Aktuality

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

Kontakty

E-mail: jost@pf.jcu.cz

Místnost: D 119

Telefon: 387 773 258

Katedra speciální pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • specifické poruchy učení
  • objektivizace nálezů v dětské psychologii a speciální pedagogice

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • čtení, jeho vývoj a poruchy
  • deprivace, subdeprivace

Publikační činnost:

BRABCOVÁ, D., KRŠEK, P., KOHOUT, J., JOŠT, J., ZÁRUBOVÁ, J. Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life. Neurological Research, 2015, roč. 37, č. 4, s. 288-294. 000347918400002

JOŠT, J. Could pre-school eye movements contribute to diagnostics of reading and/or dyslexia?. Asia Pacific Journal of Developmental Differences, 2014, roč. 1, č. 2, s. 224-236.

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele.. In Praha : EDUKO, 2013, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

JOŠT, J. Čtení a dyslexie. In Praha : Grada Publishing, 2011, 384 s. ISBN 978-80-247-3030-1.

Jošt, J. Oční pohyby a dyslexie. Psychiatrie, 2010, roč. 14, č. 3, s. 141-145, ISSN 1211-7579.

Jošt, J. Emocionální inteligence a možnosti jejího formování. In Učitel v současné škole. Praha : Karolinum, 2010, s. 195-201. ISBN 978-80-7308-301-4.

Jošt, J. Oční pohyby u dyslektiků středního školního věku (1. část). Speciální pedagogika, 2009, roč. 19, č. 2, s. 120-134, ISSN 1211-2720.

Jošt, J. Oční pohyby u dyslektiků středního školního věku (2. část). Speciální pedagogika, 2009, roč. 19, č. 3, s. 210-226, ISSN 1211-2720.

Jošt, J. Oční pohyby, čtení a dyslexie. Praha : Fortuna, 2009. 176 s. ISBN 978-80-7373-055-0.

Jošt, J. Nové perspektivy v diagnostice dyslexie. Speciální pedagogika, 2007, vol. 17, (no. 1-2), p. 62-80.

Jošt, J. Budeme moci predikovat čtení a jeho poruchy (dyslexii) pomocí očních pohybů? Československá psychologie, 2007, vol. 51, (no. 3), p. 253-268.

Jošt, J. Cviky zábavné - jednotažky. 2005, p. 47.

Jošt, J. Oční pohyby a čtení (1. část). Speciální pedagogika. 15(4), 9. 276-284. 2005. Pedagogická fakulta UK. 1211-2720.

Jošt, J. Výzkum očních pohybů u dyslektiků v posledních 25 letech. Československá psychologie. XLIX(2), 14. 117-130. 2005. Praha, academia. 0009-062X.

Jošt, J. Oční pohyby u zjevně podprůměrného čtenáře: kasuistika. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. 3. 182-184. 2005. České Budějovice, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicících - Pedagogická fakulta. 80-7040-789-1.

Jošt, J. Oční pohyby jako prediktor dyslexie.. 2005. Celostátní seminář o specifických poruchách učení, PdF UK Praha.

Jošt, J. K mravní výchově. Moderní vyučování. X(10), 1. 10. 2004. Kladno, AISIS Kladno, občanské sdružení. 1211-6858.

Jošt, J. K šikaně a vulgárnímu chování mezi dětmi a mládeží. Moderní vyučování. X.(6), 2. 6-7. 2004. Kladno, AISIS Kladno, občanské sdružení. 1211-6858.

Jošt, J. Role očních pohybů v diagnóze specifických vývojových dyslexií. Praktický lékař. 82(12), 727-730. 2002. Praha, Česká lékařská komora. 0032-6739.