Aktuality

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

Místnost: D 222B

Telefon: 387 773 231

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: pondělí - 11:00 - 12:00; 14:00 - 15:00

Oblast profesního zájmu:

 • Začínající a uvádějící učitel
 • Adaptační období učitele
 • Pregraduální příprava učitele
 • Praxe
 • Komunikace - vztah rodiny a školy
 • Speciální pedagogika
 • Rodina, nesezdané soužití
 • Výzkum a metodologické otázky

Témata bakalářských a diplomových prací:

 • témata bakalářských a diplomových prací se odvíjejí od návrhů studentů a výše uvedených oblastí profesního zájmu

Vyučované předměty:

 • Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ I, II KPE/PUP1, KPE/PUP2
 • Uvedení do praxe začínajícího učitele KPE/UPRUP
 • Učitelské praktikum KPE/UCPZ, KPE/UPRP
 • Osobnostní a sociální výcvik KPE/MMOSVB, KPE/MMOSVK
 • Předškolní pedagogika I. KPE / MPPB1
 • Speciální pedagogika ZŠ KPE/SPPZE, KPE/USPPE
 • Sociální aspekty rodiny v pedagogickém kontextu KPE/MSARB
 • Týdenní pedag.-psychologická praxe I, II KPE/TPXP1,KPE/TPXP2
 • Řízená pedagogicko-psychologická praxe KPE/ŘPXP
 • Základy metodologie pro pedagogy KPE/ZMPP, KPE/ZMPK.KPE/ZMP, KPE/ZMK
 • Kapitoly z metodologie pedagogického výzkumu KPE/UKMPV
 • Metody pedagogického výzkumu KPE/MMPVB, KPE/MMPVK

Vzdělání:

 • 2019                 doc., habilitační řízení v oboru Pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační práce na téma Začínající učitel
 • 2018 – 2020      Učitelství pro mateřské školy, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 2007 – 2011      Ph.D., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dizertační práce na téma Nesezdané soužití s dětmi
 • 2008                   PhDr., Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005 – 2008      Speciální pedagogika, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 1996 – 2001      Mgr., Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Praxe:

 • od 2019 - vedoucí oddělení primární a předškolní pedagogiky, katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • od 2009 - katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • od 2017 - školní speciální pedagog, pedagogický konzultant (0,2 úvazek) - ZŠ T.G.M. v Českých Budějovicích
 • 1996 - 2008 - učitelka na 1. st. ZŠ

Publikační činnost

Monografie:

 • VÍTEČKOVA, M.  2018. Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-269-7.
 • MAGOVÁ, L. a kol...... M. VÍTEČKOVÁ. 2016. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. Praha: Verbum. ISBN 978-80-87800-28-7.
 • CHALOUPKOVÁ, J. (ed.), D. HAMPLOVÁ, E. MITCHELL a M. VÍTEČKOVÁ. 2010. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7330-185-9.

Metodiky a autorská tvorba:

 • VÍTEČKOVÁ, M. 2018. Metodika zpracování bakalářské práce. Č. Budějovice: PF JU v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-689-0.
 • SVOBODOVÁ, E., A. VÁCHOVÁ a M. VÍTEČKOVÁ. 2012. Do školky za zvířátky: Metodika práce s příběhy v MŠ. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0185-4.
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2008. Barevené říkanky. Praha: Ottovo nakladatelství. ISBN 80-7360-776-X.
 • VÍTEČKOVA, M. 2003. Básničky pro tebe. Praha: Cesty. ISBN 80-7181-844-5.

Kapitola v monografii:

