Aktuality

MŠSp - SZZ - Surdopedie

 1. Charakteristika   surdopedie. Předmět a cíle oboru.  Surdopedie a její zařazení v systému věd. Zásady surdopedické péče.  Osoba se sluchovým postižením.
 2. Historie péče,  výchovy  a vzdělávání  osob se sluchovým postižením.  Počátky vývoje společnosti. Středověk. Španělská, anglická, francouzská, německá škola. Milánský kongres.
 3. Historický vývoj péče o osoby se sluchovým postižením u nás. Současné trendy v surdopedii.
 4. Sluch.  Anatomie sluchového ústroji.  Příčiny vzniku sluchového postižení.
 5. Klasifikace sluchových  vad.  Podle místa postižení. Podle míry postižení. Podle doby vzniku. Etiologie sluchových vad.  Endogenní.  Exogenní.
 6. Surdopedická  diagnostika.  Subjektivní vyšetřovací metody.  Objektivní vyšetřovací metody. Orientační sluchová zkouška.
 7. Vývoj dítěte s postižením sluchu. Včasná intervence. Cíle, legislativa, metodika. Rodina a dítě se sluchovým postižením.
 8. Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. Individuální sluchová protetika.
 9. Komunikace osob se sluchovým postižením. Auditivně-orální systémy. Vizuálně-motorické systémy.
 10. Dítě se sluchovým postižením v mateřské škole hlavního vzdělávacího proudu.
 11. Systém poradenské péče. Školská poradenská zařízení. Legislativní zakotvení integrace.  Inkluze.
 12. Pedagogická asistence. Legislativní opora. Kvalifikační a osobnostní předpoklady asistenta pedagoga. Osobní asistence.
 13. Kultura Neslyšících. Tlumočnické služby pro neslyšící.
 14. Rodina a dítě s hluchoslepotou. Komunikace osob s hluchoslepotou. Možnosti péče a vzdělávání osob s duálním senzorickým postižením. /hluchoslepota/
 15. Kochleární implantát. Rehabilitace před a po operaci. SUKI.