Aktuality

Zajímavé výsledky tvůrčí činnosti katedry KPE

Nové publikace

Osobnost předškolního pedagoga Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení

Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kolektiv; Portál, 2017

Kniha se zaměřuje na nejdůležitější pracovní nástroj pedagogů, kteří pracují v mateřské škole, na jejich osobnost. Otevírá řadu důležitých a aktuálních témat, jako jsou například inkluze, komunikace s rodiči, pedagogická diagnostika nebo týmová spolupráce, a prostřednictvím příkladů z praxe, výstupů z vlastních nebo převzatých výzkumů a otázek k sebereflexi vede pedagogy k tomu, aby zrekapitulovali svůj způsob práce, zamysleli se nad tím, co jsou jejich silné a slabé stránky, a pokusili se sami najít oblasti, ve kterých mohou provést dílčí změny. Kniha je určena především předškolním pedagogům, učitelkám a učitelům mateřských škol, jako nástroj podporující kvalitní sebereflexi a profesní růst, dále ředitelkám a ředitelům mateřských škol jako soubor kritérií, ze kterých mohou vycházet při hodnocení svých zaměstnanců a případně při přijímání nových zaměstnanců, ale i jako studijní materiál pro budoucí učitele mateřských škol a jejich pedagogy. Mgr. Eva Svobodová a PhDr. Miluše Vítečková vyučují na PF JČU v Českých Budějovicích, obor učitelství pro MŠ. Autorsky se podílely na řadě publikací, například Do školky za zvířátky. Eva Svobodová je editorkou publikace Vzdělávání v mateřské škole a spoluautorkou knihy Metody dramatické výchovy v mateřské škole.
 

School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth

(kapitola v Progress in Education, NewYork: Nova Science Publishers, Vol. 48, 2017)
Jiří Jošt, Ram Thein, Helena Havlisová, Zuzana Bilková, Dana Brabcová, Ludmila Zemková a Vladimíra Petrášková

Deprivace je charakterizována řadou různorodých negativních účinků na život jedince. Jednou z oblastí, kam deprivace zasahuje, je školní život.  Participanty byly dětí, které vyrůstaly v nefunkčních rodinách a následně byly umístěny rozhodnutím soudu do institucionální péče. Kontrolní skupinu tvořily děti vyrůstající ve funkčních rodinách. Obě skupiny byly párově vyrovnány, tak že každé dítě klinické skupiny mělo za svého spolužáka dítě kontrolní skupiny. Jako nezávisle proměnné byly studovány prospěch, vrstevnické vztahy mezi spolužáky, sebepojetí a percepce žáka učitelem. Mírou posuzování byl skór skór psycho-sociální adaptace na oblast školního života. Autoři zjistili, že v klinické skupině dosáhlo nejvyšších hodnot psycho-sociální adaptace pouze 12 % dětí klinické skupiny. V kontrastu s klinickou skupinou učitelé vnímali žáky kontrolní skupiny jako pilnější, soustředěnější, inteligentnější, sebevědomější a oblíbenější. Žáci kontrolní skupiny dokázali lépe využívat své inteligence k vyššímu prospěchovému výkonu. Sebepojetí žáků klinické skupiny bylo celkově nižší a jejich sociometrická pozice horší než u žáků kontrolní skupiny. Autoři o těchto nálezech diskutují a zamýšlejí se nad rozšiřováním pěstounské péče a zkvalitňováním nynější institucionální péče.
 

Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele

Jošt, J., Man, F., & Nohavová, A. (Eds.). (2013). Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele. Praha: EDUKO. ISBN 978-80-87204-66-5. - obsah


 

Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení

Jošt, J., Nohavová, A., & Havlisová, H. (Eds.). (2015). Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha: EDUKO. ISBN 978-80-88057-18-5. - obsah

Další publikace:

Hošpesová, A. & TIchá, M. (2015). Problem Posing in Primary School Teacher Training. In F. M. Singer, N. Ellerton, J. Cai (Eds.) Mathematical Problem Posing: From Research to Effective Practice.  New York: Springer Science+Business Media, 433-447. - ukázka

Stuchlíková, I. a kol.(2015) Oborové didaktiky: vývoj– stav– perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

 

Strouhal, M., Garabiková Pártlová, M., Kasíková, H., Koťa, J., Urbánek, P., Valenta, J.. 2016. Učit se být učitelem - K vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha. Karolinum. - odkaz

 

Brabcova, D., Zarubova, J., Kohout, J., Jošt, J., & Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic self-concept in children with epilepsy and on their quality of lifeResearch in developmental disabilities45, 120-128. - ocenění

Sborníky KPE – Psychology Now!

     

Od roku 2015 založila naše katedra tradici vydávání vlastní publikace – sborníků studentských prací ze seminářů psychologie Psychology Now! Publikace mají reprezentovat výběr textů zpracovaných studenty Jihočeské univerzity v rámci seminářů na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU.

Všechny uveřejněné příspěvky prošly pečlivým výběrem, připomínkami editorů, ale také řádným recenzním řízením, které zahrnovalo dva odborné posudky na každý text. Vedoucím publikačního projektu je PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (oddělení psychologie KPE PF JU).

Více informací na: http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/publikace-sborniky-kpe.html

Projekty

CPACT

CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) je tříletý výzkumný plán zaměřený na studium mezilidské komunikace, probíhající na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S) v letech 2016–2018.