 • VÍTEČKOVÁ, M. a T. MATALOVÁ. 2018. Pojetí čtenářské pregramotnosti u učitelů mateřských škol a jejich další vzdělávání v této oblasti. In: NOHAVOVÁ, A. et al. Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti. Praha: EDUKO.  s. 26–41. ISBN 978-80-262-1243-0.
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2017. Učitel mateřské školy a kolegové. In: SVOBODOVÁ, E., M. VÍTEČKOVÁ (Eds.) et al. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál.  s. 131–142. ISBN 978-80-262-1243-0.
 • VÁCHOVÁ, A. a M. VÍTEČKOVÁ. 2017. Být učitelem mateřské školy. In: SVOBODOVÁ, E., M. VÍTEČKOVÁ (Eds.) et al. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. s. 13–15. ISBN 978-80-262-1243-0.
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a I. ŽLÁBKOVÁ. 2015. Änderungen in der staatlichen Abschlussprüfung - Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: FLEISCHMANN, O., R. SEEBAUER, H. ZOGLOWEK a M. ALEKSANDROVICH (Eds./Hg.). The Teaching Profession, Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag, p. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6.
 • VÍTEČKOVÁ, M. & Z. GADUŠOVÁ. 2014. International Research in the Field of Novice Teachers´ Induction. In: RABENSTEINER, Pia-MAra & RABENSTEINER, G. Internationalization in Teacher Education. Vol. 6 Challenges. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, p. 87-106. ISBN 978-3-8340-1395-8.
 • VÍTEČKOVÁ, M. & Z. GADUŠOVÁ. 2014. Mezinárodní výzkum v oblasti uvádění začínajících učitelů do praxe. In: RABENSTEINER, Pia-MAra & RABENSTEINER, G. Internationalization in Teacher Education. Vol. 6 Challenges. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, p. 69-86. ISBN 978-3-8340-1395-8.
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2013. Family in the Form of Unmarried Cohabitation as one of the Possible Life Styles of the Late Modernity. In: KUBÁTOVÁ, H. et al. Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 263-282. ISBN 978-80-244-3450-6.
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2010. Rodičovství v nesezdaném soužití. In: CHALOUPKOVÁ, J. (ed.), D. HAMPLOVÁ, E. MITCHELL a M. VÍTEČKOVÁ. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 117 - 150. ISBN 978-80-7330-185-9.

Odborné články v zahraničních časopisech a recenzovaných sbornících:

