Aktuality

Mgr. Eva Svobodová

Mgr. Eva Svobodová

Kontakty

E-mail: esvobod@pf.jcu.cz

Místnost: D 219

Telefon: 387 773 232

Katedra primární a preprimární pedagogiky

978-80-7496-163-2. Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Odborné zaměření:

  • Učitelství MŠ

Oblasti profesního zájmu: 

  • Hra v životě předškolního dítěte
  • Respektující komunikace s dětmi
  • Prosociální chování a činnosti v předškolním vzdělávání
  • Emoční rozvoj předškolního dítěte
  • Dramatická výchova v předškolním vzdělávání
  • Sociální dovednosti předškolního pedagoga
  • Profesní kompetence předškolního pedagoga
  • Aktuální problémy předškolního vzdělávání
  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a jeho aplikace do praxe

Témata bakalářských a diplomových prací:

Po domluvě se studenty lze vybrat z okruhů: Komunikace v mateřské škole; Hra v předškolním vzděláván; Morální výchova v předškolním vzdělávání, Dramatická výchova; Praktické činnosti v předškolním vzdělávání; Prosociální chování; Evaluace atd  Témata nutno konkretizovat spolu s vedoucí práce

Publikační činnost:

SVOBODOVÁ, E. Aktuální problémy předškolního vzdělávání v souvislosti s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. In Sborník s akcentem na komunikační dovednosipříspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 113-116.

SVOBODOVÁ, E. Zkušenosti s přijetím RVP PV v mateřských školách. In JANDOVÁ, R. (ed.) Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. PF JU České Budějovice, 2005, s. 23 - 26.

SVOBODOVÁ, E. Jak se vede českým mateřským školám? In Informatorium 3-8, Praha, Portál Praha, Ročník XIII, 2006, č. 6, s. 6 - 7

SVOBODOVÁ, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE, 2007, monografie

SVOBODOVÁ, E.; VONDRUŠKOVÁ, A.; BUĎÁRKOVÁ, I.; LEJSKOVÁ, P.; ŠIŠINKOVÁ, E. Svátky a významné dny v programu MŠ, RAABE, Praha, 2007

SVOBODOVÁ, E. Obsah a formy předškolního vzdělávání: Učební text. Č. Budějovice: PF JU, 2007 - celý text

SVOBODOVÁ, E. Martine, vrať se! Mladá Fronta, Praha, ISBN 80-204-1545-9

SVOBODOVÁ, E. Pohledy na současné předškolní vzdělávání. In: KROPÁČKOVÁ, J. (Ed.) Dítě předškolního věku dříve a dnes. Sborník z celostátní konference PedF UK Praha Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha: PedF UK v Praze, 2008, s. 102-105. 

SVOBODOVÁ, E. Tvorba a inovace školního vzdělávacího programu, In Řízení mateřské školy. Praha: RAABE, 2008, 15. aktualizace, C 2.7, strany: 1 - 57

SVOBODOVÁ, E. VÁCHOVÁ, A. Prosociální aspekty povolání učitelky mateřské školy. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání: Sborník z konference Profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008, s. 199 - 215. 

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A. Prosociální aspekty povolání učitelky mateřské školy, In sborník Profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PF OU, 2008. s. 199 - 215. 978-80-7368-615-4.

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A. Evaluace školního vzdělávacího programu. In Řízení mateřské školy. Praha: RAABE, 2008. s. 1-56. ISSN 1801-8394.

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A. Filozofie pro děti jako cesta k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti. In sborník Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov. Levoča: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Inštitút J. Páleša, 2009. s. 45 - 51. ISBN 978 - 80 - 8084 - 514 - 8.

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A. Pozitivní přístup v předškolním vzdělávání. In sborník vědecké konference s mezinárodní účastí Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc: ALTYN s.r.o., 2010. s. 239 - 242. ISBN: 978-80-87224-08-3.

SVOBODOVÁ, E. Jak se vede učitelkám mateřských škol. In Informatorium. Roč. XV, 2008, č. 10, s. 6 - 7.

SVOBODOVÁ, E. Jak si rozumíme s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání I.-III. In Kafomet pro mateřské školy, Stařeč: INFRA, 2009 , s. 25-27. Aktualizace, 2009, s. 1-3. 

SVOBODOVÁ, E. et al. Vzdělávání v mateřské škole, Praha: Portál, 2010. s. 30 - 39. ISBN 978-80-7367-774-9.

SVOBODOVÁ, E., Švejdová H. Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Praha: Portál, 2011. s. 1-167. ISBN 978-80-262-0020-8.

~~SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A. Bezpečnost dětí v mateřské škole. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 207-212.
SVOBODOVÁ, E. Sebevědomí a sebeuplatnění. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. D1, s. 1-13.
 SVOBODOVÁ, E. Samostatnost a orientace ve skupině. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B2, s. 1-11.
 SVOBODOVÁ, E. Společenská pravidla a návyky. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. F2, s. 1-17.
 SVOBODOVÁ, E. Podpora rozvíjení vůle a vytrvalosti. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B4, s. 1-14.
SVOBODOVÁ, E. Podpora uvědomování si citů a ovládání jejich projevů. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2012, roč. 2012, č. B3, s. 1-23.
SVOBODOVÁ, E. Tvorba školního vzdělávacího programu. In Syslová, Jak úspěšně řídit mateřskou školu. Praha : Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, s. 217-232. ISBN 978-80-7357-976-0.
SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A., VÍTEČKOVÁ, M. Do školky za zvířátky: Metodika práce s příběhy v MŠ. In Praha : Portál, 2012, 168 s. ISBN 978-80-262-0185-4. ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Dobro a zlo očima dětí předškolního věku. 2012.
ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Poznatky, sociální informovanost. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 1-30.
ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. Dobro a zlo očima dětí předškolního věku.. In Kaliský, Dobro a zlo, aneb o morálce (Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukaci). Zborník vědeckých studií.. Bánská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta pedagogická, 2013, s. 77-80. ISBN 978-80-557-0538-5.
SVOBODOVÁ, E. Hra v předškolním vzdělávání. In Hornáčková, Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 64-75. ISBN 978-80-7435-390-1.
KAPUCIÁNOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Pomáháme dětem s orientací v dnešním světě. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 108 s. ISBN 978-80-7496-164-9.
HAZUKOVÁ, H., PEHELOVÁ, M., RAUCHOVÁ, Z., SVOBODOVÁ, E. Objevujeme s dětmi kulturu a společnost. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 116 s. ISBN 978-80-7496-165-6.
HAZUKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., VÁŇOVÁ, H. Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-169-4.
DVOŘÁKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., KUKAČKOVÁ, M., NÁDVORNÍKOVÁ, H., SVOBODOVÁ, E. Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-162-5.
NÁDVORNÍKOVÁ, H., HANZOVÁ, B., HAZUKOVÁ, H., LEŽALOVÁ, R., PIŠLOVÁ, S., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Rozvíjíme tvořivost a vnímání dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 158 s. ISBN 978-80-7496-163-2.