Aktuality

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: zlabkovai@pf.jcu.cz

Místnost: D 208B

Telefon: 387 773 243

Katedra pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • obecná didaktika (zejména hodnocení ve vyučování); inkluzivní didaktika a inkluzivní vzdělávání; pedagogika volného času

Tematické okruhy pro bakalářské a diplomové práce 

  • Didaktika (hodnocení ve škole, organizační formy vyučování, alternativní školy)
  • Inkluzivní didaktika a inkluzivní vzdělávání (postoje učitelů k inkluzivnímu vzdělávání)
  • Pedagogika volného času (způsoby trávení volného času dětí a mládeže, organizované volnočasové aktivity)

Publikační činnost:

EVANS, R., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A., BIRCH JENSEN, S., NIELSEN, J. A., STUCHLÍKOVÁ, I., TIDEMAND, S., ŽLÁBKOVÁ, I. Teacher Perspectives About Using Formative Assessment. In Dolin J., Evans R. (eds.). Transforming Assessment. Cham: Springer, 2018, pp. 227–248. ISBN 978-3-319-63248-3.

LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C. P., HOŠPESOVÁ, A., GROB, R., HOLMEIER, M., MONTPIED, P., MOULIN, M., PETR, J., ROKOS, L., STUCHLÍKOVÁ, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O., ŽLÁBKOVÁ, I. Student´s Perspectives on Peer Assessment, in. Dolin J., Evans R. (eds.). Transforming Assessment. Cham: Springer, 2018, pp. 141–173. ISBN 978-3-319-63248-3.

ARTIGUE, M., NOVOTNÁ, J., GRUGEON-ALLYS, B., HOROKS, J., HOŠPESOVÁ, A., MORAOVÁ, H., PILET, J., ŽLÁBKOVÁ, I. Comparing the professional lexicons of Czech and French mathematics teachers. In Kaur, Ho, Toh, Choy, (eds.). Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education - Volume 2. Singapore: Singapore: PME, 2017, pp. 113–120. ISBN 978-1-387-13611-7.

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Introduction of formative peer assessment in primary mathematics from the pupils´ perspective. In Novotná, J., Moraová, H. (eds.). International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings. Equity and diversity in elementary mathematics education. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, pp. 205–215. ISBN 978-80-7290-955-1.

HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I. Assessment in inquiry based education in primary mathematics. In M. Flégl, M. Houška, I. Krejčí (eds.). Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016. Prague: Czech University of Life Science Prague, 2016, pp. 194–201. ISBN 978-80-213-2646-0.

NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., BUREŠ, J. How do we understand each other when we describe classroom activities – lexicon. In M. Flégl, M. Houška, I. Krejčí (eds.). Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016. Prague: Czech University of Life Science Prague, 2016, pp. 440–447. ISBN 978-80-213-2646-0.

ŽLÁBKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Inovace pedagogických praxí na PF JU v Českých Budějovicích. In V. Švec, K. Lojdová, B. Pravdová. Sborník z konference Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 52–58. ISBN 978-80-210-8274-8.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Änderungen in der staatlichen Abschlussprüfung – Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In O. Fleischmann, R. Seebauer, H. Zoglowek, M. Aleksandrovich (Eds./Hg.). The Teaching Profession, Profession Lehrer/in.: New Challenges – New Identities? Neue Herausforderungen – neue Identitäten? Zürich: Lit Verlag, 2015, s. 217–226. ISBN 978-3-643-90681-6.

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Formative peer assessment in inquiry based mathematics education (a case study). In J. Novotná, H. Moraová (eds.). International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT’15. Proceedings. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, pp. 146–155. ISBN 978-80-7290-833-2.

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In T. Kasper, D. Kasperová, M. Pánková (eds.) Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 68–78. ISBN 978-80-7494-152-8.

PROCHÁZKA, M., ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I. Analýza pedagogické situace jako součást státních závěrečných zkoušek učitelských oborů. In J. Poláchová Vašťatková, E. Dvořáková Kaněčková (eds.). Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Gevak, 2014, s. 132–139. ISBN 978-80-86768-90-8.

ROKOS, L., ŽLÁBKOVÁ, I. Východiska pro realizaci výzkumu o formativním hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování. In J. Poláchová Vašťatková, E. Dvořáková Kaněčková (eds.). Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník příspěvků z XXII. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Gevak, 2014, s. 172–177.

ŽLÁBKOVÁ, I., NAJMONOVÁ, M. Postoje studentů učitelství k žákům z rodin vybraných etnických minorit. In M. Procházka, M. Najmonová, M. Vítečková (eds.) Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2014, s. 232–242. ISBN 978-80-7394-471-1.

ŽLÁBKOVÁ, I. Úspěšnost pubescentů v organizovaných volnočasových aktivitách. In O. Dymokurský, T. Kasper (eds.) Vybrané aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání. Brno: Česká pedagogická společnost, 2014, s. 257–266. ISBN 978-80-905245-2-1.

ŽLÁBKOVÁ, I.; KRNINSKÝ, L. Zkušenost v procesu učení studentů učitelství. ACORát, 2014, roč. 3, č. 1, s. 19–26. ISSN 1803-0823. Dostupné na: http://www.acor.cz/acor/media/content/Acorat/Acorat3/4_Zlabkova_Krninsky.pdf

ŽLÁBKOVÁ, I. Hodnocení přínosné pro žáka [recenze]. Komenský, 2014, roč. 139, č. 1, s. 62–63.