 • PROCHÁZKA, M., M. NAJMONOVÁ a M. VÍTEČKOVÁ. 2019. Sociální pedagog a jeho uplatnění v týmu školního poradenského pracoviště. SOCIALIA 2019: „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí?“. s. 117–123. ISBN 978-80-557-1646-6.
 • LIETAVCOVÁ, M., M. VÍTEČKOVÁ a J. JOŠT. 2018. Child transition from kindergarten to primary school as experienced by a kindergarten teacher.  ICERI2018 Proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 3885–3890. ISBN 978-84-09-05948-5.
 • NAJMONOVÁ, M., M. VÍTEČKOVÁ a M. PROCHÁZKA. 2018. Inclusion of pupils with specific behavioural disorders from the viewpoint of view of teachers and school psychologists. ICERI2018 Proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 3957–3963. ISBN 978-84-09-05948-5.
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a M. NAJMONOVÁ. 2018. Analysis of educational situations as a way of formation novice teachers' competences. INTED2018: Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 4384–4391. ISBN 978-84-697-9480-7. doi 10.21125/inted.2018.0851
 • HUSKOVÁ, Š., M. NAJMONOVÁ, M. PROCHÁZKA a M. VÍTEČKOVÁ. 2018. Factors of classroom psychosocial climate in lowersecondary school. INTED2018: Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 4377–4383. ISBN 978-84-697-9480-7. doi 10.21125/inted.2018.0850
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2017. Změny v rodinném soužití a jejich odraz v práci učitele 1. stupně ZŠ. In: BAKOŠOVÁ, Z. (Ed.). Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě. s. 155–163. ISBN 978-80-223-4353-4. Dostupné z https://spaeds.sk/wp-content/uploads/2018/03/Zborn%C3%ADk-Rodina-tolerancia-inakosti.pdf
 • VÍTEČKOVÁ, M. a M. PROCHÁZKA. 2017. Kindergarten teacher in the network of communication strategies. EDULEARN9th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 3-5 July: Conference proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 3816–3819. ISBN 978-84-697-3777-4/ISSN 2340-1117. doi 10.21125/edulearn.2017
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ, Z. GADUŠOVÁ, M. SULKOVÁ, B. MELKOVÁ a K. ŠPAČKOVÁ. 2017. Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novices teachers. EDULEARN 9th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Spain. 3-5 July: Conference proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 3810–3815. ISBN 978-84-697-3777-4/ISSN: 2340-1117. doi 10.21125/edulearn.2017
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2016. Komenského Informatorium školy mateřské jako inspirace pro předškolní pedagogiku. Слов'янський світ: видатні дослідники : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню слов'янської культури та писемності, 20-21 травня 2016 р., м. Ужгород. Užgorod: TOB. s. 184–187. ISBN 978-617-7404-37-7.
 • VÍTEČKOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, Z. GADUŠOVÁ a E. STRANOVSKÁ. 2016. Identifying novice teacher needs – the basis for novices' targeted support. ICERI2016 Proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 731–7738. ISBN 978-84-617-5895-1. doi 10.21125/iceri.2016.0772
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a Z. GADUŠOVÁ. 2016. Implementation of primary prevention in primary and secondary schools in the Czech Republic. ICERI2016 Proceedings. Valencia: IATED Academy. s. 7739–7746. ISBN 978-84-617-5895-1. doi 10.21125/iceri.2016.0774
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2016. Профессиональные компетенции университетского преподавателя в воспитании взрослых. Университет XXI века в системе непрерывново образованиа. Sborník z mezinárodní konference 25. – 26. 10. 2016. Čeljabinsk: Izdatelskij centr. s. 66–68. ISBN 978-5-696-04851-2.
 • STRANOVSKÁ, E., M. VÍTEČKOVÁ, Z. GADUŠOVÁ a M. PROCHÁZKA. 2016. Личностные требования начинающего преподавателя. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. Educational Sciences. 8(2), 102–111. (in Russ.) ISSN 2073-7602. Dostupné z https://cyberleninka.ru/article/v/lichnostnye-trebovaniya-nachinayuschego-prepodavatelya
 • PROCHÁZKA, M. a M. VÍTEČKOVÁ. 2016. Авторитет, компетентность и профессиональная роль преподавателя университета. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. Educational Sciences. 8(1), 29–33. (in Russ.) ISSN 2412-0553. Dostupné z https://cyberleninka.ru/article/v/avtoritet-kompetentnost-i-professionalnaya-rol-prepodavatelya-universiteta
 • VÍTEČKOVÁ, M. a Z. GADUŠOVÁ. 2015. Vysokoškolské studium učitelství z pohledu začínajícího učitele a identifikace jeho problematických oblastí. Edukácia. 1(1), 266–275. ISSN 1339-8725. Dostupné z https://www.upjs.sk/public/media/11250/Viteckova_Gadusova_VYSOKO%C5%A0KOLSK%C3%89%20STUDIUM%20U%C4%8CITELSTV%C3%8D%20Z%20POHLEDU%20ZA%C4%8C%C3%8DNAJ%C3%8DC%C3%8DHO%20U%C4%8CITELE%20A%20IDENTIFIKACE%20JEHO%20PROBLEMATICK%C3%9DCH%20OBLAST%C3%8D.pdf 
 • VÍTEČKOVÁ, M. a Z. GADUŠOVÁ. 2015. Transition of will-be-teachers from higher education into school teaching practice and their support by mentor-teachers. ATEE ANNUAL CONFERENCE 2014: Transitions in teacher education and professional identities. Braga: University of Minho. s. 411–420. ISBN 9789081563987.
 • VÍTEČKOVÁ, M. a Z. GADUŠOVÁ. 2014. Teacher Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. American Journal of Educational research. 2(12), 1131–1137. ISSN 2327-6150. Dostupné z http://pubs.sciepub.com/education/2/12/1/index.html
 • GADUŠOVÁ, Z. a M. VÍTEČKOVÁ. 2013. Mentors’ and Novices’ Perception of Teachers’ Professional Career Start in Slovakia and in the Czech Republic. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 106, 1825–1833. ISSN 1877-0428. Dostupné z https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813048301?via%3Dihub
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2012. Nesezdané soužití s dětmi – alternativa manželství. In: ONDREJKOVIČ, Peter (Ed.) Rodina v súčasnej spoločnosti I. Nitra: Katedra sociológie FF UKF. s. 171-180. ISBN 978-80-558-0048-6.

Odborné články v tuzemských časopisech:

 • VÍTEČKOVÁ, M., M. PROCHÁZKA a M. NAJMONOVÁ. 2018. Vnímání jinakosti dětmi na prvním stupni základních škol. Pedagogická orientace. 28(2), 290–305. ISSN 1211-4669. Dostupné z http://doi.orf/10.5817/PedOr2018-2-290
 • PROCHÁZKA, M. a M. VÍTEČKOVÁ. 2016. Pohled lektorů firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací činnosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 6(2), 106–117. ISSN 1804-526X. Dostupné z http://dx.doi.org/10.11118/lifele20160602106
 • VÍTEČKOVÁ, M. a J. CHALOUPKOVÁ KLÍMOVÁ. 2014. De-standardization of family trajectories: Childbearing in unmarried cohabitation not only as an alternative but also as a pathway to marriage. Kontakt. 16(2), 138–148. ISSN 1212-4117. Dostupné z https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2014.05.001
 • VÍTEČKOVÁ, M. a J. Chaloupková Klímová. 2014. Destandardizace rodiných drah: rodičovství v nesezdaném soužití jako alternativa i cesta k manželství. Kontakt. 16(2), 163–173. ISSN 1212-4117. Dostupné z https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2014/02/11.pdf
 • VÍTEČKOVÁ, M. a L. JÍLKOVÁ. 2011. Nesezdané soužití – otázka pojmenování. Lidé města/Urban people. 13(1), 73–86. ISSN 1212-8112. Dostupné z http://www.lidemesta.cz/assets/media/files/13-2011-1/Viteckova.pdf
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2011. Choosing unmarried cohabitation as an alternative to marriage. Journal of Nursing, Social Studies and Public Health. 2(1-2), 35–49. ISSN 1804-7181.
 • VÍTEČKOVÁ, M. a I. BRABCOVÁ. 2010. Nesezdané soužití – součást proměny rodiny (přehledová studie). Kontakt. 12(4), 488–499. ISSN 1212-4117. Dostupné z https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2010/04/15.pdf
 • BRABCOVÁ, I., A. MACHOVÁ a M. VÍTEČKOVÁ. 2010. Zdravotní stav imigrantů ve vybrané lokalitě České republiky: II. – závislost, výživa, doprava. Kontakt. 12(1), 55–65. ISSN 1212-4117. Dostupné z http://www.zsf.jcu.cz/cs/zsf/journals/kontakt-old/novy-kontakt/1-2010/zdravotni-stav-imigrantu-ve-vybrane-lokalite-ceske-republiky-ii-2013-zavislost-vyziva-doprava-full

Odborné články v tuzeských sbornících:

 • VÍTEČKOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, M. NAJMONOVÁ a I. ŠTĚCHOVÁ. 2018. Behaviour and discipline in schools as an educational problem from the viewpoint of student teachers. In: FEJFAR, J. et al. Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 (ERIE 2018) [CD-ROM]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 416–424. ISBN 978-80-213-2858-7.
 • GADUŠOVÁ, Z., E. STRANOVSKÁ a M. Vítečková. 2017. Učiteľ a dieťa "pod" križovatkou školských reforiem. In: PROCHÁZKA, M., M. RYBIČKOVÁ, M. VÍTEČKOVÁ a I. ŽLÁBKOVÁ (Eds.). Škola a její lidé na křižovatkách: Sborník z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. – 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Brno: ČPdS. s. 47–53. ISBN 978-80-905245-8-3.
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2017. Prostor pro vzájemné učení předškolních pedagogů v rámci dalšího vzdělávání. In: ČECH, T., L. KREJČÍKOVÁ a M. ŠIMÁNĚ (Eds.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 264–270. ISBN 978-80-7509-503-9.
 • GADUŠOVÁ, Z., E. FANDELOVÁ, M. VÍTEČKOVÁ a M. PROCHÁZKA. 2017. Assessment tools and criteria – what to apply to teachers´ work. In: HOUŠKA, Milan et al. Efficiency and Responsibility in Education 2017: 14th international conference: proceedings [CD-ROM]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 80–87. ISBN 978-80-213-2762-7.
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a K. ŠPAČKOVÁ. 2017. Prevention of risk behavior at the 1st level of elementary school. In: HOUŠKA, M. et al. Efficiency and Responsibility in Education 2017: 14th international conference: proceedings [CD-ROM]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 337–346. ISBN 978-80-213-2762-7.
 • VÍTEČKOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, M. SULKOVÁ a B. MELKOVÁ. 2017. Preparedness of a novice teacher to deal with disciplinary problems. In: HOUŠKA, Milan et al. Efficiency and Responsibility in Education 2017: 14th international conference: proceedings [CD-ROM]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 506–511. ISBN 978-80-213-2762-7.
 • VÍTEČKOVÁ, M. a M. PROCHÁZKA. 2016. Evaluace profesní podpory pedagogů v kontextu dalšího vzdělávání učitelů mateřských škol. In: HLAĎO, P. (Ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 472–484. ISBN 978-80-7509-426-1.
 • ŽLÁBKOVÁ, I., M. PROCHÁZKA a M. VÍTEČKOVÁ. 2016. Inovace pedagogických praxí na PF JU v Českých Budějovicích. In: ŠVEC, V., K. LOJDOVÁ a B. PRAVDOVÁ. Sborník z konference Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita. s. 52–58. ISBN 978-80-210-8274-8.
 • VÍTEČKOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, Z. GADUŠOVÁ a E. STRANOVSKÁ. 2016. Teacher at the Start of his Career and his Personal Needs. In: FLÉGL, M., M. HOUŠKA a I. KREJČÍ. Efficiency and Responsibility in Education 2016: 13th international conference: proceedings [CD-ROM]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 624–632.  ISBN 978-80-213-2646-0.
 • PROCHÁZKA, M. a M. VÍTEČKOVÁ. 2015. Sebereflexe role lektora v kontextu realizace firemního vzdělávání. In: DANIELOVÁ, L. a J. SCHMIED. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 434–444. ISBN 978-80-7509-287-8.
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a I. ŽLÁBKOVÁ. 2015. Änderungen in der staatlichen Abschlussprüfung – Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: FLEISCHMANN, O., R. SEEBAUER, H. ZOGLOWEK a M. ALEKSANDROVICH (Eds./Hg.). The Teaching Profession, Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag. s. 217–226. ISBN 978-3-643-90681-6.
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2014. Identifikace potřeb začínajícího učitele v kontextu vysokoškolské přípravy. In: POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J. a E. DVOŘÁKOVÁ KANĚČKOVÁ. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. konference asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Agentura Gevak. s. 140–146. ISBN 978-80-86768-90-8.
 • VÁCHOVÁ, A. a M. VÍTEČKOVÁ. 2014. Reflexe pedagogické praxe v mateřských školách v Dolním Rakousku. In: SYSLOVÁ, Z. a V. RODOVÁ (Eds.). Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. Brno: Masarykova univerzita. s. 272–283. ISBN 978-80-210-7370-8.
 • VÍTEČKOVÁ, M., Z. GADUŠOVÁ a M. GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ. 2014. Novices’ and trainee teachers’ perspectives on the application of knowledge in practice. In: HOUŠKA, M., I. KREJČÍ a M. FLÉGL. Efficiency and Responsibility in Education 2014: 11th international conference: proceedings [CD-ROM]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 869–877. ISBN 978-80-213-2468-8.
 • GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., Z. ŠTEFÁNKOVÁ a M.. VÍTEČKOVÁ. 2014. Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů pro práci s žáky z různých kultur v rámci přípravného vzdělávání na PF JU. In: PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a M. NAJMONOVÁ. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. s. 132–142. ISBN 978-80-7394-471-1.

 • VÍTEČKOVÁ, M. 2010. Nesezdané soužití (zaměřeno na páry, kde jsou přítomny děti). Sborník - 4. moravský regionální kongres k sexuální výchově – Ostrava – 8. – 10. 4. 2010. Ostrava: CAT Publishing. s. 90–94. ISBN 978-80-904290-1-7.

 • VÍTEČKOVÁ, M. 2010. Dítě s kombinovaným postižením v podmínkách ZŠ (případová studie). Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání – Ostrava – 14. 1. 2010. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. s. 313–323. ISBN 978-80-7368-771-7.

Další publikace:

 • VÍTEČKOVÁ, M. a E. SVOBODOVÁ. 2018. Profesní rozvoj učitelů MŠ v projektu zaměřeném na vzájemné učení pedagogů. Poradce ředitelky mateřské školy. 7(4), 25–29. ISSN 1804-9745.
 • VÁCHOVÁ, A. a M. VÍTEČKOVÁ. 2015. Jak to chodí v dolnorakouských mateřských školách? Informatorium. 22(3), 3–8. ISSN 1210-7506.
 • ČECH, T., M. PROCHÁZKA a M. VÍTEČKOVÁ. 2015. The Czech Pedagogical Society in 2015.  Pedagogická orientace. 25 (6), s. 822 - 825. ISSN 1211-4669.
 • NAJMONOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, M. VÍTEČKOVÁ a I. ŽLÁBKOVÁ. 2015. Zpráva z 22. konference České pedagogické společnosti: Škola a její křižovatky. Pedagogická orientace. 25 (4), s. 635 - 639. ISSN 1211-4669.
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2011. Proč se nevzali, když spolu mají dítě? Socioweb. s. 5. ISSN 1214-1720. 
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2009. Kyberšikana - přehledová studie. Řízení školy. VI(7), s. 9-11, ISSN 1214-8679.
 • VÍTEČKOVÁ, M. 2009. Asistent pedagoga. Řízení školy. VI(4), s. 11-14, ISSN 1214-8679.

