Aktuality

PaedDr. Alena Váchová

PaedDr. Alena Váchová

Kontakty

E-mail: alenav@pf.jcu.cz

Místnost: D 219

Telefon: 387 773 232

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu: 

  • kurikulum v mateřské škole (plánování, realizace, evaluace), logopedická prevence v mateřské škole, hudební činnosti v mateřské škole, tvořivost dětí předškolního věku, aktuální problémy předškolního vzdělávání

Témata bakalářských a diplomových prací:

Dvouleté děti v mateřské škole

Plánování  v mateřské škole

Kooperativní činnosti v předškolním vzdělávání

Spoluúčast rodičů na vzdělávání v mateřské škole

Výstupy předškolního vzdělávání

Hra skupiny předškolních dětí v přirozeném přírodním prostředí a na dětském hřišti

Otázky předškolních dětí v mateřské škole (pro učitelky MŠ)

Otázky předškolních dětí v rodině (pro rodiče předškolního dítěte)

Řeč dětí ze sociálně odlišného rodinného prostředí

Rozvíjení tvořivosti v mateřské škole

Prožitkové učení z pohledu dětí 

Hudební činnosti v předškolním vzdělávání

Fonologické uvědomění  u předškolních dětí

Individualizace vzdělávání v mateřských školách

Profesní kompetence předškolního pedagoga

Implementace Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřských školách

Po domluvě se studenty je možné upřesnit další téma z oblasti předškolního vzdělávání. 

Publikační činnost:

Monografie:

VÁCHOVÁ, A., KUPCOVÁ, Z. a M.KUKAČKOVÁ  Rozvíjíme jazyk a řeč dětí. Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2015, 158 s. ISBN 978-80-7496-173-1.

SVOBODOVÁ, E., A. VÁCHOVÁ a M. VÍTEČKOVÁ Do školky za zvířátky: metodika práce s příběhy v MŠ. Praha, Portál, 2012, ISBN 978-80-262-0185-4

Kapitola v monografii:

VÁCHOVÁ, A. Třídní vzdělávací program. In SVOBODOVÁ, E. et al. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. s. 50 - 59. ISBN 978-80-7367-774-9.

VÁCHOVÁ, A., Školní kurikulum a školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. In SVOBODOVÁ, E. et al. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. s. 30 - 39. ISBN 978-80-7367-774-9.

Ostatní:

NÁDVORNÍKOVÁ, H., HANZOVÁ, B., HAZUKOVÁ, H., LEŽALOVÁ, R., PIŠLOVÁ, S., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Rozvíjíme tvořivost a vnímání dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 158 s. ISBN 978-80-7496-163-2.

HAZUKOVÁ, H., LIETAVCOVÁ, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., VÁŇOVÁ, H. Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí. In Nádvorníková, Smolíková, Svobodová, Praha : Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 164 s. ISBN 978-80-7496-169-4.

KAPUCIÁNOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A. Pomáháme dětem s orientací v dnešním světě. In Nádvorníková, Smolíková, Svobodová, Praha: Nakladatelství Josef RAABE, Praha, 2014, 108 s. ISBN 978-80-7496-164-9.

VÁCHOVÁ, A., VÍTEČKOVÁ, M. Reflexe pedagogické praxe v mateřských školách v Dolním Rakousku. In SYSLOVÁ, RODOVÁ, Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás?. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2014, s. 272-283. ISBN 978-80-210-7370-8.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., VÁCHOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E. - Dobro a zlo očima dětí předškolního věku, příspěvek na konferenci  Dobro a zlo, alebo o morálke I Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii (Zborník vedeckých štúdií) , ed.J. Kaliský, PF UMB v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 2013, s.77-80, ISBN978-80-557-0538-5.

SVOBODOVÁ, E.,VÁCHOVÁ, A. Bezpečnost dětí v mateřské škole in Prevence úrazů, otrav a násilí, no. 2, roč. VIII, Jihočeský Inzert Expres, s.r.o., Zdravotně sociální fakulta JCU, České Budějovice, 2012, s. 207-212, ISSN 1801-0261.

VÁCHOVÁ, A.: Výslovnost, Porozumění, Gramatická správnost řeči, Dorozumívání, Vyjadřování in Očekávané výstupy v praxi MŠ Metodická podpora k připravované revizi RVP PV. Raabe, s.r.o., Praha 2012, ISSN  1808-563X 

SVOBODOVÁ, E. , VÁCHOVÁ, A. Procvičujeme výslovnost, Včelička, Měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, č. .1,3,5,7,8,9, VI. ročník, 2011-12, Atelier Ex Aedifico spol. s r.o., Národní 20, Praha 1, 110 00ISSN 1804-3674

SVOBODOVÁ, E. , VÁCHOVÁ, A., VÍTEČKOVÁ, M. Školka zvířátek, Včelička, Měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole, č.1 - 9, V. ročník, 2010-11, Atelier Ex Aedifico spol. s r.o., Národní 20, Praha 1, 110 00ISSN 1804-3674

VÁCHOVÁ, A., ČUPOVÁ, M. Logopedická prevence v mateřských školách. In Sborník anotací příspěvků z mezinárodní vědecké konference  Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání . Ostrava: PF Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 1-12. ISBN 978-80-7368-771-7.

SVOBODOVÁ, E. , VÁCHOVÁ, A. Pozitivní přístup v předškolním vzdělávání. In sborník vědecké konference s mezinárodní účastí Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc: ALTYN s.r.o., 2010. s.239 – 242. ISBN: 978-80-87224-08-3.

SVOBODOVÁ, E. , VÁCHOVÁ, A. Filozofie pro děti jako cesta k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti. In sborník Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov.  Levoča: Katolícka univerzita v Ružomberku,  PF Inštitút J.Páleša, 2009. s.45 – 51. ISBN  978 – 80 – 8084 – 514 – 8.

SVOBODOVÁ, E. , VÁCHOVÁ, A. Evaluace školního vzdělávacího programu. In Řízení mateřské školy. Praha: RAABE, 2008. s. 1-56. ISSN  1801-8394.

SVOBODOVÁ, E., VÁCHOVÁ, A.: Prosociální aspekty povolání učitelky mateřské školy, sborník Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání, s.199 – 215, Ostravská univerzita, 2008, ISSN 978-80-7368-615-4

VÁCHOVÁ, A.: Špejlíci, Kafomet, Stařeč, 2008, 22. aktualizace, POZ-059.2 ,s.1-3, ISSN 1801-853X 

SVOBODOVÁ, E., TICHÁ A., VÁCHOVÁ, A.: Vývoj předškolního vzdělávání z pohledu absolventů mateřských škol , XV. konference ČAPV, 2007, PF JU, České Budějovice

VÁCHOVÁ A.: Ticho v mateřské škole je minulostí Informatorium 3-8, XIV., č. 9, str.10-11, 2007