Aktuality

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: bilkova@pf.jcu.cz

Místnost: D 109

Telefon: 387 773 260

Katedra speciální pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • speciální pedagogika - zejm. oblast etopedie, problematika PAS
  • poradenská a školní psychologie
  • problematika poruch chování a ADHD
  • vztah rodiny a školy
  • systemická a narativní psychoterapie

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • problematika poruch chování a ADHD
  • vztah rodiny a školy

Publikační činnost:

BÍLKOVÁ Z. (2017) Učitel mateřské školy a jeho diagnostická a intervenční role. In Svobodová, E.; Vítečková. M a kol. Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál. S. 68 - 79. ISBN 978-80-262-1243

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z. PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHER EDUCATORS. In Aškerc, K. Quality of university teaching and learning. Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS, 2016, s. 171-176.

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z., MRKVIČKA, T. Social aspects of dyslexia: A case of transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options. New York :Nova Science Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6.

BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H. Motivace volby oborového studia speciální pedagogiky. In Hutyrová, , Kroupová, , Souralová, Perspektivy speciální pedagogiky –potřeby, možnosti a výzvy. Sborník příspěvků z konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2015, s. 63-69. ISBN 978-80-244-4907-4

Bílková, Z.; Garabikovaá - Pártlová, M.; Procházka, M. (2014) Pohledy na profesi učitele. Reflexe očekávání a praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 3, č. 1, s. 39-48.  

Garabiková - Pártlová, Bílková, Z., Thein, R. (2013) Vzdělavatelé budoucích učitelů v roli profesního modelu pro své studenty.  Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU. 2013, ISSN: 1803-0823

Garabiková - Pártlová, M., Bílková, Z. (2013) Kompetence učitele v náročných pedagogických situacích. Mezinárodní konference Sapere Aude [CD-ROM].  Hradec Králové: MAGNANIMITAS  2013. ISBN 978-80-905243-6-1, ETTN 085-13-13021-04-1

Bílková, Z. (2013) Socializační problémy dětí s ADHD v rodině a ve škole. Prevence. 2013, roč. 10, č. 1, s.6 - 8

Bílková, Z. (2011) Psychologická podpora vychovatelů dětí s ADHD. In Sborník mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum. Hradec Králové: Magnanimitas 2011. str. 361 - 369. ISBN 978-80-904877-6-5

Bílková, Z., and Garabiková - Pártlová, M. Možnosti využití kvalitativní analýzy při práci s projektovou metodou. VI. Mezinárodní konference Kvalitativní přístup ve vědách o člověku - Analýza a interpretace kvalitativních dat., 2007.

Garabiková - Pártlová, M., Franclová, M., and Bílková, Z. Práce s autentickým zážitkem jako součást portfolia studenta učitelství. Portfolio v profesní přípravě učitele, 2007, p. 87-92.

Garabiková - Pártlová, M., Franclová, M., and Bílková, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 292-298.

Bílková, Z., Krizová intervence v práci učitele. Pedagogické dny 2006/2007 - sešit anotací. 2006. Liberec, Technická univerzita v Liberci. 

Bílková, Z., Vztahová síť ve školní třídě - kvalitativní analýza kritických momentů. Sborník mezin. Vědecké konference Ďuričove dni - "Násilie na školách". 2006. Banská Bystrica, Asociace školní psychologie ČR a SR.