Editorská činnost:

 • NÁDVORNÍKOVÁ, H., E. SVOBODOVÁ, H. ŠVEJDOVÁ, M. VÍTEČKOVÁ (Eds.) et al. 2019. Čteme si, hrajeme si, poznáváme... Metodika čtenářské pregramotnosti. Č. Budějovice: PF JU v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-763-7.
 • BOČEK, M., H. NÁDVORNÍKOVÁ, P. PLACHTOVÁ, E. SVOBODOVÁ, H. ŠVEJDOVÁ, M. VÍTEČKOVÁ (Eds.) et al. 2019. Tady je moje místo k životu... Metodika environmentální a polytechnické výchovy v mateřské škole. Č. Budějovice: PF JU v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-762-0.
 • SVOBODOVÁ, E., M. VÍTEČKOVÁ (Eds.) et al. 2017. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1243-0.
 • PROCHÁZKA, M., M. RYBIČKOVÁ, M. VÍTEČKOVÁ a I. ŽLÁBKOVÁ (Eds.). 2017. Škola a její křižovatky: Sborník z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. – 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Brno: ČPdS. 195 s. ISBN 978-80-905245-7-6.
 • PROCHÁZKA, M., M. RYBIČKOVÁ, M. VÍTEČKOVÁ a I. ŽLÁBKOVÁ (Eds.). 2017. Škola a její lidé na křižovatkách: Sborník z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. – 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Brno: ČPdS. 212 s. ISBN 978-80-905245-8-3.
 • PROCHÁZKA, M., M. RYBIČKOVÁ, M. VÍTEČKOVÁ a I. ŽLÁBKOVÁ (Eds.). 2014. Škola a její křižovatky: Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. – 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Brno: ČPdS. 78 s. ISBN 978-80-905245-4-5.
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ, M. NAJMONOVÁ (Eds.) 2014. Sborník příspěvků: InteRRa 24 [CD-ROM]. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta. 281 s. ISBN 978-80-7394-471-1.

Recenze:

 • LOMNICKÝ, I. a kol. 2017. Teoretická východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa. Praha: Verbum. 308 s. ISBN 978-80-87800-40-9.
 • HAMPLOVÁ, D. 2015. Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele. Praha: Fortuna Libri. 214 s. ISBN 978-80-7321-947-5.
 • ŠULISTOVÁ, R. 2015. Sexuální výchova a prevence sexuálního zneužívání osob s mentální disabilitou. České Budějovice: ZSF JU v Č. Budějovicích. 51 s. ISBN 978-80-7394-564-0.

Vyžádané recenze příspěvků v časopisech: Kontakt, Lidé města, Neuroendocrinology Letters, International Journal of Teaching & Education, Pedagogika

Příspěvek na konferenci (přednáška):

