Aktuality

MŠSp - SZZ - Oftalmopedie

 1. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Terminologie. Předmět a cíl oboru. Struktura oftalmopedie,  Osoba se zrakovým postižením.
 2. Historický vývoj péče o osoby se zrakovým postižením.
 3. Stavba zrakového ústrojí. Zrakové funkce. Optický systém oka.
 4. Vývoj zrakového vnímání. Poruchy binokulárního vidění a jeho nápravy, dopady do předškolního vzdělávání.
 5. Klasifikace jednotlivých kategorií osob se zrakovým postižením podle různých kritérií.
 6. Etiologie zrakových vad. Zrakové vady dětského věku a jejich projevy z hlediska speciálně pedagogické diagnostiky, dopady do vzdělávání.
 7. Doba vzniku zrakové vady. Vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti člověka (kognitivní vývoj, motorický vývoj, socializace).
 8. Edukace dětí a žáků se zrakovým postižením (předškolní vzdělávání a jeho priority, vzdělávání v základní škole), legislativa.
 9. Profesní příprava studentů se zrakovým postižením na střední škole, vzdělávání na vysokých školách, speciálně pedagogické poradenství.
 10. Problematika vzdělávání žáků s kombinovaným postižením, z nichž jedno je postižení zraku.
 11. Speciálně pedagogické poradenství – raná intervence v péči o osoby se zrakovým postižením (druh služeb, cílová skupina, organizace služeb).
 12. Speciálně pedagogické poradenství – školské poradenské služby, speciálně pedagogická centra pro zrakově postižené.
 13. Poradenská zařízení sociální rehabilitace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace). Mimoškolní aktivity a volný čas dětí, žáků, studentů se zrakovým postižením.
 14. Integrace/inkluze ve vzdělávání. Podpůrná opatření při výuce dětí, žáků a studentů s postižením zraku. Spolupráce rodiny, školy a školského poradenského zařízení.
 15. Individuální vzdělávací plán a jeho funkce při vzdělávání dítěte, žáka, studenta s postižením zraku. Specifika vzdělávacího obsahu základního vzdělávání zejména ve vzdělávacích oblastech „Člověk a zdraví“ a „Člověk a svět práce“, ale i v ostatních oblastech základního vzdělávání, směřování k rozvoji klíčových kompetencí.
 16. Úprava prostředí, pracovní místo při vzdělávání jedince se zrakovým postižením.
 17. Zásady při výuce žáků a studentů se zrakovým postižením. Předměty speciální péče pro žáky se zrakovým postižením.
 18. Braillovo písmo. Metodika nácviku čtení a psaní Braillovým písmem. Pomůcky.
 19. Kompenzační pomůcky pro práci s informacemi – optické pomůcky, elektronické pomůcky a další pomůcky. Dostupnost pomůcek, legislativa.
 20. Kompenzační pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Dostupnost pomůcek, legislativa. Základní techniky a metodika prostorové orientace.