STUCHLÍKOVÁ, I.; ŽLÁBKOVÁ, I.; HOŠPESOVÁ, A.; ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky [poster]. Olomouc: Konference ČAPV, 2014. Dostupné na: http://www.capvolomouc.cz/po-konferenci/prezentace-posteru-/

ŽLÁBKOVÁ, I., ROKOS, L. Pohledy na formativní a sumativní hodnocení žáka v českých publikacích. Pedagogika, 2013, č. 3. s. 328–354. ISSN 0031-3815. Dostupné na: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1079 

ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Pohled studentů učitelství na reflektivní a transmisivní přístup k učení. ACORát, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19–27. ISSN 1803-0823. Dostupné na: http://www.acor.cz/getattachment/Studovny/ACORat---archiv/1-2013/Zlabkova,-Krninsky_opr.pdf.aspx

ŽLÁBKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M. Pedagogika – učitel – reforma: na společné cestě? Pedagogická orientace, 2013, roč. 23, č. 3, s. 392–405. ISSN 1211-4669. Dostupné na:

http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2013/pedor13_3_diskuse_prochazkazlabkova.pdf

ŽLÁBKOVÁ, I. Organizované volnočasové aktivity pubescentů. In Evropské pedagogické fórum. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012 s. 209–216. ISBN 978-80-905243-2-3. 

ŽLÁBKOVÁ, I.; ROKOS, L. Czech Republic: Report on Czech Republic formative and sum-mative assessment results. In Rönnebeck, S. et al. National reports of partner countries reviewing research on formative and summative assessment in their countries. Kiel: IPN, 2013, s. 13–22. Dostupné na: http://assistme.ku.dk/project/wp2/130731_del2_3_IPN.pdf

ŽLÁBKOVÁ, I. Srovnání úspěšnosti pubescentů ve volnočasových aktivitách a ve škole. In Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: UK, 2012. ISBN 978-80-7290-620-8.

ŽLÁBKOVÁ, I. Formy hodnocení v České republice v kontextu jejich historického vývoje a zahraničních zkušeností. In Somr, M. et al. Pedagogika pedagogů. Tradice a současnost učitelství. České Budějovice: PF JU v Českých Budějovicích, 2012, s. 136–147. ISBN 978-80-7394-397-4.

ŽLÁBKOVÁ, I. Postoje pubescentů k hodnocení ve škole a ve volnočasových aktivitách. In Wernerová, J. (ed.) Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-722-2.

ŽLÁBKOVÁ, I.; MACKŮ, R. Filozofie pro děti - animace k osobní reflexi v "hledajícím společenství". In Činčera, J.; Kaplánek, M.; Sýkora, J. (ed.) Tři cesty k pedagogice volného času. Brno: Tribun EU, 2009, s. 107 - 111. ISBN 978-80-7399-611-6.

ČEJKOVÁ, I. Srovnání možnosti využití metody animace ve volném čase a ve škole. In Sýkora, J. (ed.) Výchova a volný čas 3. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 13 - 17. ISBN 978-80-7041-730-0.

ČEJKOVÁ, I. Využití pedagogické diagnostiky v oblasti pedagogiky volného času. In Pedagogika voľného času - teória a prax. Trnava: PF TU, 2008, s. 247 - 249. ISBN 978-80-8082-171-5. 

ČEJKOVÁ, I. Zkvalitňování vzdělávání vzhledem k profesním kompetencím studentů oboru Pedagogika volného času. In Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007, s. 92 - 95. ISBN 978-80-7302-133-7.

ČEJKOVÁ, I. Charakteristika procesu hodnocení na středních odborných učilištích. In Doležalová, J.; Vrabcová, D. Svatoš, T. (eds.) Hodnocení v práci učitele: Psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Kralové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-010-3.

ČEJKOVÁ, I. Autodiagnostika v práci pedagoga volného času. In Výchova a volný čas 2. Brno: PF MU, 2007, s. 143 - 146. ISBN 978-80-86633-97-8.

ČEJKOVÁ, I. Hodnocení ve škole a ve volném čase z pohledu pubescentů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference České asociace pedagogického výzkumu. [CD-ROM] České Budějovice: PF JU, 2007. ISBN 987-80-7040-991-6.

ČEJKOVÁ, I. Hodnocení ve škole a ve volném čase z pohledu pubescentů. In Jandová, R. (ed.) Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: PF JU, 2007, s. 195 - 199. ISBN 987-80-7394-061-4.

ČEJKOVÁ, I. Srovnání úspěšnosti pubescentů ve škole a ve volném čase. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference České asociace pedagogického výzkumu. [CD-ROM] Plzeň: ZU v Plzni, 2006. ISBN 80-7043-483-X.

ČEJKOVÁ, I. Autodiagnostika učitele jako předpoklad pro zlepšování kvality vyučovacího procesu. In SCHOLA 2006: Kvalita výchovy a vzdelávania. Bratislava: STU, 2006, s. 80 - 85. ISBN 80-227-2389-4.

ČEJKOVÁ, I.; HRUŠKOVÁ, L. Strategie vyučování z pohledu genderové diference u adolescentů. In Gender - rod v pedagogickém výskume a praxi. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006, s. 93 - 97. ISBN 80-89220-39-8.

ČEJKOVÁ, I. Současné trendy v pojetí pedagogické interakce. Pedagogická orientace, 2005, č. 2, s. 60 - 64. ISSN 1211-4669.