 • 3. 12. 2019 - plenární vystoupení na konferenci "Začínající učitel II." (NIDV Praha)
  začínajícího učitele, role uvádějícího učitele)
 • 26.–27. 11. 2019 - Edukacja Małego Dziecka (Cieszyn)
 • 6. 11. 2019 - plenární vystoupení na konferenci Učitel 21. století při vstupu do profese (PdF Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 17.–18. 10. 2019 - Socialia 2019 (UMB, Banská Bystrica, Slovensko)
 • 11.–13.9. 2019 - Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie (konference ČAPV, TUL, Liberec)
 • 11.–12. 4. 2019 - Vysokoškolský učitel - vzdělávání, praktiky, pozice (konference ČPdS, UTB Zlín)
 • 30.11.2018 - Психология XXI века (Petrohrad, Rusko)
 • 12.–14.11.2018 - ICERI2018 (Seville, Španělsko)
 • 26.–27.10.2018 - The Issues of Education (Gyumri, Arménie)
 • 11.–12.10.2018 - Университет XXI века в системе непрерывного образования (Čeljabinsk, Rusko)
 • 12. – 14. 9. 2018 - Transdisciplinarita v pedagogických vědách. Konference ČAPV (Zlín)
 • 7. – 8. 6. 2018 - ERIE 2018: Effieciency and Responsibility in Education 2018 (Praha)
 • 27. 4. 2018 - Učitel a žák v postmoderně – hodnoty, cíle a pedagogické strategie (Ostrava)
 • 15. – 16. 3. 2018 - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. Konference ČPdS (Opava)
 • 5. – 7. 3. 2018 - INTED2018 (Valencia, Španělsko)
 • 17. 11. 2017 - Современное образовательное Пространство (Petrohrad, Rusko)
 • 7. 11. 2017 - Začínající učitel v měnící se společnosti (Olomouc)
 • 26. 10. 2017 - Seminár K otázkam výskumu medrigeneračných vzťahov (Nitra, Slovensko)
 • 24. 10. 2017 - Nauczyciele-Nauczycielom (Czesin, Polsko)
 • 12. – 13. 9. 2017 - 9. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání, ICOLLE 2016 (Křtiny)
 • 3. – 5. 7. 2017 -  Edulearn2017 (Barcelona, Španělsko)
 • 8. – 9. 6. 2017 - ERIE 2017: Effieciency and Responsibility in Education 2017 (Praha)
 • 20. – 21. 3. 2017 - A Teacher And A Student In The Pedagogical Theory And Practice-Contexts Of Changes (Wisla, Polsko)
 • 16. – 17. 3. 2017 - Škola pro všechny anebInterdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. Konference ČPdS (Olomouc)
 • 25. 11. 2016 - Mezigenerační vztahy a anomie v rodině (H. Králové)
 • 14. – 16. 11. 2016 - 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation - ICERI2016 (Seville, Španělsko)
 • 28. 10. 2016 (Petrohrad, Rusko)
 • 27. 10. 2016 (Petrohrad, Rusko)
 • 7. – 8. 10. 2016 - Současné výzvy předškolního vzdělávání (UK, Praha)
 • 15. – 16. 9. 2016 - ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu (České Budějovice)
 • 13. – 14. 9. 2016 - 8. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání, ICOLLE 2016 (Křtiny)
 • 2. 6. - 3. 6. 2016 - ERIE 2016: Effieciency and Responsibility in Education 2016 (Praha)
 • 18. 3. 2016 - Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí (Bratislava, Slovensko)
 • 25. 11. 2015 - Aктуальные проблемы юридической науки, практики и высшего образования (Petrohrad, Rusko)
 • 12. 11. 2015 - Законодательные вопросы партнерства без брака (Petrohrad, Rusko)
 • 19. 11. 2015 - Učitelské praxe: současné poznatky a perspektivy (Brno)
 • 1. - 2. 10. 2015 - Университет XXI века в системе непрерывного образования (Čeljabinsk, Rusko)
 • 15. - 16. 9. 2015 - 7. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání, ICOLLE 2015 (Křtiny)
 • 4. - 5. 9. 2015 - 8th International Conference in Ústí nad Labem: The Teaching Profession: New Challenges - New Identities? (Ústí nad Labem)
 • 26. - 27. 3. 2015 - Škola a její křižovatky (konference ČPdS)
 • 11. - 12. 11. 2014 - Předškolní vzdělávání v teorii a praxi: Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás? (Brno)
 • 8. - 10. 10. 2014 - ČAPV: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí (Olomouc)
 • 25. - 28. 8. 2014 - ATEE 2014: Transitions in Teacher Education and Professional Identities (Braga, Portugalsko)
 • 5. - 6. 6. 2014 - ERIE 2014: Effieciency and Responsibility in Education 2014 (Praha)
 • 23. - 24. 4. 2014 - InteRRa 24: Víme jak na to? (Č. Budějovice)
 • 5. - 6. 2. 2014 - Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektive (Košice, Slovensko)
 • 25. - 27. 6. 2013 - INTE 2013: International Conference on New Horizons in Education 2013 (Řím, Itálie)
 • 3. - 4. 11. 2011 - Změny způsobu života jejich sociokulturní souvislosti (Olomouc)
 • 7. - 8. 6. 2010 - NQT-COME: Supporting Newly, Qualified Teachers through Collaborative Mentoring (Jyväskylä, Finland)
 • 17. 5. 2010 - Genderové konfrontace. Je česká rodina v krizi? Může za to emancipace? Diskuzní sympózium (Brno)
 • 8. - 10. 4. 2010 - 4. moravský regionální kongres k sexuální výchově. Nesezdané soužití (zaměřeno na páry, kde jsou přítomny děti) (Ostrava)
 • 14. 1. 2010 - Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Dítě s kombinovaným postižením v podmínkách ZŠ (případová studie) (Ostrava)

