alternativ - teorie rozhodování. Myšlení jako řešení problémů.
 10. Jazyk a myšlení. Vlastnosti jazyka, osvojování si jazyka. Myšlení a řeč - Piaget, Vygotský, Bruner, Sapir-Whorfova hypotéza. Jazyk v sociálních souvislostech - řečové akty, komunikace.
 11. Emoce. Vymezení a funkce emocí, základní složky emočních jevů. Základní teorie (fyziologické, kognitivní, evoluční, dvoujádrová teorie). Dimenze a druhy emocí, jejich vývoj. Emoční inteligence, její význam a složky. Regulace emocí a vliv na kognitivní funkce.
 12. Motivace - funkce a vymezení, motiv, potřeba, incentiva. Sebezáchovné a stimulační motivy. Psychosociální motivy - vymezení, možnosti diagnostiky. Teorie motivace (Murray, Maslow, McClelland a MacAdams, Weiner, Heckhausen, Deci a Ryan). Implicitní a explicitní motivy. Předmětná stránka motivace - cíle. Motivace a vůle. 
 13. Integrativní pohled na psychické procesy - schopnosti a inteligence, temperament, charakter (vymezení, struktura a rozdělení, složky; hlavní teoretická pojetí). 

Integrovaná psychologie 

Integrovaná psychologie je průnikem tří disciplin: sociální psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Od studentů dvouoborového studia se očekává orientace v uvedených tématech, nikoliv jejich hluboká znalost.

 1. Sociální psychologie, psychologie osobnosti a vývojová psychologie - styčné body v rámci psychologie jako vědy, rozdíly v úhlech pohledu, sjednocující momenty. Předmět a metodologie jednotlivých disciplin. Historický vývoj. Průniky těchto disciplin. Teorie osobnosti, základní charakteristiky teorií osobnostnosti. Základní teorie vývoje. 
 2. Činitelé vývoje. Utváření osobnosti, socializace, výchova, individuace a řízení vlastního vývoje. Socializace v průběhu života. Teoretické koncepce (Erikson, Bandura, Mischel a další). Biologická determinace. Vliv prostředí a výchovy na vývoj jedince (Adler, Sullivan, Horney). 
 3. Děti ohrožené prostředím: deprivace, týrání, zanedbávání, sexuální zneužívání apod. Behaviorální modely osobnosti (Skinner, Miller a Dollard). Sociální vliv: konformita, vyhovění, poslušnost. Popis klasických studií (Asch, Milgram) a proměnných ovlivňujících konformitu a poslušnost. 
 4. Jáství, charakter, morální vývoj. Teoretické pohledy a koncepce. Rogers, Fromm, Kohlberg. Souvislost morálního a kognitivního vývoje. Možnosti vlivu menšiny na většinu. Moskoviciho model a příklady z reálného života. 
 5. Emoce a jejich vývoj v průběhu života. Sociálně psychologické modely emocí. Teorie Schachtera a Singera, Lazarusovo kognitivní hodnocení, teorie zpětné vazby, misatribuce nabuzení, Zillmanova teorie přesunu podnětů. Agrese: vysvětlení pravděpodobných příčin lidské agresivity podle různých přístupů. Je agrese vrozená nebo naučená? Vysvětlení skupinové agrese a šikany. Vrstvy a faktory osobnosti, model 5 faktorů. 
 6. Interpersonální teorie. Vývoj interpersonálních vztahů, sociální poznávání v ontogenezi, rozvoj sociální kompetence. Rozvoj empatie, kooperace, soupeření. Sociální interakce, konflikty v zájmech jedince a skupiny. Teorie her a řešení konfliktů, faktory ovlivňující percepce spoluhráčů a jejich rozhodnutí spolupracovat nebo soutěžit. Afiliace a přitažlivost, dlouhodobé vztahy. Faktory ovlivňující vytváření vztahů a pak udržení vztahů. Klasické studie vztažené k tomuto tématu. 
 7. Dítě se zdravotním handicapem a jeho vývoj. Jak může sociální psychologie přispět ke zlepšení zdravotních stavů a ke snižování stresu? Vnímání vlastní účinnosti (self-efficacy), faktory ovlivňující rozhodnutí změnit zdravotní návyky a postoje, faktory ovlivňující pocity stresu. Osobní svět - Lewin, Kelly a další 
 8. Genderová diferenciace - maskulinita x feminita jako faktor temperamentu, jungův archetyp animus a anima; oidipův a elektřin komplex, identifikace s rodičem stejného pohlaví. Atribuční teorie a výzkum, aplikace, Heider, Kelley, Weiner. Přičítání příčinnosti a odpovědnosti. Atribuční chyby. Gilbertův třífázový model jako vysvětlení chyb. Implikace Weinerova modelu pro motivaci budoucího chování. 
 9. Vývoj vztahů k členům rodiny. Sourozenecké konstelace. Adler. Prosociální chování: faktory ovlivňující prosociální chování v nouzových situacích. Vysvětlení altruismu podle různých přístupů. 
 10. Schopnosti, inteligence, tvořivost, kognitivní styl. Vývoj myšlení. Sociální kognice. Procesy zpracovávání sociálních informací, druhy zpracovávání a fáze zpracování (pozornost, vnímání, paměť atd.). Rozdíl mezi kognicí a sociální kognicí. Schémata a jejich druhy. Kelly- teorie konstruktů. 
 11. Osobnost a motivace, motivy, postoje, zájmy, hodnoty a jejich vývoj v průběhu života. Personologie - Murray. Maslow. Postoje, definice a charakteristiky, vznik, účel a struktura postojů, postoje jako mechanismus zpracovávání informací, postoje a předpověď chování (Fishbein a Ajzen). 
 12. Prenatální vývoj, období novorozenecké. Období kojenecké a období batolete. Hlavní determinanty vývoje v tomto období. Temperament a konstituce - tradiční teorie (antická, Kretschmerova, Sheldonova, Eysenckova) a moderní teorie temperamentu (Heymans a Wiersma, Buss a Plomin, Cloninger). Teorie temperamentových bloků. 
 13. Předškolní věk. Školní zralost, charakteristika dětí školsky nezralých. Holistické a humanistické teorie osobnosti. Balanční teorie změn postojů: horké a studené modely, Heider, Festinger, Bem. 
 14. Mladší školní věk; hlavní obtíže dětí v tomto věku (výukové obtíže, emoční problémy apod.). Problematika školní neúspěšnosti. Atribuční styly: Seligmanův kognitivní přístup k depresi, Alloy a Abramson přístup k depresi, Rotterův model umístění ovládání (locus of control), víra ve spravedlivý svět. 
 15. Adolescence. Hlavní okruhy problémů adolescentů, diagnostické a terapeutické možnosti. Problémy spojené s životním stylem dospívajícího.Erikson - hledání identity. Problematiku skupinových výkonů a se zaměřením na následující jevy: efekt přítomnosti druhého na výkon a jeho vysvětlení, skupinová lenivost, skupinové myšlení, skupinová polarizace, vliv vztahu druhů úkolů a velikostí skupin na výkonnost. 
 16. Dítě a dospívající se sociokulturním handicapem - možné zdroje problémů, možnosti pomoci sociokulturně znevýhodněným dětem. Vznik a udržování meziskupinových předsudků. Vznik stereotypů, jejich udržování, na iluzorní korelace, sociální kategorizace. 
 17. Období dospělosti, základní vývojové mezníky. Organizační psychologie: pracovní spokojenost, vnímání a rozlišování mezi distribuční spravedlností a procesní spravedlností, teorie vůdcovství, Fiedlerův model interakce vůdcovského stylu se situací.