Aktuality

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.

Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: mnajmonova@pf.jcu.cz

Místnost: D 207

Telefon: 387 773 220

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • obecná pedagogika, sociální pedagogika, interkulturní výchova, vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, andragogika

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • Integrace žáků s SVP do 1. a 2. stupně ZŠ
  • Klima školy
  • Klima školní třídy

Publikační činnost:

NAJMONOVÁ, M.  Utváření klimatu třídy s žákem se specifickou poruchou chování [poster]. Olomouc: Konference ČAPV, 2014. Dostupné na: http://www.capvolomouc.cz/po-konferenci/prezentace-posteru-/

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., NAJMONOVÁ, M. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. In České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, 281 s. ISBN 978-80-7394-471-1.

ŽLÁBKOVÁ, I., NAJMONOVÁ, M. Postoje studentů učitelství k žákům z rodin vybraných etnických minorit. In Najmonová, M., Procházka, M., Vítečková, M. (eds.). Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit.. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, s. 232-242. ISBN 978-80-7394-471-1.

NAJMONOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Zpráva z 22. konference České pedagogické společnosti Škola a její křižovatky. Pedagogická orientace, 2015, roč. 25, č. 4, s. 635-639. ISSN 1211-4669.

NAJMONOVÁ, M., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., KUSÁ, O., LUKAS, J. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. In Brno: Liga lidských práv, 2016. ISBN 978-80-87414-30-9.

NAJMONOVÁ, M. Osobnost učitele zavádějícího metodu ovlivňující klima třídy. In Šafránková, Podroužek, Slowík, (eds.). Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 2016, s. 178-182. ISBN 978-80-261-0551-0.

Řešené projekty - spoluřešitelka

  • 2016 - 2018: Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků (hl. řešitel: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.) - GAJU 154/2016/S
  • Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663