Zvané přednášky:

 • Užhorod, Ukrajina – zvaná přednáška v rámci mezinárodního semináře – Cross-cultural communication in education – 24. – 28. 6. 2018.
 • Nitra, Slovensko – na pozvání doc. PhDr. Martina Hetényia, PhD. přednáška na téma Identifikace pedagogických problémů začínajících učitelů a jejich řešení – 11. 5. 2016
 • Funchal, Madeira – na pozvání prof. Alciny Sousa, Ph.D. přednáška na téma Methodology of Teaching English to Young Learners pro učitele z praxe – 27. – 28. 4. 2016 (bližší informace na: https://funchalnoticias.net/2016/03/10/uma-realiza-workshop-sobre-ensino-do-ingles-a-27-e-28-de-abril/)
 • Užhorod, Ukrajina – zvaná přednáška na téma Profesní kompetence začínajících
 • Bielsko-Biala, Polsko – zvaná přednáška na téma Další vzdělávání pedagogů předškolního vzdělávání – 2. 6. 2015
 • Nitra, Slovensko – na pozvání vedoucí katedry sociológie FF UKF v Nitře přednáška Nesezdané soužití v rámci „Týždňa vedy a techniky 2014“ – 9. 11. 2014

Výukové pobyty:

 • 9. - 11. 12. 2019 - Nitra (Slovensko)
 • 6. 5. - 8. 5. 2019 - Reykjavík (Island)
 • 26. 11. – 2. 12. 2018 - Petrohrad (Rusko)
 • 23. – 25. 10. 2018 - Yerevan (Arménie)
 • 24. – 25. 9. 2018 - Nitra (Slovensko)
 • 23. – 27. 4. 2018 - Łódz (Polsko)
 • 9. - 13. 4. 2018 - Madeira (Portugalsko)
 • 4. - 6. 9. 2017 - Nitra (Slovensko)
 • 11. - 12. 5. 2017 - Nitra (Slovensko)
 • 4. - 9. 4. 2017 - Zhytomyr (Ukrajina)
 • 19. - 21. 9. 2016 - Nitra (Slovensko)
 • 7. - 9. 9. 2016 - Bialsko - Biala (Polsko)
 • 18. - 25. 6. 2016 - Petrohrad (Rusko)
 • 25. -. 27. 5. 2016 - Nitra (Slovensko)
 • 24. - 28. 4. 2016 - Funchal (Madeira)
 • 17. - 18. 3. 2016 - Bratislava (Slovensko)
 • 21. - 25. 11. 2015 - Petrohrad (Rusko)
 • 16. - 19. 12. 2014 - Bratislava (Slovensko)
 • 26. - 29. 5. 2014 - Granada (Španělsko)

Řešené granty:

hlavní řešitel/manažer projektu:

 • 2017 - 2019: Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ - OP VVV - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
 • 2014 - 2015: Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání - OP VK - CZ.1.07/1.3.00/48.0078
 • 2014 - 2015: Osobnostní a profesní potřeby začínajících učitelů - MOBILITY - 7AMB14SK046
 • 2009: Nesezdané soužití párů s dětmi – GA ZSF JU - 901-104-1109

spoluřešitel/člen řešitelského týmu:

 • 2020 - 2022: Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním stupni základní školy v návaznosti na preprimární vzdělávání (OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016365)
 • 2019 - 2021: Škola – hrozba či příležitost pro zranitelné jedince? (GAJU 117/2019/S)
 • 2018 2020: Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku (APVV-17-0071)
 • 2015 – 2019: Hodnotenie kompetencií učiteľa (APVV-14-0446)
 • 2012 – 2014: Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa (VEGA 1/0677/12)
 • 2016 – 2018: Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků (projekt GA JU – 154/2016/S)
 • 2012 – 2014: Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení (projekt GAJU – 100/2013/S)
 • 2018: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (projekt OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363) (metodik specialista – zástupce VŠ v aktivitě Začínající učitel)
 •  2018: Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (projekt OP VVV, CZ. 02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) (odborný pracovník)
 •  2017: Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov (projekt OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000285) (odborný řešitel projektu)
 •  2016 – 2018: Rozvoj celoživotního vzdělávání na JU (IP JU v Českých Budějovicích) (hlavní koordinátor za PF JU v Českých Budějovicích)