Aktuality

Učitelství psychologie pro SŠ (navazující, PSYCHn)

Učitelství psychologie pro střední školy (PSYCHn)

Navazující magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 2 roky se studuje jako dvouoborové studium.

 


Garant

prof. PhDr. František Man, CSc.
Místnost: TL103
telefon: 387 773 143
e-mail: fman@pf.jcu.cz

Informace o studiu:

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
Místnost: TL204
telefon: 387 773 368
e-mail: anohavova@pf.jcu.cz

 


Základní informace:

Charakteristika studijního oboru

Navazující magisterský studijní program poskytuje absolventům možnost získat vysokoškolskou kvalifikaci pro učitelství na středních školách. Tento program umožňuje získat magisterské vzdělání jak těm studentům, kteří se již při vstupu do bakalářského programu zaměří na učitelskou průpravu (a budou volit dvouoborové studium), tak některým absolventům bakalářského studia jednooborové psychologie.

 

Profil absolventa

Absolvent během studia získává kompetence pro učitelskou práci na středních školách. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie a pedagogiky bude absolvent vybaven kompetencemi potřebnými pro učitelskou práci (kompetencemi k didaktické transformaci obsahu dílčích psychologických disciplín, ke konstrukci a strukturování adekvátního kurikula dle proměn školních vzdělávacích programů, k pedagogicko-psychologické diagnostice a intervencím, k efektivní sociální komunikaci se všemi partnery zúčastněnými v procesu vzdělávání a výchovy středoškolské mládeže).

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni především na roli učitele psychologie na střední škole, zároveň budou připraveni podílet se na poradenské práci ve školních podmínkách (činnost preventisty sociálně patologických jevů, činnosti výchovných poradců). Budou schopni na školách realizovat reedukační, rehabilitační, stimulační a salutorní metodické postupy doporučené odborným psychologem, resp. speciálním pedagogem. Mohou svou erudicí škole pomoci při vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání, budou připraveni i pro intervence do oblasti organizační kultury a psychologie řízení v podmínkách školství.

Absolventi nebudou plně kvalifikování pro výkon samostatné psychologické praxe a nemohou aspirovat na práci, kde je požadováno absolvování magisterského studia jednooborové psychologie, absolventi tedy budou plně kvalifikovanými středoškolskými učiteli, nikoliv psychology.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část.

1. část (písemná): posouzení znalostí základních psychologických disciplín na úrovni teoretických základů bakalářského studia (tedy zejména obecné, vývojové, sociální psychologie a psychologie osobnosti, znalost metodologie psychologického výzkumu).

2. část (ústní): posouzení motivačních předpokladů a povahových vlastností nezbytných k práci učitele psychologie.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Obě části jsou vyhodnoceny bodově. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů celkem. Z toho může získat maximálně 50 bodů v písemné části (v 1. kole). V ústní části (v 2. kole) může získat maximálně 30 bodů. Dále ve 2. části přijímacího řízení může získat 10 bodů za absolvování bakalářského studijního oboru Psychologie nebo Psychologie se zaměřením na vzdělávání a dalších 10 bodů za absolvování tohoto oboru s celkovým hodnocením studia „absolvoval(a) s vyznamenáním“.

Do druhé části přijímací zkoušky postupují uchazeči s pořadím 1 – 60 podle počtu bodů dosažených v části první části, ve které získali minimálně 25 bodů.

Přijímací zkoušku úspěšně vykonal uchazeč, který absolvoval obě části a získal v nich celkem alespoň 55 bodů.

 

Výsledky

Výsledky první části přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích. Zde se uchazeči dozví, zda postoupili do dalšího kola.

 

Další důležitá sdělení

K přijímací zkoušce si uchazeč přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas) a doklad o absolvování bakalářského stupně studia psychologie (jedno i dvouoborové).