Aktuality

MŠ - SZZ - Speciální pedagogika

Speciální pedagogika - okruhy ke SZZ pro obor Učitelství pro mateřské školy

 

 1. Speciální pedagogika jako vědní obor – předmět, cíle, systém speciální pedagogiky; terminologie ve speciální pedagogice (vada, porucha, postižení…), vývoj a nová východiska speciální pedagogiky; integrativní/inkluzivní pedagogika.

 2. Metody speciální pedagogiky; norma, normalita, abnormalita ve speciální pedagogice; individuální pojetí normality, relativizace pojmu normalita. Klasifikace postižení podle etiologie a potřeby podpory. Komplexní péče o jedince s postižením-  podpora v resortu školství (výchova, vzdělávání, poradenství); možnosti podpory z jiných resortů- zdravotnictví, sociální resort.

 3. Proces socializace u dětí s postižením- definice procesu socializace, složky socializačního procesu, socializace v rodině, ve škole; speciálně pedagogický pohled na socializaci- sociabilita, resocializace, dopady postižení do procesu socializace, stupně socializace; integrace, segregace, inkluze.

 4. Poradenství ve speciální pedagogice- definice poradenství, cíle, metody, poradenský systém u nás (poradenská pracoviště: ŠPZ, ŠPP, SVP); personální obsazení poradenského pracoviště, úloha v procesu péče o dítě s postižením. Raná péče (vymezení rané péče, cílové skupiny a oblasti podpory, formy poskytovaných služeb).

 5. Diagnostika ve speciální pedagogice (lékařská, psychologická, sociální, speciálně pedagogická), hlavní oblasti diagnostiky ve speciální pedagogice (lateralita, motorika, řeč…), diagnostické metody obecné a speciální, prevence ve speciální pedagogice.

 6. Dítě s postižením a jeho rodina- rodina a její význam, vliv dítěte s postižením na rodinu, výchovné postoje, potřeby pečujících rodin, jejich podpora.

 7. Systém péče o dítě s postižením v raném a předškolním věku- resort zdravotnictví, školství, sociální resort; raná péče (vymezení rané péče, cíle a oblasti podpory, formy poskytované péče); výchovný a vzdělávací systém, nestátní a neziskové organizace.

 8. Inkluze v oblasti předškolního vzdělávání- faktory ovlivňující a podporující inkluzivní vzdělávání (dítě s postižením, kolektiv dětí v MŠ, pracovníci MŠ, rodiče), podpůrná opatření (PLPP, IVP, asistent pedagoga, další druhy podpůrných opatření).

 9. Legislativní vymezení inkluzivního vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami- školský zákon a jeho prováděcí vyhlášky (Školský zákon 561/2004 v konsolidovaném znění účinném od  1. 9.2016, Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

 10. Děti s postižením zraku v MŠ (speciálně pedagogický přístup)
  Tyflopedie - charakteristika oboru, předmět, cíl péče. Typy a stupně zrakových vad. Předškolní výchova dítěte s postižením zraku; rozvoj dítěte se zrakovým postižením (kompenzační činitele, rozvoj prostorové orientace, rozvoj sebeobsluhy).

 11. Speciálně pedagogický přístup k dětem s vadami a poruchami sluchu v MŠ
  Surdopedie - charakteristika oboru, předmět péče a cíl. Význam sluchu pro jedince, typy a stupně sluchových vad. Zvláštnosti vizuální a akustické percepce, odezírání sluchově postižených, reedukace sluchu, kompenzační pomůcky.  Individuální péče o dítě se sluchovým postižením v MŠ (rozvíjení sluchu, řeči, motorických schopností, význam hry pro rozvoj zrakového vnímání a pozornosti).

 12. Logopedická prevence a speciálně pedagogický přístup k dětem s narušenou komunikační schopností v MŠ
  Logopedie - vymezení oboru, předmět a cíl péče. Narušená komunikační schopnost, vady řeči (narušení článkování řeči, vývojová nemluvnost a získaná neurotická nemluvnost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, narušení plynulosti řeči, symptomatické poruchy řeči u senzorického, mentálního a somatického postižení). Intervence z pohledu učitele v předškolním zařízení, logopedická prevence.

 13. Dítě s mentálním postižením v předškolním věku
  Mentální postižení -  vymezení a klasifikační systém, etiologie. Specifika osobnosti dítěte s mentálním postižením, specifika práce s dítětem s mentálním postižením (v oblasti deficitních funkcí), metody a pomůcky využitelné v edukaci dětí s MP, hra a hračka- její  diagnostická a edukační hodnota u dětí s LMP. Výchovně vzdělávací přístupy k dětem s pervazivní vývojovou poruchou.

 14. Dítě s pohybovou vadou v MŠ
  Somatopedie jako obor speciální pedagogiky- předmět a cíl péče.
  Pohybové vady - vrozené, získané, obrny, deformace, úrazy a amputace - klasifikace. Specifika práce s dítětem s tělesným postižením v MŠ (podmínky v MŠ, metodika, pomůcky- vzdělávací, rehabilitační, kompenzační). Dětská mozková obrna - klasifikace, etiologie, členění DMO. Dítě s DMO v mateřské škole.

 15. Chronicky nemocné děti v MŠ
  Nejčastější chronická onemocnění dětského věku - epilepsie, alergie, cukrovka a obezita, srdeční vady.
  Jejich klasifikace. Výchovná péče o chronicky nemocné děti v mateřské škole.

 16. ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou
  Základní pojmy, definice, příčiny a projevy, diagnostická kritéria ADHD, možnosti intervence. Specifika práce s dítětem s ADHD v předškolním věku (rodina, mateřská škola)- zásady a postupy při práci s dítětem s ADHD předškolního věku.

 17. Sociální znevýhodnění- terminologické vymezení, etiologie sociálního znevýhodnění a jeho projevy a důsledky ve výchově a vzdělávání (dítě, rodina, kontext sociální). Specifika v přístupu k těmto dětem, specifika přípravy pro vstup do školy.

 18. Nadané dítě- vymezení pojmu nadání, typologie, charakteristické projevy nadaných dětí, možnosti identifikace nadaných dětí v MŠ, možnosti rozvoje nadání u dětí v MŠ (způsob práce s nadanými, inspirativní hry).

 

Literatura:

Bartoňová,M., Vítková,M. et. al. (2010) Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné školy. Brno: MU.

Bartoňová,M., Vítková,M. et. al (2012) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, MU.

Baslerová, P. a kol. (2012) Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: PF UP.

Čadilová, V., Žampachová, Z. a kol. (2012) Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra. Olomouc: PF UP.

Čadová, E. a kol. (2012) Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním oslabením. Olomouc: PF UP.

Fořtík, V., Fořtíková, J. (2007) Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál.

Goetz,M., Uhlíková,P. (2009) ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Praha: Galén.

Lechta,V. a kol. (2010) Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál.

Potměšil, M. a kol. (2012) Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: PF OP.

Renotiérová, M., Ludíková, L. a kol. (2005) Speciální pedagogika. Olomouc: PF UP.

Slowík,J.(2007) Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing.

Valenta, M., Petráš,P. a kol. (2012) Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: PF UP.