Projekt CPACT se pohybuje na pomezí dvou oborů – psychologie a lingvistiky. Ve výzkumu sledujeme vztahy mezi osobností člověka a slovy, která užívá. Proč lidé, kteří komunikují o tomtéž, využívají různé věty, slova a fráze? Díky počítačovému zpracování přirozeného jazyka, které provádějí lingvistické aplikace a naprogramované neuronové sítě, můžeme slovní komunikaci popsat způsobem, který pro nás byl dříve nedostupný. Tyto metody poté propojujeme s nástroji výzkumné psychologie a zjišťujeme, které konkrétní charakteristiky slov jsou vázány na vybrané charakteristiky mluvčího.

Poznatky z výzkumu mohou najít uplatnění v celé řadě oblastí: Například lidé, kteří se v těžké životní situaci obracejí na linku důvěry: Prožívají jen krátkodobou úzkost, nebo jsou naopak ohroženi rizikem sebepoškození či sebevraždy? Analýzou jejich mluveného či psaného projevu bychom jim mohli lépe porozumět a pomoci. A obecně, nesdělují nám lidé tím, jak s námi komunikují, více než jen svůj postoj a názory? K zodpovězení těchto a mnoha dalších otázek se snaží přispět i náš výzkum CPACT.

 

http://www.cpact.cz

Projekt CPACT (GA ČR 16-19087S)
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
E-mail: info@cpact.cz
Telefon: +420 605 983 326

 

Studentské projekty

Nákupní horečka aneb Vánoce jsou tady - Plančíková,V., Šebová Šafaříková J. & Takáčová. J. - plný text

Tipy pro lepší paměť - Frčková, P. - plný text

Psychologie práce a hodnotová orientace (Zlepšování vývoje IT pracovních dovedností v rámci užívání různých stylů vedení v interakci s individuální hodnotovou orientací) - Kateřina Marie Šimková - prezentace

Sny - Emanuel Breicha - prezentace

 

Exkurze

Exkurze GW Logistics a.s. České Budějovice

Dne 26.dubna 2017 se studenti 2. ročníku psychologie KPE zúčastnili
exkurze ve firmě GW Logistics a.s. České Budějovice, která se zabývá
dopravními a servisními službami.
V první části programu měli studenti možnost nahlédnout do vnitřních
prostor budovy, kde absolvovali přednášku s Ing. Mrkvičkou (personální
ředitel, předseda představenstva firmy). Ta jim přiblížila interní
fungování firmy, včetně personálních záležitostí, důležitosti pracovních
pozic, jejich možnosti, formy odměn a normy celé společnosti. Poté si v
rámci praktické části studenti mohli vyzkoušet řízení nákladního vozidla s
instruktorem a nahlédnout do celého prostoru společnosti.

 

Učitelství MŠ

Metodiky činností pro předškolní vzdělávání

Nakladatelství RAABE, Praha

Od roku 2007, těsně po nabytí platnosti RVP PV, uvedlo RAABE na trh první knihu této metodické řady, kterou jsou Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání autorky Mgr. Evy Svobodové. Na tuto velice úspěšnou publikaci navázaly další publikace odborníků z jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání. Nejnovější z této řady je metodika Činnosti ke svátkům a tradicím z roku 2016, na které se podílela jako autorka a editorka Mgr. Eva Svobodová a jako autorka absolventka oboru Učitelství pro MŠ na PF JČU Bc. Zuzana Kupcová.

 Další řadou, na které se podílely autorky z PF JČU PaedDr. Alena Váchová, Mgr. Martina Lietavcová a Mgr. Zuzana Štefánková Ph.D. a Mgr. Eva Svobodová je řada Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. Velmi dobrým počinem je v této edici metodika  Rozvíjíme jazyk a řeč dětí, na které se jako jeden ze tří autorů podílela velkou částí PaedDr. Alena Váchová a také absolventka Bc. Zuzana Kupcová.

 

Pohádkový kufřík

Mgr. Eva Svobodová

Pohádkový kufřík je vlastně kniha - divadlo. Jeho výhodou je jednoduché ovládání ze strany učitelky a maximální pozornost ze strany dětí. Kufřík je inspirován tradičním japonským divadlem kamischibai, ale vychází z tradičních českých podmínek. V divadle jsou místo loutek a kulis užívány ilustrace, se kterými může pedagog pohybovat tak, že vytváří iluzi pohybu a obrázky oživuje. Pohádkový kufřík je přínosnou pomůckou pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, jeho využití je však mnohem širší. Zahrnuje prakticky celé spektrum obsahu RVP PV a přínosný může být i pro volnou hru dětí. V současnosti jsou pro kufřík k dispozici tři pohádky: Perníková chaloupka a Budulínek, součástí je i manuál pro práci s kufříkem a jednotlivými pohádkami. Návrh kufříku, pohádky a metodiku zpracovala Mgr. Eva Svobodová. Kufřík vyrábí a distribuuje firma Infra Třebíč.


Ukázky práce s kufříkem:  

 

Do školky za zvířátky

Svobodová, E., Váchová, A., Vítečková, M., & Koubská, P. (2012). Do školky za zvířátky: metodika práce s příběhy v MŠ. Praha: Portál.

Od roku 2012 je tato knížka, která vznikla na katedře pedagogiky PF JU,  jednou z nejprodávanějších knížek nakladatelství Portál v oblasti předškolní pedagogiky. V roce 2013 a 2014 patřila do první desítky nejprodávanějších knih tohoto nakladatelství a dnes je součástí téměř každé školní knihovny v českých mateřských školách. Metodika práce s příběhy, která je jejím obsahem, byla ověřena v mnoha mateřských školách a je lákavým tématem pro bakalářské a závěrečné práce našich studentů. Knihu doplňují obrázky Patricie Koubské, které jsou podnětným podkladem pro rozhovory s dětmi.

Odkaz